MEASLES IN DUTCH

Translation of Measles in Dutch

S Synonyms

Results: 409, Time: 0.0472

mazelen (190) het mazelen- (6)

Examples of using Measles in a sentence and their translations

If she hadn't contracted measles, she would still be alive.
Als zij geen mazelen had opgelopen, zou ze nog leven.
Mumps, measles, whooping-cough.
Bof, mazelen, kinkhoest.
Measles, we were in for.
We kwamen voor mazelen.
And then there are the epidemics. measles, influenza, whooping cough.
En dan zijn daar de epidemieën... mazelen, influenza... kinkhoest.

He died of measles.
Hij is gestorven aan mazelen.
We lose more people to measles and diarrhea.
We verliezen veel mensen aan mazelen en diarree.
And they're not just going to die of measles.
En ze zullen niet alleen aan mazelen doodgaan.
No, it's measles.
Nee, het is mazelen.
Look, i don't have the measles.
Luister, ik heb geen mazelen.
West nile, epstein-barr, mumps, measles, varicella, CMV.
West-nijl, epstein-barr, de bof, mazelen, waterpokken,CMV.
The hatefulist, horridist measles.
Weerzinwekkende, afschuwlijkste mazelen.
My sister thinks i look like a bollock with measles.
Volgens m'n zus zie ik eruit als een kloot met mazelen.
We should test for the 21st-century suspects-- varicella and measles.
We moeten testen voor de 21e-eeuwse verdachten varicella en mazelen.
Negative for varicella and measles.
Negatief voor varicella en mazelen.
Not measles, not chicken pox, aids!
Geen mazelen, geen waterpokken, aids!
Measles at 43 years of age.
Maselen op je 43 jaar?
Measles, you know measles?
Mazelen, ken je de mazelen?
Measles, mumps, chickenpox.
Mazelen, de bof, waterpokken.
Measles is one of the most communicable diseases on the planet.
Mazelen is een van de meest overdraagbare ziekten op de aarde.
Sierra died from measles. What?
Sierra stierf aan de mazelen.
Measles is totally preventable with the MMR vaccine.
Mazelen is volledig te voorkomen met het MMR vaccin.
Monica Stewart's son got the measles and nothing happened to him.
Monica stewart's zoon had de mazelen en er is niets met hem gebeurd.
I thought measles had been eradicated.
Ik dacht dat de mazelen uitgeroeid waren.
Measles, whooping cough?
Mazelen, kinkhoest?
When she had the measles, i was in pakistan.
Toen ze de mazelen kreeg zat ik in pakistan.
Measles, scarlet fever, chicken pox.
Mazelen, roodvonk, waterpokken.
Have i got the measles or something?
Heb ik mazelen of zoiets?
I have had the measles.
Ik heb de mazelen gehad.
She gave john the measles and john went blind.
Ze gaf john de mazelen en john werd blind.

Results: 409, Time: 0.0472

See also


german measles
rodehond duitse mazelen
it's measles
het de mazelen is
the measles vaccination
het mazelenvaccin van vaccinatie tegen mazelen de mazelenvaccinatie de mazelen vaccinatie
measles virus enders
mazelenvirus enders
to the measles
aan het mazelen- aan de mazelen tegen mazelen
vaccine against measles
een vaccin tegen mazelen het vaccin tegen mazelen
died of measles
zijn overleden aan de mazelen is gestorven aan mazelen overleed aan mazelen
outbreak of measles
een uitbraak van de mazelen een epidemie van mazelen
during measles outbreaks
tijdens een uitbraak mazelen
patients receiving measles vaccine
bij patiënten die een mazelenvaccin krijgen bij patiënten die een mazelenvaccin ontvangen
i had the measles
ik de mazelen had
used in measles outbreaks
gebruikt bij uitbraken mazelen gebruikt bij uitbarstingen mazelen
the measles-containing vaccines manufactured
gefabriceerde mazelen bevattende vaccins vervaardigde vaccins die mazelen bevatten de mazelen bevattende vaccins gefabriceerd
with live measles virus vaccine
waren met levend mazelen-virusvaccin met een levend mazelenvirus

S Synonyms of "measles"


german measles
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More