MORE RECENTLY IN DUTCH

Translation of More Recently in Dutch

S Synonyms

Results: 404, Time: 0.0647

meer recentelijk (135) meer recent (84) recenter (35) onlangs nog (24) nog recenter heeft (3) kort geleden nog (2) meer recente (3)

Examples of using More Recently in a sentence and their translations

And more recently part time.
En meer recentelijk in deeltijd.
More recently, into the black sea, where we're exploring.
Meer recent verkenden we in de zwarte zee.
More recently the group has focused on reporting and on strategic issues.
Meer recentelijk heeft de groep zich gericht op verslaglegging en op strategische kwesties.
More recently, this happened.
Recenter gebeurde er dit.

More recently, the books have been theme anthologies, edited by gordon van gelder.
Meer recent zijn themabloemlezingen uitgekomen onder redactie van van gelder.
More recently, aluminium production and tourism have also become important industries.
Meer recentelijk zijn ook de aluminiumindustrie en het toerisme tot belangrijke sectoren uitgegroeid.
More recently, it has also supported job placements in companies abroad.
Meer recentelijk heeft het programma ook arbeidsbemiddeling bij buitenlandse bedrijven ondersteund.
More recently it's been used in small doses for asthma.
Meer recent wordt het gebruikt in kleine dosissen voor astma.
And the french, much more recently.
De fransen idem dito, zeer kort geleden nog.
You have had a drink more recently than that.
Je hebt recenter dan dat gedronken.
See, i think you have seen him more recently.
Ik denk dat je hem recenter gezien hebt.
More recently, an independent anti-fraud committee was established as an additional check.
Meer recentelijk is een onafhankelijk comité voor fraudebestrijding als extra controlelaag opgericht.
More recently my visits have largely centred on nuclear issues.
Mijn meer recente bezoeken hadden vooral te maken met nucleaire zaken.
W_ith more recently played tracks first.
Met meer recent beluisterde nummers eerstquery-sort.
More recently, an independent antifraud committee was established as an additional control layer.
Meer recentelijk is een onafhankelijk comité voor fraudebestrijding als extra controlelaag opgericht.
Anyway, i think you saw her more recently than i did.
Hoe dan ook, ik denk dat je haar recenter zag dan ik.
W_ith more recently added tracks first.
Met meer recent toegevoegde nummers eerstquery-sort.
More recently operations have increasingly been focusing on chechnya itself.
Meer recent zijn de operaties zich steeds meer gaan richten op tsjetsjenië zelf.
More recently, the same problem threatened to hinder the adoption of HPV vaccines.
Meer recentelijk dreigde hetzelfde probleem de verspreiding van hpv-vaccins te hinderen.
Then... more recently there were some very threatening, but anonymous e-mails.
Meer recent waren er zeer dreigende maar anonieme e-mails.
Spain and italy introduced similar measures in their laws more recently.
Meer recentelijk hebben spanje en italië soortgelijke maatregelen in hun wetgeving opgenomen.
More recently it belonged to kaurismäki and the dogma group.
Meer recent was hij van kaurismäki en de dogma-groep.
Your mother long ago, your father more recently.
Uw moeder een tijd geleden, uw vader meer recentelijk.
And more recently, the violence committed in philadelphia.
En meer recent, het geweld gepleegd in philadelphia.
Everyone of us is drawing the lessons of libya, and more recently mali.
Ieder van ons trekt lering uit libië en, meer recentelijk, uit mali.
Hamid karzai more recently.
Hamid karzai meer recentelijk.
Yeah. There's computer hacking, and more recently, there's biohacking.
Ja, er is computerhacken... en meer recent is er ook biohacken.
Okay, more recently.
Oké, meer recent.
I suspect that's a skill you have acquired more recently.
Ik vermoed dat je die vaardigheid meer recentelijk hebt verworven.
This is mount kilimanjaro more than 30 years ago and more recently.
Dit is de kilimanjaro meer dan 30 jaar geleden, en meer recent.

Results: 404, Time: 0.0647

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "more recently"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More