ON THE EUROPEAN UNION IN DUTCH

Translation of On The European Union in Dutch

S Synonyms

Results: 343, Time: 0.0868

Examples of using On The European Union in a sentence and their translations

Subject: referendum on the european union.
Betreft: referendum over de europese unie.
General information on the european union.
Algemene informatie over de europese unie.
Exploratory opinion on the european union and the global food challenge.
Verkennend advies over de EU en de wereldvoedseluitdaging.
More information on the european union is available on the internet http://europa.eu.
Meer gegevens over de europese unie vindt u op internet via de europaserver http://europa.eu.

Other information on the european union.
Overige informatie over de europese unie.
Information and publications in english on the european union can be obtainedfrom.
Informatie en publicaties over de europese unie in het nederlands zijn verkrijgbaarbij.
More information on the european union is available on the internet http://europa.eu.
Meer gegevens over de europese unie vindt u op internetvia de europaserver http://europa.eu.
Reflection: debate on the european union.
Denkpauze: debat over de europese unie.
Of the debate on the european union.
Van het debat over de europese unie.
More information on the european union is available on the internet http://europa.eu.
Meer informatie over de europese unie is beschikbaar op het internet via de europaserver http://europa.eu.
Recent publications on the european union received by the library.
Recente publikaties over de europese unie ontvangen door de bibliotheek.
General information on the european union is available at: http://europa.eu.int.
Algemene informatie over de europese unie is te raadplegen op:http://europa.eu.int/.
Information and publications in english on the european union can be obtained from.
Informatie en publicaties over de europese unie in het nederlands zijn verkrijgbaar bij.
Nor has the council produced a report on the european union.
Er is ook geen rapport van de raad over de europese unie.
Ii a franco-german draft treaty on the european union.
Een frans-duits ontwerpverdrag inzake de europese unie;
On the european union development policy.
Het ontwikkelingsbeleid van de europese unie.
The treaty on the european union provides that.
In het verdrag betreffende de europese unie is het volgende bepaald.
It should put ears on the european union.
Het moet de europese unie oren geven.
That will have a huge political impact eventually on the european union.
Op termijn zal dat op de europese unie een zeer groot politiek effect hebben.
European Commission: treaty on the european union, ISBN 92-824-0955-4, 1992.
Europese commissie: verdrag betreffende de europese unie, ISBN92-824-0955-4, 1992.
We call on the european union to supplement the funds allocated significantly.
We doen een beroep op de europese unie om de toegewezen financiële middelen substantieel te verhogen.
A great deal of additional information on the european union is available on the internet.
Meer gegevens over de europese unie vindt u op internet via de europaserver.
Iv a german paper concerning the con­clusion of a treaty on the european union.
Een duitse tekst betreffende de sluiting van een verdrag inzake de europese unie.
To suggest anything else would indicate a total fixation on the european union.
Iets anders beweren zou neerkomen op een totale fixatie op de europese unie.
The council needs to put strong pressure on the european union.
De raad dient zware druk uit te oefenen op de europese unie.
Therefore, let us not now put the blame on the european union.
Laten we daarom nu niet de schuld aan de europese unie geven.
We should not always put the blame on the european union.
We moeten niet altijd de schuld aan de europese unie geven.
What has occurred in côte d'ivoire brings shame on the european union.
EN wat in ivoorkust is gebeurd, is beschamend voor de europese unie.
This crisis is placing great demands on the european union.
Deze crisis stelt hoge eisen aan de europese unie.

Results: 343, Time: 0.0868

See also


the treaty on european union
het verdrag betreffende de europese unie
information on the european union
informatie over de europese unie
on the european union market
op de markt de europese unie
on the european union police
inzake de politiemissie de europese unie
european union on the establishment
de europese unie oprichting de europese unie vaststelling europese unieover de instelling
on how the european union
aan op manier de europese unie over hoe de europese unie over de wijze waarop de europese unie over de manier waarop de europese unie op hoe de europese unie
on the european union agency
inzake het asielagentschap de europese unie
in the treaty on european union
in het verdrag betreffende de europese unie
on relations between the european union
over de betrekkingen tussen de europese unie
into the treaty on european union
in het verdrag betreffende de europese unie
from the treaty on european union
uit het verdrag betreffende de europese unie
under the treaty on european union
krachtens het verdrag betreffende de europese unie

Word by word translation


european
- europese europa european pese medicines/european
union
- de unie de EU union de vakbond de vakbonden

S Synonyms of "on the european union"


"On the european union" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More