LEGAL AND ADMINISTRATIVE IN DUTCH

Translation of Legal And Administrative in Dutch

S Synonyms

Results: 402, Time: 0.0437

juridische en administratieve (149) wettelijke en administratieve (68) wettelijke en bestuursrechtelijke (65) juridisch en administratief (21) wettelijke en bestuurlijke (13) juridische en bestuurlijke (12) juridische en bestuursrechtelijke (7) wettelijk en administratief (7) juridische en ambtelijke (4) gerechtelijke en administratieve (3)

Examples of using Legal And Administrative in a sentence and their translations

Legal and administrative barriers.
Measures to simplify legal and administrative procedures, albeit of limited impact until now.
Maatregelen om wettelijke en administratieve procedures te vereenvoudigen, zij het in beperkte mate.
Legal and administrative obstacles concerning.
Juridische en administratieve belemmeringen die betrekking hebben op.
Legal and administrative obstacles concerning.
Juridische en administratieve belemmeringen die betrekking hebben.

More straightforward legal and administrative proceedings and simpler recognition procedures.
Rationelere wettelijke en bestuursrechtelijke procedures en kortere erkenningsprocedures.
Measures to simplify legal and administrative procedures, albeit of limited scope.
Maatregelen om wettelijke en administratieve procedures te vereenvoudigen, zij het in beperkte mate.
Legal and administrative reforms should contribute to an investment friendly environment.
Juridische en administratieve hervormingen moeten een investeringsvriendelijk klimaat helpen ontstaan.
Action 3.1.3: legal and administrative requirements.
Actie3.1.3: wettelijke en administratieve vereisten.
Prohibit and/or take the legal and administrative measures necessary to eliminate.
Verbiedt en/of treft de nodige wettelijke en bestuurlijke maatregelen ter beëindiging van.
Attendance at the UPOV-TC and UPOV legal and administrative council meetings.
Aanwezigheid tijdens de vergaderingen van de juridische en bestuursrechtelijke raad van de UPOV-TC en UPOV.
Legal and administrative barriers to cooperation between enterprises.
Wettelijke en administratieve belemmeringen voor de samenwerking tussen ondernemingen.
Loans- legal and administrative aspects 3.
Leningen- juridische en administratieve aspecten 3.
The member states must establish the appropriate legal and administrative channels for this purpose.
De lidstaten moeten hiervoor wettelijke en bestuurlijke kaders tot stand brengen.
Legal and administrative committee.
Legal and administrative aspects.
Juridische en administratieve aspecten.
The legal and administrative environment in europe does not provide enough support for entrepreneurship;
Stimuleert het wettelijke en administratieve klimaat in europa het ondernemerschap niet genoeg;
The member states must establish the proper legal and administrative channels for this purpose.
De lidstaten moeten hiertoe de juiste wettelijke en bestuurlijke kaders tot stand brengen.
Remove the technical, legal and administrative obstacles to implementing public-private partnerships.
Wegnemen van de technische, juridische en administratieve belemmeringen voor publiek‑private partnerschappen.
In france, the entrepreneurial climate is adversely affected by excessive legal and administrative regulation.
In frankrijk wordt het ondernemingsklimaat nadelig beïnvloed door wettelijke en administratieve overregulering.
An improved legal and administrative framework.
Verbetering van het wettelijk en administratief kader.
A strong legal and administrative framework should accompany the PIP.
Het programma heeft een sterk juridisch en administratief kader nodig.
Removing legal and administrative barriers and promoting the cross-border recognition of qualifications.
Juridische en administratieve obstakels uit de weg ruimen en de grensoverschrijdende erkenning van kwalificaties bevorderen.
In some cases, legal and administrative barriers prevent this.
In sommige gevallen zijn er wettelijke en administratieve beletsels.
Accompanied by study of technical, legal and administrative aspects;
Met bestudering van de technische, juridische en administratieve aspecten ervan;
Legal and administrative framework of community action in the outermost regions.
Wettelijk en bestuursrechtelijk kader van de communautaire maatregelen ten voordele van de upr's.
Support for institutional, legal and administrative reform;
Steun voor institutionele, wettelijke en bestuurlijke hervormingen;
Examples are geographic information, legal and administrative information and tourist information.
Voorbeelden zijn geografische informatie, juridische en bestuurlijke informatie en toeristische informatie.
They have also modernised their institutional, legal and administrative environment.
Ze hebben ook hun institutionele, juridische en bestuurlijke organisatie gemoderniseerd.
An appropriate legal and administrative framework.
Passend juridisch-administratief kader.
Access to funding is vital, along with the legal and administrative facilities.
Toegang tot financiering is van het grootste belang, evenals tot juridische en administratieve ondersteuning.

Results: 402, Time: 0.0437

See also


administrative and legal
administratieve en juridische
legal and administrative provisions
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen
national legal and administrative
nationale wettelijke en bestuursrechtelijke
legal and administrative requirements
wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften aan wettelijke en administratieve voorschriften wettelijke en administratieve vereisten juridische en administratieve eisen wettelijke en administratieve eisen te voldoen
different legal and administrative
uiteenlopende wettelijke en bestuurlijke verschillende juridische en bestuurlijke verschillend juridisch en administratief
legal and administrative instruments
juridische en bestuurlijke instrumenten juridische en bestuursrechtelijke instrumenten juridische en administratieve instrumenten wettelijke en bestuursrechtelijke instrumenten
legal and administrative issues
juridische en administratieve kwesties juridische en administratieve vraagstukken
legal and administrative conditions
juridische en administratieve voorwaarden wettelijke en bestuursrechtelijke voorwaarden wettelijke en administratieve voorwaarden
legal and administrative structures
juridische en administratieve structuren wettelijke en bestuursrechtelijke structuren
administrative and legal difficulties
administratieve en juridische moeilijkheden van administratieve en juridische problemen
legal certainty and administrative
rechtszekerheid en administratieve de rechtszekerheid en een beheer

Word by word translation


legal
- juridische wettelijke legale wettig rechtspersonen
and
- en and alsmede zowel met
administrative
- administratieve bestuurlijke bestuursrechtelijke bestuur huishoudelijke

"Legal and administrative" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More