IS EQUALLY IN DUTCH

Translation of Is Equally in Dutch

S Synonyms

Results: 407, Time: 0.0838

Examples of using Is Equally in a sentence and their translations

This is equally the duty of other partners involved in the process.
Dat is ook de plicht van de overige partners die bij dit proces betrokken zijn.
My interest is equally academic.
Mijn interesse is ook wetenschappelijk.
Everything is equally important.
Alles is even belangrijk.
Caesar's dagger is equally cursed.
Caesar's dolk is evenzeer vervloekt.

The council is equally concerned by reports that opposition figures have been arrested.
De raad is ook verontrust over berichten dat prominente leden van de oppositie zijn gearresteerd.
Public intervention is equally important to facilitate change.
Overheidssteun is even belangrijk om de verandering te vergemakkelijken.
The commission is equally determined to take action in cases of unfair trade.
De commissie is eveneens vastbesloten om actie te nemen in gevallen van oneerlijke concurrentie.
It is equally necessary that they receive concrete assistance.
Het is even noodzakelijk dat zij concrete hulp ontvangen.
This invitation is equally relevant for the candidate countries and potential candidates.
Deze uitnodiging is ook gericht aan de kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten.
Russia is equally dependent on the size of the market offered by the EU.
Rusland is evenzeer afhankelijk van de grote markt die de EU kan vormen.
She is equally responsible, and you know it.
Zij is net zo verantwoordelijk en dat weet je.
It is equally importantas a demonstration of progress towards amore equal society.
Dit is ook belangrijk als eenbewijs van vooruitgang in de richting van eengelijkere samenleving.
The design of domestic fiscal frameworks is equally important for effectiveness and credibility.
De opzet van de nationale begrotingskaders is eveneens belangrijk voor de doeltreffendheid en geloofwaardigheid ervan.
And why you pursue something... is equally as important as what you pursue.
Waarom je iets doet is even belangrijk als wat je doet.
Watson is equally culpable.
Watson is evenzeer schuldig.
A balanced representation of different age categories and minorities is equally important.
Een evenwichtige vertegenwoordiging van de verschillende leeftijdscategorieën en minderheden is minstens zo belangrijk.
The rigorous implementation of the emerging lifelong learning strategies is equally important.
De nauwgezette tenuitvoerlegging van de nieuwe strategieën inzake levenslang leren is evenzeer belangrijk.
The situation is equally appalling in trade and in the liberal professions.
De toestand is net zo rampzalig in de handel als in de vrije beroepen.
Fidelity is equally important.
Trouw is ook belangrijk. juist.
That is equally hypocritical when one knows the state of our public finances.
Dat is eveneens hypocriet wanneer we weten hoe de openbare financiën erbij staan.
Yet refusing the Kremlin's embrace is equally destructive.
Maar het weigeren van de omhelzing door het kremlin is ook destructief.
Because your attack upon these american citizens is equally unwarranted.
Want uw aanval op deze amerikaanse burgers is evenzo ongegrond.
But it is equally important to do things right.
Maar het is even belangrijk om de zaken juist te behandelen.
Consolidation and improvement of existing measures is equally important.
Versterking en verbetering van bestaande maatregelen is minstens zo belangrijk.
Providing victims with assistance and protection is equally important.
Het bieden van hulp en bescherming aan slachtoffers is evenzeer van belang.
It is equally essential that we enable aquaculture to expand further.
Het is eveneens absoluut noodzakelijk om meer mogelijkheden te creëren voor de uitbreiding van de aquacultuur.
Yes, communication with you, 2814, is equally unpleasant.
De communicatie met jou is net zo onplezierig, 2814.
Consolidation, evaluation and improvement of existing measures is equally important.
Versterking, beoordeling en verbetering van bestaande maatregelen is minstens zo belangrijk.
It is equally telling that the UK labour members abstained.
Het is net zo veelzeggend dat de britse labourleden zich van stemming hebben onthouden.

Results: 407, Time: 0.0838

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Is equally" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More