IS ACCEPTED IN DUTCH

Translation of Is Accepted in Dutch

S Synonyms

Results: 396, Time: 0.1092

Examples of using Is Accepted in a sentence and their translations

This is accepted in the amended proposal.
Dit wordt aanvaard in het gewijzigde voorstel.
Your proposal is accepted, cary.
Je voorstel is aanvaard, cary.
If my project is accepted, i could be gone for years.
Als mijn project wordt aanvaard, ben ik jaren weg.
It is accepted, mr. morgen, with our deepest regret. Emmett!
Het is aanvaard, mr. morgen, met onze diepste spijt.

Only authorized sig­nature of the coordinating organisation is accepted.
Alleen de handtekening van een gemachtigd per­soon van de coördinerende organisatie wordt aanvaard.
It is accepted that raised cholesterol levels increase the risk of heart disease.
Het wordt aangenomen dat verhoogde cholesterolspiegels het risico van hartaandoeningen verhogen.
We can only give our support if this amendment is accepted.
Wij kunnen alleen instemmen, indien dit amendement wordt aangenomen.
A place where everyone is accepted... a city of light.
Een plek waar iedereen wordt geaccepteerd. de stad van licht.
This conclusion is accepted.
Deze conclusie wordt aanvaard.
Your submission is accepted.
Uw pleidooi is aanvaard.
SIGHS your deal is accepted.
Je voorstel is aanvaard.
If the project is accepted, he must sign the contract.
Indien het project wordt goedgekeurd, moet hij het ondertekenen.
And no one is accepted that we don't trust completely.
En niemand wordt geaccepteerd die we niet volledig vertrouwen.
Defiant, your offer is accepted.
Defiant, uw aanbod wordt aanvaard.
It has been asked what the commission will do if the report is accepted.
Er is gevraagd wat de commissie zal doen als het verslag wordt aangenomen.
The customs debt shall be incurred at the time when such customs declaration is accepted.
De douaneschuld ontstaat op het tijdstip van aanvaarding van deze douaneaangifte.
This report would meet both conditions if a proposal is accepted.
Dit verslag zou aan allebei deze voorwaarden voldoen indien een voorstel wordt aangenomen.
Use system bell whenever a key is accepted.
Systeembel gebruiken als een toets wordt geaccepteerd.
The reasoning behind amendment 4 is accepted.
De voor amendement 4 aangevoerde motivering wordt aanvaard.
Amendment 1 is accepted, but only in part.
Amendement 1 wordt overgenomen, zij het slechts ten dele.
Offer of proof is accepted.
Het bewijs wordt geaccepteerd.
Unknown file format: only'. ps' is accepted as output file.
Onbekend bestandsformaat. alleen '.ps' wordt geaccepteerd als uitvoerbestand.
If the request is accepted, it shall be acted upon immediately.
Als het verzoek wordt ingewilligd, dan moet het onverwijld worden uitgevoerd.
Amendment 14 is accepted, but only in part.
Amendement 14 wordt overgenomen, zij het slechts gedeeltelijk.
If it is accepted, you will hear a tone.
Als het aanvaard wordt, hoor je een toon.
The above undertaking is accepted by commission decision 2002/675/EC5.
Vorengenoemde verbintenissen werden aanvaard bij besluit 2002/675/EG van decommissie5.
Your apology is accepted.
Uw excuses zijn aanvaard.
Your apology is accepted.
Sorry. je excuses zijn aanvaard.
This is a constructive remark which is accepted in principle.
Dit is een constructieve suggestie die in beginsel kan worden aanvaard.
The refund shall be paid by the member state in which the payment declaration is accepted.
De restitutie wordt betaald door de lid-staat waarin de betalingsaangifte aanvaard is.

Results: 396, Time: 0.1092

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More