IN THE DISCUSSION IN DUTCH

Translation of In The Discussion in Dutch

S Synonyms

Results: 300, Time: 0.0947

Examples of using In The Discussion in a sentence and their translations

In the discussion of the social agenda, the commission specified the year 2002.
Bij de bespreking van de sociale agenda heeft de commissie het jaar 2002 geopperd.
They therefore deserve to be included in the discussion on cohesion policy after 2013.
Zij moeten daarom worden meegenomen in de discussie over het cohesiebeleid na 2013.
Serious efforts will need to be undertaken in the discussion of the new budgetary perspective.
We moeten flink aan de bak bij het overleg over de nieuwe begrotingsperspectieven.
Investor protection has been neglected too often in the discussion.
Aan de bescherming van beleggers is in de discussie echter nauwelijks aandacht besteed.

An example is presented below, in the discussion of priority subject areas.
Een voorbeeld hiervan wordt hieronder, bij de bespreking van de prioritaire vakgebieden, genoemd.
Clear, definitive stance in the discussion on cultural identity.
Een duidelijk en definitief standpunt in de discussie over de culturele uitzondering.
In the discussion here in the chamber, i have identified two distinct trends.
In de discussie in het parlement heb ik twee tendensen kunnen waarnemen.
Progress in the discussion on stability bonds.
Vooruitgang in de discussie over stabiliteitsobligaties.
Migration is an important and sensitive issue in the discussion on globalisation.
Migratie is een belangrijk en gevoelig punt in de discussie over de globalisering.
All these concerns are taken into account in the discussion.
Met al deze zorgen wordt in de discussie rekening gehouden.
You know, your name kept coming up in the discussion.
Nou, jou naam kwam steeds naar voren in de discussie.
Only here and there in the discussion elements are used provided by the interview.
Slechts hier en daar worden in de bespreking elementen uit het interview verwerkt.
The participation of civil society in the discussion of the program.
Deelname van het maatschappelijk middenveld aan de discussie over het programma.
We are hearing similar arguments in the discussion on car exhaust gases.
We horen dezelfde bezwaren bij het debat over uitlaatgassen van auto's.
Cathy ashton took part in the discussion on international issues.
Mevrouw ashton heeft deelgenomen aan de discussie over internationale kwesties.
And money came up in the discussion?
En toen ging het over geld?
That there is why we didn't include you in the discussion.
Dat is waarom we je niet betrokken bij het gesprek.
The WTO/CTE has assumed an important role in the discussion.
De CTE van de WTO heeft een belangrijke rol in de besprekingen op zich genomen.
Thank you to everyone for taking part in the discussion and for your support.
Allemaal nogmaals hartelijk dank voor jullie deelname aan het debat en voor jullie steun.
I wanted to say that, because it came up in the discussion.
Ik zeg dit omdat het in de discussie ter sprake kwam.
The employment challenge of europe is reflected in the discussion on the productivity gap between the US and europe.
De werkgelegenheidsuitdaging voor europa komt tot uitdrukking in de discussie over de productiviteitskloof tussen de VS en europa.
The EU could raise this issue in the discussion on the post-2015 mdgs and the sustainable development goals sdgs.
De EU zou ze ter sprake kunnen brengen in het debat over de mdo's na 2015 en de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling.
In the discussion on the organisation of agrarian reform, there was frequent talk of compensation of public goods.
In de discussie over de vorm van de landbouwhervorming was vaak sprake van de vergoeding van collectieve goederen.
This is a crucial point in the discussion of the requirements the american authorities are imposing on carriers.
In de discussie rond de eisen van de amerikaanse autoriteiten aan vervoerders is dit een kernpunt.
One important result is that decision makers were involved in the discussion of evaluation issues and a number of lessons learned
Een van de belangrijke resultaten is dat beslissers bij de bespreking van evaluatiekwesties werden betrokken en daarbij het een en
They can be instrumental in the discussion on the balance between research and education as well as between research and market.
Ook kunnen ze een belangrijke rol spelen in het debat over het evenwicht tussen onderzoek en onderwijs, en tussen onderzoek en markt.
Much attention has been paid in the discussion to the intergovernmental conference and the need to reform the treaties.
In de discussie is veel aandacht besteed aan de intergouvernementele conferentie en aan de noodzaak tot wijziging van de verdragen.
European sectoral consultative committees must be fully involved in the discussion and implementation of EU initiatives.
De volledige betrokkenheid van de europese sectorale adviescommissies bij de behandeling en uitvoering van de communautaire initiatieven moet gewaarborgd zijn.
They can be instrumental in the discussion on the balance between research and education as well as between research and the market.
Ook kunnen ze een belangrijke rol spelen in het debat over het evenwicht tussen onderzoek en onderwijs, en tussen onderzoek en markt.

Results: 300, Time: 0.0947

See also


part in the discussion
deel de discussie
in the current discussion
in de actuele discussie in de recente discussie in de huidige discussie in het huidige debat bij de huidige discussie
in the discussion paper
de in het discussiestuk het in het discussiestuk aan in het discussiedocument in de discussienota
role in the discussion
een rol de discussie een rol in de besprekingen rol in de discussie
discussion in the commission
discussie in de commissie de bespreking in de commissie debatten in de commissie de discussie binnen de commissie
stage in the discussion
fase de behandeling in het stadium de debatten stadium de discussie
in the joint discussion
in de gezamenlijke bespreking in de gezamenlijke discussie in de gecombineerde beraadslaging over
discussion in the presence
bespreking in aanwezigheid gedachtewisseling in aanwezigheid de discussie in het bijzijn
in the discussion document
in het discussiestuk in het discussie voorliggend document
progress in the discussion
vooruitgang in de discussie de voortgang in de besprekingen
discussion in the house
de discussie in huis de discussie in ons parlement
in the expert discussion
tijdens de discussies de deskundigen bij de discussie deskundigen
in the previous discussion
in de voorgaande bespreking bij de vorige behandeling
discussion in the convention
de discussie in de conventie discussie binnen de conventie

Word by word translation


discussion
- discussie de bespreking debat besproken overleg

"In the discussion" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More