ITS ADOPTION IN DUTCH

Translation of Its Adoption in Dutch

S Synonyms

Results: 393, Time: 0.0664

Examples of using Its Adoption in a sentence and their translations

This common position shall be reviewed every 12 months after its adoption.
Dit gemeenschappelijk standpunt wordt na de aanneming ervan om de twaalf maanden opnieuw geëvalueerd.
Ten years after its adoption the directive needs to be revised for five reasons.
Tien jaar na de aanneming ervan moet de richtlijn worden herzien om vijf redenen.
Its adoption can be expected in the near future.
De goedkeuring ervan kan in de nabije toekomst worden verwacht.
Since its adoption, directive 70/157/EEC has been substantially amended several times.
Sinds de vaststelling ervan is richtlijn 70/157/EEG herhaaldelijk ingrijpend gewijzigd.

This common position shall take effect on the date of its adoption.
Dit gemeenschappelijk standpunt wordt van kracht op de dag van de aanneming ervan.
So let us please speed up its adoption.
Laten we dus vaart zetten achter de goedkeuring ervan.
Procedure for updating the directive within three years of its adoption.
Procedure voor het bijwerken van de richtlijn binnen drie jaar na de goedkeuring ervan.
The joint action will expire 15 months after its adoption.
Het gemeenschappelijk optreden zal verstrijken 15 maanden na de vaststelling ervan.
Progress has been made since its adoption.
Sinds de invoering ervan is er veel vooruitgang geboekt.
The common position will be reviewed not later than 6 months after its adoption.
Het gemeenschappelijk standpunt wordt uiterlijk 6 maanden na de aanneming ervan opnieuw bekeken.
This decision shall enter into force on the first day following its adoption.
Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de aanneming ervan.
That is why our group will not be able to vote for its adoption.
Vandaar dat onze fractie niet vóór de goedkeuring ervan zal kunnen stemmen.
The joint action will enter into force six months after its adoption.
Het gemeenschappelijk optreden treedt in werking zes maanden na de aanneming ervan.
This common position shall take effect on the day of its adoption.
Dit gemeenschappelijk standpunt wordt van kracht op de dag van de aanneming ervan.
This joint action shall enter into force on the day of its adoption.
Dit gemeenschappelijk optreden wordt van kracht op de dag van de aanneming ervan.
This joint action shall be reviewed ten months after the date of its adoption.
Dit gemeenschappelijk optreden wordt tien maanden na de datum van de aanneming ervan geëvalueerd.
This common position shall be reviewed not later than six months after its adoption.
Dit gemeenschappelijk standpunt wordt uiterlijk zes maanden na de aanneming ervan opnieuw bekeken.
This common position shall enter into force on the date of its adoption.
Dit gemeenschappelijk standpunt wordt van kracht op de datum van de aanneming ervan.
Its adoption follows an agreement reached with the european parliament in october.
De aanneming volgt op een akkoord dat in oktober met het europees parlement is bereikt.
Its adoption follows an agreement with the european parliament at first reading.
De aanneming volgt op een akkoord in eerste lezing met het europees parlement.
Its adoption will require the unanimous agreement of participating member states.
Voor de aanneming ervan is eenparigheid van stemmen van de deelnemende lidstaten vereist.
Its adoption was a consequence of the events of the second world war.
De aanneming daarvan was een uitvloeisel van de gebeurtenissen van de tweede wereldoorlog.
Since its adoption, the visa regulation has been amended eight times.
Sedert haar vaststelling is de visumverordening acht keer gewijzigd.
This regulation has not been amended since its adoption in 1992.
Deze regeling is sinds haar invoering in 1992 niet meer gewijzigd.
We can therefore welcome its adoption.
We mogen dus tevreden zijn dat het is aangenomen.
This directive shall enter into force on the day of its adoption.
Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar goedkeuring.
This decision shall be reviewed six months after the date of its adoption.
Dit besluit wordt zes maanden na de datum van aanneming opnieuw bezien.
This document shall be published immediately after its adoption.
Dat document wordt onmiddellijk openbaar gemaakt nadat het is goedgekeurd.
This common position shall take effect on the date of its adoption.
Dit gemeenschappelijk standpunt wordt van kracht op de datum van aanneming.
This common position shall take effect on the date of its adoption.
Dit gemeenschappelijk standpunt treedt in werking op de datum van vaststelling ervan.

Results: 393, Time: 0.0664

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

"Its adoption" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More