OUTGOING IN DUTCH

Translation of Outgoing in Dutch

S Synonyms

Results: 403, Time: 0.0628

scheidend (4) uitgaande (195) vertrekkende (33) aftredende (17) uitgaand (26) aftredend (17) extravert (10) uittredend (5) demissionaire (2) uittredende (3)

Examples of using Outgoing in a sentence and their translations

Outgoing connections.
Uitgaande verbindingen.
The faster you pick up outgoing messages, the more we can send.
Hoe sneller je vertrekkende berichten oppikt, hoe meer we kunnen sturen.
Outgoing calls.
Uitgaande gesprekken.
The statements of the outgoing leadership may be accessed here.
De toespraken van het aftredende presidium kunt u hier nalezen.

Notify the coast guard to search all outgoing boats.
Vraag de kustwacht alle vertrekkende boten te doorzoeken.
Outgoing voice call.
Uitgaande spraakoproep.
No outgoing communication.
Geen uitgaande communicatie.
Guarantee an adequate protection of dormant rights of outgoing workers;
Een passende bescherming voor de slapende rechten van vertrekkende werknemers te garanderen;
Meeting of the outgoing bureau before the two-yearly renewal.
Vergadering van het aftredende bureau vóór de tweejaarlijkse vernieuwing.
She wasn't as outgoing as my brother or i.
Ze was niet zo extravert als mijn broer en ik.
Meeting of the outgoing bureau.
Vergadering van het aftredende bureau.
Outgoing mail servers.
Uitgaande mailservers.
Guarantee an adequate protection of the dormant rights of outgoing workers;
Een passende bescherming voor de slapende rechten van vertrekkende werknemers garanderen;
To this end, we do not tar all the outgoing commission with the same brush.
Daarom scheren we ook niet alle demissionaire commissieleden over dezelfde kam.
Yet he's outgoing, he's even likeable on first blush.
Maar hij is extravert, en zelfs sympathiek op het eerste gezicht.
Believe it or not, I'm actually pretty outgoing and popular there.
Ik ben daar echt wel extravert en populair.
Guaranteeing an adequate protection of dormant rights of outgoing workers;
Een passende bescherming van de slapende rechten van vertrekkende werknemers wordt gegarandeerd;
Meetings of the members of the outgoing bureau, by group.
Vergadering van de leden van het aftredende bureau per groep.
Aggressive. outgoing. young.
Agressief, uitgaand, jong, vrijpostig.
Copy outgoing messages to sentbox.
Kopieer uitgaande berichten naar verzonden items.
Fourteen members, including the president, were already members of the outgoing college.
Veertien leden, waaronder de voorzitter, maakten reeds deel uit van het vertrekkende college.
Cannot encrypt outgoing message: no encryption certificate set for this account.
Kan uitgaand bericht niet versleutelen: geen versleutelingscertificaat ingesteld voor dit account.
Summary of the statement by mr ceyrac, outgoing chairman.
Samenvatting van de toespraak van de heer ceyrac, aftredend voorzitter van het ESC.
Meetings of the outgoing bureau members by group.
Vergaderingen van de leden van het aftredende bureau per groep.
Very outgoing.
Heel extravert.
Outgoing mail & server.
Uitgaande mailserver.
No, hector was outgoing.
Nee, hector was vertrekkende.
Each country's share of outgoing telephone calls in EUR 15 in 1993 xm.
Aandeel van het uitgaand telefoonverkeer in EUR 15, per land in 1993 xm.
Liberalisation of outgoing cross-border mail services.
Liberalisering van uitgaande grensoverschrijdende postdiensten.
An older version of you, outgoing, quite dashing.
Een oudere versie van u, extravert, zeer kranig.

Results: 403, Time: 0.0628

See also


outgoing message
uitgaand bericht
outgoing mobility
uitgaande mobiliteit
outgoing traffic
uitgaand verkeer
outgoing cargo
uitgaande goederen
outgoing numbers
uitgaande nummers uitgaande telefoonnummers
outgoing flights
uitgaande vluchten
outgoing international
uitgaande internationale uitgaand internationaal
more outgoing
meer open extravert
outgoing flows
uitgaande stroom
outgoing transition
een uitgaande transitie
was outgoing
was extravert was vertrekkende
the outgoing chairman
aftredend voorzitter
outgoing crossborder mail
de uitgaande grensoverschrijdende post uitgaand grensoverschrijdend postverkeer
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More