MEASURES TO ENSURE THAT IN DUTCH

Translation of Measures To Ensure That in Dutch

S Synonyms

Results: 400, Time: 0.3021

maatregelen om ervoor te zorgen dat (108) maatregelen te treffen om te bewerkstelligen dat (5) de maatregelen opdat (4)

Examples of using Measures To Ensure That in a sentence and their translations

Measures to ensure that fuel suppliers make biomass fuels available;
Maatregelen om ervoor te zorgen dat brandstofleveranciers ook brandstoffen op basis van biomassa aanbieden;
Member states shall take all appropriate measures to ensure that.
De lid-staten treffen alle dienstige maatregelen om ervoor te zorgen dat.
Measures to ensure that roma children complete at least primary school.
Maatregelen om te zorgen dat roma-kinderen ten minste de basisschool afmaken.
So we must take very strict measures to ensure that.
Er dienen dan ook zeer strikte maatregelen te worden genomen.

Member states shall take all necessary measures to ensure that the following vessels do not use marine fuels with a sulphur content exceeding 0.10% by mass.
De lidstaten nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de volgende schepen geen scheepsbrandstoffen gebruiken met een zwavelgehalte van meer dan 0,10 massaprocent.
Member states shall take appropriate measures to ensure that product labelling does not give rise to confusion with optional quality terms.
De lidstaten treffen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de productetikettering geen aanleiding geeft tot verwarring met facultatieve kwaliteitsaanduidingen.
Employers shall be obliged, in the case of all activities for which there is a risk of contamination by carcinogens, to take appropriate measures to ensure that.
Voor alle werkzaamheden waarbij een kans op besmetting door carcinogene agentia bestaat, zijn de werkgevers gehouden passende maatregelen te treffen om te bewerkstelligen dat.
Member states shall take the appropriate measures to ensure that each holder of a license meets his responsibilities.
De lidstaten treffen alle passende maatregelen om ervoor te zorgen dat elke vergunninghouder zijn verantwoordelijkheid nakomt.
Member states shall take the appropriate measures to ensure that only one mathematical formula for calculating the annual percentage rate of charge is used within their territory.
De lid-staten nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat op hun grondgebied slechts één wiskundige formule wordt gebruikt voor de berekening van het jaarlijkse kostenpercentage.
Member states shall take measures to ensure that ships referred to in paragraph 1 which proceed to sea.
De lid-staten nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat de schepen als bedoeld in lid 1.
By 1 january 2001 the commission shall take appropriate measures to ensure that replacement or retro-fitted components can be brought to the market.
De commissie treft uiterlijk 1 januari 2001 passende maatregelen om ervoor te zorgen dat vervangende onderdelen of inbouwonderdelen op de markt kunnen worden gebracht.
The challenge is to provide the right mix of measures to ensure that ports can cope efficiently with their gateway function.
De uitdaging bestaat erin te voorzien in de juiste mix van maatregelen om ervoor te zorgen dat de havens efficiënt aan hun “toegangspoortfunctie” kunnen voldoen.
President kennedy spoke of the need for measures to ensure that the near-catastrophic turn of events are never repeated.
President kennedy sprak over de noodzaak van maatregelen om ervoor te zorgen dat de bijna-katastrofisch wending zich nooit herhaald.
Member states referred to in paragraph 1 shall take appropriate measures to ensure that the blue marlin and white marlin are released in a manner that maximizes their survival.
De in lid 1 bedoelde lidstaten nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de blauwe marlijn en witte marlijn zodanig worden teruggezet dat hun overlevingskansen worden gemaximaliseerd.
State shall take measures to ensure that, when reference points are approached, they will not be exceeded.
De staten nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat, wanneer de referentiewaarden bijna zijn bereikt, die waarden niet worden overschreden.
Member states shall monitor and take all necessary and appropriate measures to ensure that.
De lidstaten zien erop toe, en nemen alle nodige en passende maatregelen om ervoor te zorgen, dat.
In particular, the EU is taking measures to ensure that manufacturers and exporters- such as the united states and china- adopt high safety standards.
De europese unie neemt met name maatregelen om te verzekeren dat producten en exporteurs, zoals de verenigde staten en china, zich aan hoge veiligheidsnormen houden.
The EU implements a wide range of measures to ensure that food across europe is safe to eat, and to encourage a healthy diet.
De europese unie past een hele reeks maatregelen toe om ervoor te zorgen dat het voedsel overal in europa veilig is en om een gezond eetpatroon aan te moedigen.
Measures to ensure that equipment, staff and procedures are ready to operate and up to date at all times.
Maatregelen die waarborgen dat de apparatuur, het personeel en de procedures op elk moment inzetbaar zijn en dat de desbetreffende gegevens up-to-date zijn.
The ECB shall take appropriate measures to ensure that those data and system parameters are complete and correct.
De ECB neemt passende maatregelen om te garanderen dat deze gegevens en systeemparameters compleet en correct zijn.
Member states shall take all appropriate measures to ensure that suppliers and dealers comply with the obligations and requirements of this regulation and of the relevant delegated acts.
De lidstaten nemen alle noodzakelijke maatregelen om te waarborgen dat leveranciers en handelaren voldoen aan de verplichtingen en vereisten van deze verordening en de desbetreffende gedelegeerde handelingen.
Member states shall take all appropriate measures to ensure that the package leaflet relates solely to the veterinary medicinal product with which it is included.
De lidstaten nemen alle dienstige maatregelen om te bewerkstelligen dat de bijsluiter uitsluitend het geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik betreft, waarbij deze is gevoegd.
The quantities covered by the arrangements provided for in paragraph 1 and the measures to ensure that the advantages granted are actually passed on to the end user.
De hoeveelheden waarvoor de in lidi bedoelde regeling geldt en de bepalingen om te waarborgen dat de toegekende voordelen daadwerkelijk aan de eindgebruiker worden doorgegeven.
Member states shall take measures to ensure that alarm and signal weapons as well as salute and acoustic weapons cannot be converted into firearms.
De lidstaten nemen maatregelen om te waarborgen dat alarm- en seinwapens, alsook wapens voor saluutschoten en akoestische signalen, niet tot vuurwapens kunnen worden omgebouwd.

Results: 400, Time: 0.3021

See also


to ensure that the measures
ervoor te zorgen dat de maatregelen
to ensure that these measures
ervoor te zorgen dat deze maatregelen toegezien dat de maatregelen deze maatregelen te waarborgen om te verzekeren dat deze maat­regelen zorg voor te dragen dat deze maatregelen
measures to ensure that ships
maatregelen om ervoor te zorgen dat schepen maatregelen om te bereiken dat schepen
measures to ensure that these
maatregelen treffen om te waarborgen dat deze de maatregelen om ervoor te zorgen dat deze maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat deze
measures taken to ensure that
met maatregelen om te waarborgen dat maatregelen zij hebben genomen om ervoor te zorgen dat heeft de maatregelen die ervoor zorgen dat
to ensure that appropriate measures
te waarborgen dat geschikte maatregelen dat er adequate maatregelen garanderen dat de nodige maatregelen ervoor te zorgen dat passende maatregelen
order to ensure that the measures
om ervoor te zorgen dat de maatregelen
take all necessary measures to ensure that each
nemen alle nodige maatregelen opdat elke

Word by word translation


measures
- maatregelen acties maatregel actie maatregels
to
- naar aan tot voor om
ensure
- ervoor zorgen waarborgen garanderen zien erop toe erop toezien
that
- daar zo

S Synonyms of "measures to ensure that"


measures taken to ensure that
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More