IN CASES WHERE IN DUTCH

Translation of In cases where in Dutch

Results: 1867, Time: 0.2811

Examples of using In cases where in a sentence and their translations

In cases where these bodies.
Wanneer dergelijke instanties….
This can happen in cases where a supplier no longer exists.
Dit kan gebeuren in gevallen als een leverancier niet meer bestaat….
In cases where this assumption is not so, it isn't SaaSS.
In de gevallen dat deze aanname niet klopt, is het geen SaaSS.
FSFE believes this is the correct behaviour in cases where technological maturity is required.
FSFE gelooft dat dit het juiste gedrag is bij zaken waar technologische volwassenheid is vereist.
It can be used in cases where consumers need to enforce their rights, for example because of
De procedure kan worden gebruikt in zaken waarin consumenten verhaal willen halen, bijvoorbeeld omdat in een
In cases where either the PSP of the payer or of the payee
In situaties waarin de betalingsdienstaanbieder van ofwel de betaler, ofwel de begunstigde zich
should automatically have jurisdiction in cases where notification would otherwise be necessary to three or more NCA's.
dat de Commissie automatisch bevoegd zou zijn in zaken waarin anders aanmelding bij drie of meer NMA's noodzakelijk zou zijn.
there is exclusive Community competence in cases where agreements with third countries affect, or potentially affect.
bevestigd dat uitsluitend de Gemeenschap bevoegd is in zaken waar overeenkomsten met derde landen een weerslag hebben of kunnen hebben op het Gemeenschapsrecht.
to conduct discretionary countercyclical policy in cases where this would be warranted, such as a severe economic downturn.
om een discretionair anticyclisch beleid te voeren in situaties waarin dit gerechtvaardigd zou zijn, zoals bij ernstige economische neergang.
But often in cases Where a victim suppresses a terrible memory, They keep a physical
Maar vaak in zaken waar een slachtoffer een verschrikkelijke herinnering onderdrukt, houden ze een fysiek
restrictions should only be imposed in cases where smoking will harm other people.
dat beperkingen alleen moeten worden opgelegd in situaties waar roken andere mensen schaadt.
In practice, however, usury occurs in cases where consumers do not enjoy freedom of choice.
blijkt vaak dat woekerrente wordt toegepast in situaties waarin de consument geen keuzevrijheid heeft.
In cases where no appeal is available, the judgment could be limited to
In zaken waar geen beroep mogelijk is, zou het vonnis kunnen worden beperkt
These implants, barely 5-8 mm long, can be used in cases where implants of a more conventional length are not possible.
lang, kunnen gebruikt worden in situaties waar implantaten van meer conventionele lengte niet mogelijk zijn.
We use these new implants, barely 5-8 mm long, in cases where implants of a more conventional length are not possible.
Deze nieuwe implantaten van amper 5 tot 8 millimeter lang, gebruiken we in situaties waar implantaten van meer conventionele lengte niet mogelijk zijn.
In cases where no payment is made but certain goods or services are
In gevallen waarin geen betaling is gedaan, maar alleen bepaalde goederen of diensten kosteloos worden geleverd.
that the procurement mies are applied in cases where the contracting entities are in receipt of European Community Stmctural Fund support.
of de aanbestedingsregels goed worden toegepast, ingeval de aanbestedende diensten steun uit de structuurfondsen van de Europese Gemeenschap ontvangen.
In cases where a provider has several places of establishment it is important
Ingeval de dienstverrichter verschillende plaatsen van vestiging heeft, is het van
It shall be preceded by the letter'L'except in cases where it is clearly distinguishable from the other indications on the label.
Zij wordt voorafgegaan door de letter "L'', behalve in het geval waarin zij duidelijk van de overige aanduidingen op het etiket te onderscheiden is.
In cases where he does not own any entitlement, Articles 48 and 49
Ingeval hij geen enkel toeslagrecht in eigendom heeft, zijn de artikelen
This Framework Decision should not lead to undue bureaucracy in cases where, for the problems addressed, more suitable options are readily available.
te leiden tot onnodige administratieve lasten in de gevallen waar betere oplossingen beschikbaar zijn voor het aanhangige probleem.
In cases where the agreement or practice is liable to affect the competitive
In gevallen waarde overeenkomst of gedraging de concurrentiestructuur binnen de Gemeenschap kan
In cases where force majeure is recognised, the intervention agency shall take such
In gevallen van erkende overmacht neemt de bevoegde instantie de maatregelen die
The rules provide for flexibility in cases where systematic checks could have a disproportionate impact on the flow
De regels voorzien in flexibiliteit in gevallen dat de systematische controles onevenredige gevolgen hebben voor de verkeersstromen aan de grens.
Sanctions exist also in cases where mediation is compulsory and the parties do not make use
Er bestaan ook sancties voor gevallen waar bemiddeling/mediation verplicht is en de partijen er geen gebruik van
In cases where no therapeutic effect is apparent, alternative therapies should be taken into consideration.
In gevallen waarbij geen therapeutische effect wordt waargenomen, moeten andere therapieën worden overwogen.
In cases where excise duty is either ad valorem or mixed, Member States
De lidstaten mogen een minimumaccijnsbedrag vaststellen voor de gevallen waarin de accijns ad valorem of gemengd is.
Only in cases where security interests require confidentiality will a lower level of transparency be permitted.
Alleen in gevallen die vanwege veiligheidsredenen geheimhouding vereisen, is een lager niveau van transparantie toegestaan.
In cases where a significant number of incorrect classifications or of identifications failing
Indien bij deze controles een significant aantal onjuiste indelingen of onjuiste identificaties wordt geconstateerd.
In cases where hepatitis(including hepatocellular, cholestatic or mixed liver injury) has been diagnosed,
In gevallen dat hepatitis( inclusief hepatocellulair, cholestatisch of gemengd leverletsel) is vastgesteld

Results: 1867, Time: 0.2811