LOCALS IN DUTCH

Translation of Locals in Dutch

S Synonyms

Results: 399, Time: 0.0858

Examples of using Locals in a sentence and their translations

Let's get all the locals to her new london house.
Laten we alle lokale bevolking te krijgen naar haar nieuwe huis.
The locals have been maintaining it for centuries, and they don't really know why.
De bewoners hier onderhouden het al eeuwen en ze weten niet waarom.
We got four locals, plus one from penn and one from vanderbilt.
Vier lokale, plus één van penn en één van vanderbilt.
Locals thought they had TB, which they didn't.
Plaatselijke bewoners dachten dat ze TB hadden. maar dat was niet zo.

The locals might have some information.
De bewoners hebben misschien wat informatie.
Homeland Security's interviewing locals on their watch list.
Homeland security ondervraagt lokale mensen van hun lijst.
Locals got a BOLO on you.
Lokale politie heeft een BOLO voor jou.
Locals have a lot of trauma wounds?
Hebben de locals veel traumawonden?
We have enlisted some locals to put out the word see if they can find her.
We vroegen plaatselijke bewoners of ze haar kunnen vinden.
Locals, you know, they take you in.
Plaatselijke bewoners die je in huis nemen.
To pacify the locals, give them false hope.
Om de locals valse hoop te geven.
Some of the locals seem to think he had plans to develop in whitley.
Sommige lokale mensen lijken te denken dat hij ontwikkelingsplannen had in whitley.
The locals are a solemn bunch and the skies are leaden grey.
De bewoners zijn een gezapig stelletje, de luchten asgrauw.
That's what the locals call it.
Zo noemden de dorpelingen het.
Mostly locals.
Vooral plaatselijke bewoners.
We were supposed to lead a team of locals to secure a british position.
We moesten een team locale soldaten leiden om de britten te helpen.
Whatever they're doing, they're doing a good job of scaring off the locals.
Wat ze ook doen, ze schrikken de locals goed af.
These locals made this their base camp after the employees were evacuated.
Deze lokale bevolking maakten dit hun basiskamp nadat het personeel werd geëvacueerd.
The locals are no good.
De dorpelingen zijn niks.
Get the locals on the address.
Ontvang de bewoners op het adres.
It's a party for locals only.
Dit is alleen voor de locals.
Some locals fear it's a black spring.
Sommige plaatselijke bewoners vrezen dat het een" black spring" is.
They started taking fire from some locals.
Ze lagen onder vuur van wat locale bevolking.
Hotch: the locals checked it.
De lokale hebben hem nagekeken.
Locals think it's roaches. Roaches!
De dorpelingen verdenken de kakkerlakken.
We employ locals, pay them right.
We hebben lokale mensen in dienst, betalen ze goed.
The locals eat 300 pounds per day.
De bewoners eten 300 pond per dag.
There's a french monk, helps out the locals.
Er is een franse monnik die de locals helpt.
Well, you gave quite a show to some locals looking out for the BFL.
Je gaf wel een optreden voor wat inboorlingen op zoek naar de BFL.

Results: 399, Time: 0.0858

See also


locals who
locals die inboorlingen die de inheemse die inwoners die buurtbewoners die
locals believe
de lokale bevolking gelooft de plaatselijke bevolking gelooft de mensen geloven
friendly locals
de lokale vrienden vriendelijke dorpsgenoten de vriendelijke bevolking vriendelijke dorpelingen
locals take
de lokale bevolking neemt de lokale het overneemt
locals started
de locale bewoners begonnen mensen begonnen
locals and tourists
de plaatselijke bevolking en toeristen bewoners en toeristen de lokale bevolking en de toeristen
locals call him
de bewoners noemen hem de lokalen noemen hem omwonenden noemen hem
the locals think
de plaatselijke bewoners denken
meet the locals
de lokale bevolking ontmoeten de bewoners ziet
some of the locals
een aantal lokale
one of the locals
een van de omwonenden een van de inwoners een van de buurtbewoners eén van de inwoners één van de dorpelingen
none of the locals
de lokale bevolking niet geen van de inwoners geen van de plaatselijken
almost all the locals
bijna alle bewoners
to talk to the locals
de inwoners spreken om met de lokale bevolking te spreken de lokale bevolking praten
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More