I AM HERE IN DUTCH

Translation of I am here in Dutch

Results: 1921, Time: 0.0596

Examples of using I am here in a sentence and their translations

Addison, I am here for you if you need me.
Addison, ik ben er voor je als je me nodig hebt.
Yes, I am here, and I would like to see the regent.
Ik ben er inderdaad. En ik wil de Regent graag spreken.
I am here to give you orders, from Retsudo, the Ura-Yagyu in Edo.
Ik kom orders brengen van Retsudo, de Ura-Yagyu uit Edo.
Your Honor, I am here on behalf of the President of the United States.
Edelachtbare, ik kom namens de president van de L.S.
I am here to tell you that change is in the air.
Ik sta hier om jullie te vertellen dat verandering in de lucht hangt.
I am here to personally guarantee that no one will ever bother you.
Ik ben er om persoonlijk te garanderen... dat niemand u ooit lastig valt.
I am here, you know!
Ik zit hier, weet je!
I am here to take someone with me to the other side, perhaps you.
Ik kom iemand meenemen naar de andere kant, misschien jij.
I am here, on your left, Mr Prime Minister.
Ik sta hier, links van u, mijnheer de premier.
Oh, oh, I will get it because I am here for you.
Oh, oh, ik doe het wel want ik ben er voor je.
Captain Barbossa... I am here to negotiate the cessation of hostilities.
Kapitein Barbossa, ik kom negotiëren over het staken van de hostiliteiten.
All right. I am here with your winner, Ryan Wheeler.
Oké, ik sta hier bij de winnaar, Ryan Wheeler.
Inde's latest album," I Am Here" was released in March 2014.
Linde's nieuwste album'I Am Here' is in maart 2014 uitgekomen.
I am here wearing two hats.
Ik zit hier vandaag met twee petten op.
How you knew that I'm here?
Hoe wist dat ik hier was?
I am here, as it were, on the side of the fist.
Ik sta hier, als het ware, aan de kant van de vuist.
I am here because of you.
Ik zit hier dankzij jou.
And I am here to wish Princess Agnes a very happy birthday!
En ik kom prinses Agnes een heel fijne verjaardag wensen!
I am here to tell you that you are not alone.
Ik kom vertellen dat jullie niet alleen zijn.
I am here at the palace waiting.
Ik zit hier in het paleis te wachten.
I am here with the men from Her Majesty's Prison Edgefield.
Ik sta hier met de gevangenen van de Edgefield-gevangenis.
How could you know that I am here?
Hoe wist je dat ik hier was?
But believe it or not, I am here to help you.
Maar ik zit hier echt om je te helpen.
I am here today to challenge you.
Ik sta hier vandaag om jullie aan te sporen.
I am here to ask for the hand of your daughter.
Ik kom de hand van uw dochter vragen.
I am here, most willing and most ready.
Ik sta hier klaar en ik ben ten volle bereid.
No, no, I am here merely to examine your head.
Nee, ik kom alleen maar je hoofd nakijken.
I'm here!
Ik zit hier!
I am here, I will stay.
Ik sta hier, ik blijf.
I'm here!
Ik zit hier!

Results: 1921, Time: 0.0596