IN THE LATTER CASE IN DUTCH

Translation of In The Latter Case in Dutch

S Synonyms

Results: 404, Time: 0.0453

Examples of using In The Latter Case in a sentence and their translations

In the latter case, the timing of training is very important.
In het laatste geval is het moment van de opleiding heel belangrijk.
In the latter case the competent authority must endorse the certificate.
In het laatste geval moet de bevoegde autoriteit het certificaat bekrachtigen.
In the latter case, they must be completed using ink and block capitals.
In het laatste geval moeten zij met inkt en in drukletters worden ingevuld.
In the latter case an additional assessment by the agency is not required.
In het laatste geval is een aanvullende beoordeling door het bureau niet nodig.

In the latter case, it shall cross-refer to the relevant section in the protocol.
In het laatste geval wordt naar het desbetreffende gedeelte van het protocol verwezen.
In the latter case, the member states concerned will cooperate in the risk assessment.
In het laatste geval werken de betrokken lidstaten samen aan de risicobeoordeling.
In the latter case, the numbering of the ESIS sections shall be adjusted accordingly.
In het laatste geval wordt de nummering van de esis-rubrieken dienovereenkomstig aangepast.
In the latter case they must be completed in block capitals.
In het laatste geval dienen zij in blokletters te worden ingevuld.
In the latter case, they are often called"secret games.
In het laatste geval worden ze vaak verborgen spellen genoemd.
In the latter case, the taxes, duties and excise are paid.
In het laatste geval worden de heffingen, rechten en accijnzen betaald.
In the latter case, the EU entrusts management to the member states.
In het tweede geval laat de EU het beheer over aan de lidstaten.
In the latter case short-term measures have to be planned.
In dit laatste geval moeten er kortetermijnmaatregelen worden gepland.
In the latter case, the following procedure shall apply.
In het tweede geval is de volgende procedure van toepassing.
In the latter case the minimum prices shall not include customs duties.
In het tweede geval worden de minimumprijzen vastgesteld exclusiel de douanerechten.
In the latter case each form must include a reference to such approval.
In dit laatste geval dient op ieder formulier naar deze vergunning te worden verwegen.
In the latter case, the amendments shall be notified to the competent standards organization.
In het tweede geval worden de wijzigingen medegedeeld aan het bevoegde normalisatie-instituut.
The scope of scanning is much greater in the latter case.
De reikwijdte van scanning is in dit laatste geval veel groter.
The portability could be useful only in the latter case.
Portabiliteit kan alleen in het tweede geval nuttig zijn.
In the latter case each form must include a reference to such approval.
In dit laatste geval dient op ieder formulier naar deze vergunning te worden verwezen.
In the latter case the minimum prices shall not include customs duties.
In het tweede geval worden de minimumprijzen vastgesteld exclusief de douanerechten.
In the latter case the contracting party concerned shall notify the depository of its intention according to article 31.
In het laatste geval stelt de betrokken overeenkomstsluitende partij de depositaris overeenkomstig artikel 31 van zijn voornemen in kennis.
In the latter case, the practitioner's fees shall be payable by the foundation up to a maximum fixed by the administrative board.
In laatstgenoemd geval komen de honoraria van de arts ten laste van de stichting tot een maximumbedrag, dat jaarlijks door de raad van beheer wordt vastgesteld.
In the latter case, participants must fund part of the research out of their own resources.
In het laatste geval moeten de deelnemers een gedeelte van het onderzoek uit eigen middelen betalen.
In the latter case, the commission will suspend legislative action for 9 months while the agreement is negotiated.
In het laatste geval zal de commissie haar wetgevende actie voor negen maanden opschorten, terwijl over de overeenkomst wordt onderhandeld.
In the latter case, any bank charges for the transfer shall be deducted by the member state of refund from the
In laatstgenoemd geval worden de bankkosten voor het overmaken door de lidstaat van teruggaaf in mindering gebracht op het aan
In the latter case market shares for the relevant technology or innovation markets have also to be established.
In het laatste geval moeten de marktaandelen op de relevante technologie- of innovatiemarkten- eveneens worden vastgesteld.
In the latter case, the list shall contain the name and contact details of the owner.
In laatstgenoemd geval worden in de lijst de naam en de contactgegevens van de eigenaar vermeld.
In the latter case the amendment does not restrict the exception to technical-nautical services any more.
In het laatste geval beperkt het amendement de uitzondering niet meer tot de technisch-nautische diensten.
In the latter case, the payment service provider of the payee may either hold the funds pending enquiry or make the funds available to the payee.
In laatstgenoemd geval kan de betalingsdienstaanbieder van de begunstigde de gelden in zijn bezit houden tijdens de afhandeling van het verzoek, dan wel deze ter beschikking stellen van de begunstigde.
In the latter case, the question of accession to the 1996 convention must be addressed.
In laatstgenoemd geval moet de kwestie van de toetreding tot het verdrag van 1996 worden onderzocht.

Results: 404, Time: 0.0453

Word by word translation


latter
- laatstgenoemde laatste dit tweede laatstbedoelde
case
- geval zaak geldt koffer case

S Synonyms of "in the latter case"


"In the latter case" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More