OVINE IN DUTCH

Translation of Ovine in Dutch

S Synonyms

Results: 389, Time: 0.0589

fokschapen (6) slachtschapen (5) schapen (343) schaap- (3)

Examples of using Ovine in a sentence and their translations

Unprocessed material from animals of bovine, ovine, caprine, porcine and equine species.
Niet-verwerkt materiaal van runderen, schapen, geiten, varkens en paardachtigen.
For purebred breeding animals of the ovine and caprine species, in part 3.
De voorschriften voor raszuivere fokschapen en -geiten in deel 3.
Identification of ovine and caprine animals.
Identificatieregeling voor schapen en geiten.
Identification of ovine and caprine animals c category.
Identificatie van schapen en geiten categorie c.

Identification of ovine and caprine animals.
Identificatie van schapen en geiten.
Bovine, porcine, ovine, caprine and equine species.
Runderen, varkens, schapen, geiten en paardachtigen.
Movements of ovine and caprine animals.
Verplaatsingen van schapen en geiten.
Control on movements of ovine and caprine animals.
Controles op verplaatsingen van schapen en geiten.
Intra-community trade in ovine and caprine animals.
Intracommunautair handelsverkeer van schapen en geiten.
Identification and registration of ovine and caprine animals codified version.
Een identificatie- en registratieregeling voor schapen en geiten gecodificeerde versie.
The fresh meat described above is obtained from ovine and caprine animals.
Het hierboven beschreven verse vlees afkomstig is van schapen en geiten.
EEC: reinforcement of controls on movements of ovine and caprine animals.
EEG: intensivering van de controles op verplaatsingen van schapen en geiten.
Reinforcement of controls on movements of ovine and caprine animals.
Intensivering van de controles op verplaatsingen van schapen en geiten.
Member states shall ensure that ovine and caprine animals.
De lidstaten zien erop toe dat schapen en geiten.
Other bovine, ovine and caprine animals.
Overige runderen, schapen en geiten.
Import into the community of bovine, ovine and caprine animals.
Invoer in de gemeenschap van runderen, schapen en geiten.
Ovine & Caprine.
Schapen en geiten.
Production of bovine, ovine and caprine animals.
Productie van runderen, schapen en geiten.
Ovine and caprine animals: electronic identification debate.
Invoeringsdatum elektronische identificatie van schapen en geitendebat.
Ovine and caprine animals: electronic identification vote.
Invoeringsdatum elektronische identificatie van schapen en geiten stemming.
Fresh meat from the bovine, ovine, caprine and porcine species and solipeds; and.
Vers vlees van runderen, schapen, geiten, varkens en eenhoevigen; en.
COMMISSION REGULATION(EC) no 874/96 of 14 may 1996 on imports of pure-bred breeding animals of the ovine and caprine species from third countries.
VERORDENING( EG)nr.874/96 VAN DE COMMISSIE van 14 mei 1996 inzake de invoer van raszuivere fokschapen en -geiten uit derde landen.
Amending directive 91/68/EEC as regards reinforcement of controls on movements of ovine and caprine animals.
Tot wijziging van richtlijn 91/68/EEG met betrekking tot de intensivering van de controles op verplaatsingen van schapen en geiten.
Ovine and caprine animals for slaughter may be the subject of trade only if they fulfil the conditions laid down in article 4.
Slachtschapen en -geiten mogen slechts voor het handelsverkeer worden bestemd indien zij aan de in artikel 4 vastgestelde voorwaarden voldoen.
Council directive 91/68/EEC of 28 january 1991 on animal health conditions governing intra-community trade in ovine and caprine animals.
Richtlijn 91/68/EEG van de raad van 28 januari 1991 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in schapen en geiten.
of the european parliament and of the council as regards trade in ovine and caprine animals for breeding.
EG) nr. 999/2001 van het europees parlement en de raad wat betreft de handel in fokschapen en -geiten.
Member states shall ensure that ovine and caprine animals for slaughter, breeding and fattening are not dispatched to
De lidstaten zien erop toe dat slachtschapen en -geiten, fokschapen en -geiten en mestschapen en -geiten niet naar
The directive defines the animal health conditions governing intracommunity trade in ovine and caprine animals. 2.
De richtlijn definieert de voorwaarden inzake gezondheid van dieren voor het intracommunautaire handelsverkeer in schapen en geiten. 2.
Regulation(EC) no 999/2001 lays down conditions for intra-community trade in ovine and caprine animals for breeding.
In verordening( EG) nr. 999/2001 zijn voorschriften vastgelegd voor het intracommunautaire handelsverkeer in fokschapen en -geiten.

Results: 389, Time: 0.0589

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More