LESS DEVELOPED IN DUTCH

Translation of Less Developed in Dutch

S Synonyms

Results: 405, Time: 0.0561

minder ontwikkelde (267) minder ontwikkeld (29) met een ontwikkelingsachterstand (5) minder ontwik kelde (3) achtergebleven (3)

Examples of using Less Developed in a sentence and their translations

The consequences for less developed countries are catastrophic.
De consequenties voor minder ontwikkelde landen zijn catastrofaal.
Less developed regions ERDF.
Minder ontwikkelde regio's EFRO.
Less developed regions.
Achtergebleven gebieden.
And somewhat less developed adults?
En ietwat minder ontwikkelde volwassenen?

E-commerce is less developed in europe than in the US.
Elektronische handel is in europa minder ontwikkeld dan in de verenigde staten.
Less developed regions GDP 75% of EU-27 average.
Minder ontwikkelde regio's bbp 75% van het eu-27-gemiddelde.
Less developed regions.
Minder ontwikkelde regio's.
Less developed member states vs community average.
Minder ontwikkelde lidstaten versus communautair gemiddelde.
Less developed regions ESF.
Minder ontwikkelde regio's ESF.
Allocation method for less developed regions.
Toewijzingsmethode voor minder ontwikkelde regio's.
Category 5: broadband coverage in less developed regions or rural areas.
Categorie 5: breedbanddekking in minder ontwikkelde regio's en plattelandsgebieden.
However progress in countries with less developed networks is also notable.
Ook in landen met minder ontwikkelde netwerken treedt overigens duidelijk vooruitgang op.
The particular circumstances of peripheral regions with less developed networks.
De bijzondere omstandigheden van randgebieden met minder ontwikkelde netwerken.
Less developed countries do not use their possibilities to receive money for projects.
In minder ontwikkelde landen worden de mogelijkheden tot projectfinanciering niet benut.
Hence priority for the less developed regions must be reaffirmed.
Opnieuw moet worden gesteld dat de minst ontwikkelde regio's prioriteit moeten hebben.
Many less developed regions have a good renewable energy resource potential.
Voor tal van minder ontwikkelde regio's bieden productie en gebruik van duurzame energie grote mogelijkheden.
The timely improvement of interconnection appears to be less developed in the government plans.
Het op tijd verbeteren van de interconnecties is in de regeringsplannen minder sterk ontwikkeld.
Nevertheless, the risk capital market remains one of the less developed in the EU.
Niettemin blijft de italiaanse risicokapitaalmarkt een van de minst ontwikkelde in de EU.
Energy 4 Cohesion”: promoting renewable energy in less developed rural areas.
Energy 4 cohesion”: hernieuwbare energiebronnen bevorderen in de minst ontwikkelde landelijke regio's”.
Appendix 1- the 48 less developed countries ldcs.
Bijlage 1- de 48 minst ontwikkelde landen mol's.
Cohesion policy means solidarity, and it is a tool for integrating less developed countries.
Het cohesiebeleid betekent solidariteit en is een instrument om minderontwikkelde landen te integreren.
The second requirement concerns the guarantees for the less developed regions.
De tweede behoefte betreft de garanties voor de minst ontwikkelde regio's.
Promoting synergies between less developed and advanced regions through the introduction of coordination and networking activities.
Bevordering van synergieën tussen geavanceerde en minder ontwikkelde regio's door coördinatie- en netwerkactiviteiten.
The ministers themselves recognized, last december in singapore, that the less developed countries needed special rules.
De ministers hebben afgelopen december in singapore zelf erkend dat de minder ontwik kelde landen speciale regels nodig hebben.
Support for administrative capacity should be limited to member states with less developed regions or eligible to the cohesion Fund;
De steun voor de administratieve capaciteit wordt beperkt tot lidstaten met minder ontwikkelde regio's of die in aanmerking komen voor het cohesiefonds;
Keep the current r & D objective but take more account of the differences between developed and less developed countries.
De huidige r& d-doelstelling te behouden maar meer rekening te houden met de verschillen tussen ontwikkelde en minder ontwikkelde landen.
Disadvantaged regions in particular are less developed and on top of that they are also the ones most affected by demographic changes, namely by population ageing and migration.
Met name achtergestelde gebieden zijn minder ontwikkeld en bovendien worden zij ook het meest getroffen door demografische veranderingen, te weten door vergrijzing en migratie.
We also support the proposal that the EU must open up its market to goods from less developed countries.
Ook steunen wij het voorstel dat de EU haar markt moet openstellen voor goederen uit minder ontwikkelde landen.
Nowadays, member states which have been much less developed in the past in relation to the EU average are now among the most developed in the world.
Tegenwoordig behoren lidstaten die in het verleden minder ontwikkeld waren in verhouding tot het eu-gemiddelde, tot de meest ontwikkelde staten ter wereld.
Production becomes concentrated in economically and technologically stronger regions, at the cost of less developed regions.
De productie concentreert zich in economisch en technologisch sterkere regio's, ten koste van minder ontwikkelde regio's.

Results: 405, Time: 0.0561

See also


are less developed
minder ontwikkeld zijn
less developed economies
minder ontwikkelde economieën
on less developed
op minder ontwikkelde voor de minst ontwikkelde over minder ontwikkelde
less developed infrastructure
een minder ontwikkelde infrastructuur
less developed states
de minderontwikkelde staten minder ontwikkelde staten de minder ontwikkelde landen
other less developed
andere minder ontwikkelde
less developed systems
minder ontwikkelde systemen
less developed markets
de minder ontwikkelde markten
the less developed regions
de minder ontwikkelde regio's
the less developed countries
de minder ontwikkelde landen
in less developed regions
in minder ontwikkelde regio's
the less-developed countries
de minder ontwikkelde landen
the less developed areas
de minder ontwikkelde gebieden
in less developed countries
in minder ontwikkelde landen
for less developed regions
voor minder ontwikkelde regio's
from less developed countries
uit minder ontwikkelde landen
in less developed areas
in minder ontwikkelde gebieden
with less developed networks
met minder ontwikkelde netwerken

Word by word translation


less
- lager min jonger lagere laag
developed
- ontwikkeld uitgewerkt ontwikkeling ontstaan uitgebouwd

S Synonyms of "less developed"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More