IT IS ESSENTIAL IN DUTCH

Translation of It is essential in Dutch

Results: 4359, Time: 0.4363

Examples of using It is essential in a sentence and their translations

I think it is essential to keep the current milk quotas system.
Ik vind het van essentieel belang het huidige systeem van melkquota in stand te houden.
It is essential to dedicate more resources to this political priority.
Het is onontbeerlijk meer middelen beschikbaar te stellen voor deze politieke prioriteit.
It is essential that approaches and players genuinely complement each other.
Het is onontbeerlijk dat de benaderingen en de actoren werkelijk complementair zijn.
It is essential.
Belangrijk is het.
It is essential for many surgical needs.
Het is onontbeerlijk voor vele chirurgische behoeften.
It is essential and central to creating decent and productive jobs.
De sociale dialoog is van cruciaal belang voor het scheppen van fatsoenlijke en productieve banen.
It is essential that.
Onontbeerlijk is dat.
It is essential that.
Wezenlijk is dat.
It is essential to consider the internalisation of the costs of negative external factors.
Er moet absoluut worden overwogen om de kosten van negatieve externe factoren te verrekenen.
It is essential to pool all data and information available.
Het is een essentiële taak om al deze gegevens en informatie samen te brengen.
It is essential to simplify the implementation of the EU research framework programmes.
Het is nodig de tenuitvoerlegging van de EU-kaderprogramma's voor onderzoek te vereenvoudigen.
It is essential in this context that Member States really do fulfil their tasks.
Belangrijk is in dit verband ook dat de lidstaten hun taken daadwerkelijk uitvoeren.
It is essential that flights in Europe should be better coordinated.
Het is beslist noodzakelijk om de vluchten in Europa beter te coördineren.
It is essential, institutionally speaking, for the introduction of the euro.
Het gaat om een institutionele voorwaarde voor de invoering van de euro.
It is essential in the interests of equity across the Union.
Het is van essentieel belang voor een gelijke behandeling in heel de Unie.
Moreover, it is essential for the criteria for differentiating between.
Ook is het nodig de criteria voor het.
It is essential for the prospects for growth.
Dat is essentieel voor de groeiperspectieven.
For these reasons, it is essential to vote yes on this legislation.
Daarom is het van wezenlijk belang om vóór deze wetgeving te stemmen.
It is essential that the Union also considers its own role in this manner.
Het is onvermijdelijk dat de Unie zich dan ook beraadt over haar eigen rol.
It is essential that the European Commission supports this type of projects.
Het is zeer belangrijk dat de Europese Commissie dit type van projecten ondersteunt.
It is essential to strengthen control over the FYROM Kosovo border.
Van essentieel belang is de versterking van de controle aan de grens tussen de FYROM en Kosovo.
We feel it is essential to alter the legal basis.
We vinden het absoluut noodzakelijk dat de rechtsgrondslag gewijzigd wordt.
It is essential to ensure that plant genetic resources are conserved.
Er moet voor worden gezorgd dat de plantaardige genetische hulpbronnen in stand worden gehouden.
It is essential.
It is essential to guarantee a high level of food safety.
Het is wezenlijk om een hoog niveau van voedselveiligheid te waarborgen.
It is essential to the creation of small and medium-sized enterprises.
Zij is van essentieel belang voor het opzetten van kleine en middelgrote ondernemingen.
I believe it is essential to resolve the matter of the European patent.
Ik vind het essentieel om het probleem van het Europees octrooi op te lossen.
It is essential that the Commission prepare an action programme based on results.
Verder lijkt het onontbeerlijk dat de Commissie een resultaatgericht actieprogramma opstelt.
It is essential for the progress of the life of society.
Zij is van wezenlijk belang voor de vooruitgang van het sociale leven.
It is essential that such action is based on measurable targets.
Het is wezenlijk dat daarbij meetbare doelen als uitgangspunt worden genomen.

Results: 4359, Time: 0.4363