OTHER LANGUAGES IN DUTCH

Translation of Other Languages in Dutch

S Synonyms

Results: 392, Time: 0.0437

andere talen (269) de overige talen (12) andere taal (4)

Examples of using Other Languages in a sentence and their translations

Other languages.
Andere talen.
Amendments in all other languages: by 9.30 a.m. on 1 october.
Voor wijzigingsvoorstellen in de overige talen: op 1 oktober 2004, om 9.30 uur.
Sometimes other languages, sometimes unknown languages.
Soms andere talen, soms onbekende talen.
You probably don't speak any other languages beside english.
Je spreekt waarschijnlijk geen andere taal dan engels.

As well as any other languages that the children speak such as turkish or bosnian.
Evenals enige andere talen die de kinderen spreken zoals turks of bosnisch.
Other languages in the order indicated in the table above.
De overige talen in de volgorde van de tabel.
A good knowledge of other languages builds bridges and promotes understanding between cultures.
Een goede kennis van andere talen bouwt bruggen en bevordert het begrip tussen culturen.
Other languages specify language.
Andere talen vermeld taal.
In several other languages the distinction between azodyes and azocolourants has been lost.
In diverse andere talen is het onderscheid tussen kleur- en verfstoffen verloren gegaan.
Modern european languages 720 translation and interpreting 730 linguistics 740 literature 790 other languages.
Moderne europese talen 720 vertaler-tolk 730 linguïstiek 740 literatuur 790 andere talen.
Therefore, urdu resorted to lithography while other languages adopted typeset.
Daarom werd voor urdu lithografie gebruikt, terwijl andere talen werden gezet.
You do get lots of documents in other languages, don't you?
U krijgt veel documenten in andere talen, toch?
How to speak english in other languages.
Hoe engels te spreken in andere talen.
You may change the names for other languages.
U kan de namen veranderen voor andere talen.
The same applies to basque and numerous other languages.
Datzelfde geldt voor baskisch en vele andere talen.
Probably not, unless this book is translated into other languages.
Waarschijnlijk niet, tenzij dit boek vertaald wordt in andere talen.
Mother tongue plus two other languages.
Moedertaal plus twee andere talen.
Our rings just translate other languages.
Onze ringen vertalen andere talen alleen.
About a red door and a ring in other languages.
Over een rode deur en een ring in andere talen.
We must teach our children and young people about other languages and other cultures.
Wij moeten onze kinderen en jongeren over andere talen en culturen leren.
And we want to learn other languages.
En we willen andere talen leren.
My knowledge of the other languages is insufficient.
Mijn kennis van de andere talen is ontoereikend.
This should be similarly modified in the other languages.
De andere talen moeten daaraan aangepast worden.
I cannot check all the other languages.
De andere talen kan ik niet allemaal controleren.
Other languages were already covered by previous calls for tenders.
In andere talen was al voorzien na eerdere aanbestedingen.
Other languages.
Overige talen.
Other languages: α.
Overige talen.
Wikipedia other languages.
Wikipedia in andere talen.
This will bring the greek text into line with the other languages.
Op die manier wordt de tekst in overeenstemming gebracht met de andere taalversies.
But spanish, english, german and other languages had two fundamental problems.
Maar spaans, engels, duits of andere natuurtalen hadden vooral twee nadelen.

Results: 392, Time: 0.0437

Word by word translation


other
- andere overige anderzijds ander anderen
languages
- talen languages talenkennis taal taal-

S Synonyms of "other languages"


other tongues
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More