IN THIS HOUSE IN DUTCH

Translation of In This House in Dutch

Results: 5982, Time: 0.0692

Examples of using In This House in a sentence and their translations

There's only one thing in this house that i want.
Er is maar één ding in dit huis dat ik wil.
No children in this house for years.
Geen kinderen in dit huis al jaren.
The calls made in this house are not anti-american.
De oproepen die in dit parlement zijn gedaan, zijn niet anti-amerikaans.
Sadly, in this house there are many examples of anti-american sentiment.
Helaas zijn er in dit parlement veel voorbeelden van anti-amerikaanse gevoelens.
We in this house must give the postal market a chance.
Wij in deze vergadering moeten de postmarkt een kans geven.
There are specific rules in the steel sector as many people in this house know.
Zoals vele mensen in deze vergadering weten gelden voor de staalsector speciale regels.
Everyone in this house agrees that international terrorism must be fought.
Allen in deze zaal zijn het erover eens dat het internationale terrorisme moet worden bestreden.
Such arguments have been heard in this house.
Toch is ook hier in deze zaal met dergelijke argumenten geschermd.
But people in this house count on you. you know what i can count on?
Maar mensen in deze kazerne rekenen op jou?
So why don't you and everyone else in this house just leave me alone.
Waarom laat jij en de rest in deze kazerne mij niet met rust.
Other sentence examples
She was born in this house.
Ze is in dit huis geboren.
Everything in this house stays.
Alles in dit parlement blijft.
Everyone in this house should hate me.
Iedereen in dit huis zou me moeten haten.
Liberals in this house wish the presidency well.
De liberalen in deze vergadering wensen het voorzitterschap succes.
But when i was in this house earlier, mr ford.
Maar toen ik eerder in dit parlement was, de heer ford.
A gun in this house, Thomas?
Een revolver in dit huis, thomas?
In this house yesterday, commissioner georgieva strongly and forcefully condemned this event.
Commissaris georgieva heeft deze feiten gisteren in deze vergaderzaal op energieke en overtuigende wijze veroordeeld.
I hope that my report reflects a broad consensus in this house.
Ik hoop dat mijn verslag de weerspiegeling vormt van een brede consensus in deze vergadering.
All the main groups in this house want to discuss the principle.
Alle grote fracties in dit parlement willen over het uitgangspunt discussiëren.
But the worst thing in this house is the asymmetry between words and actions.
Maar het ergste in deze zaal is de asymmetrie tussen woorden en daden.
The cat thinks we don't eat enough in this house.
De kat denkt dat we in dit huis niet genoeg eten.
You live with them in this house, in boston, in reality.
Jij woont met hun in dit huis, in boston, in de realiteit.
Mr tappin is not here but his efforts are well known in this house.
De heer tappin is afwezig, maar zijn inspanningen zijn welbekend in deze vergadering.
Who here in this house knows the borders of Europe?
Is er iemand in deze zaal die weet waar de grenzen van europa liggen?
This seems odd because they do not have members in this house.
Dit lijkt eigenaardig, omdat ze geen afgevaardigden in dit parlement hebben.
It will give more power and influence to us here in this house.
Daardoor krijgen wij hier in deze zaal meer macht en invloed.
The importance of alternative energy policy is widely accepted in this house.
Over het belang van een alternatief energiebeleid is in deze vergadering iedereen het eens.
It was in this house.
Het was in dit huis.
The people in this house count on you.
De mensen in deze kazerne rekenen op jou.
I am delighted that cypriots are being supported in this house.
Ik ben zeer opgetogen over de steun voor de cyprioten in dit parlement.

Results: 5982, Time: 0.0692

Word by word translation


this
- deze hier zo in dit dezen
house
- huis parlement thuis house vergadering
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More