LIFE-LONG IN DUTCH

Translation of Life-Long in Dutch

S Synonyms

Results: 399, Time: 0.0642

Examples of using Life-Long in a sentence and their translations

Participation in life-long learning.
Deelname levenslang leren.
Training and life-long learning are key measures for success.
Opleidingen en een leven lang leren zijn onontbeerlijke voorwaarden voor succes.
Life-long learning for all becomes a central element of a strategy for productivity growth.
Levenslang leren voor iedereen wordt een centraal element van een strategie voor productiviteitsgroei.
Life-long learning increases chances to get a job.
Een leven lang leren verhoogt de kansen op het vinden van een baan.

Life-long education and continuing education are the basis for successful practice of a profession.
Permanente bijscholing is een basis voor een succesrijke beroepsuitoefening.
Life-long learning is an essential response to economic change.
Levenslang leren is essentieel om te reageren op economische veranderingen.
Life-long training and career development to support the career development of experienced researchers.
Levenslange opleiding en loopbaanontwikkeling ter ondersteuning van de loopbaanontwikkeling van ervaren onderzoekers.
Life-long best friends forever.
Levenslang beste vriendinnen voor altijd.
Increase opportunities for low skilled workers to improve their access to life-long learning.
Programma's voor een leven lang leren beter toegankelijk te maken voor laaggeschoolde arbeiders.
But if she does recover there might be life-long brain damage.
Maar als ze bijkomt kan er permanent hersenletsel zijn.
Mr ioannis PANARETOS deputy minister for education, life-long learning and religious affairs.
De heer giannis PANARETOS viceminister van onderwijs, een leven lang leren en eredienst.
And thus began my life-long passion for writing fiction.
Zo begon mijn levenslange passie voor het schrijven van fictie.
Current life-long learning(1.3), US patents, venture capital 4.1.
Huidig levenslang leren( 1.3), vs-octrooiaanvragen, risicokapitaal 4.1.
Education and life-long learning;
Onderwijs en levenslang leren;
Mr ioannis PANARETOS deputy minister of education, life-long learning and religious affairs.
De heer ioannis PANARETOS viceminister van onderwijs, een leven lang leren en eredienst.
And in recognition of her life-long sen/ice.
En ter erkenning van haar levenslange dienst.
You became my life-long friend.
Je werd mijn levenslange vriend.
Joint statement on life-long learning in the electricity sector.
Gemeenschappelijke verklaring over levenslang leren in de elektriciteitssector.
Moreover, europe has to invest in education, especially in life-long learning.
Europa moet bovendien investeren in onderwijs, in het bijzonder in een leven lang leren.
Arrests, convictions... life-long prison sentences.
Arrestaties, veroordelingen... levenslange gevangenisstraffen.
Skills, education and life-long learning.
Vaardigheden, onderwijs en een leven lang leren.
Participation in life-long learning.
Deelname aan levenslang leren.
Is there a right to life-long health?
Bestaat het recht op levenslange gezondheid?
Ms jane davidsonminister for education and life-long learning welsh assembly.
Mevrouw jane davidsonminister van onderwijs en levenslang leren welshe assemblee.
Life-long learning framework programme.
Kaderprogramma voor levenslang leren.
Investment in skills development, life-long learning and employability.
Investering in de ontwikkeling van vaardigheden, levenslang leren en inzetbaarheid.
It must be underpinned by effective investment in education, life-long learning and research.
Dit moet onderbouwd worden met effectieve investeringen in onderwijs, levenslang leren en onderzoek.
Furthermore, there has to also be life-long learning.
Verder moet er ook levenslang worden geleerd.
Stimulate life-long learning.
Stimuleren van levenslang leren.
Investment in skills, education and life-long learning;
Investeringen in vaardigheden, onderwijs en een-leven-lang leren;

Results: 399, Time: 0.0642

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More