PART-TIME WORK IN DUTCH

Translation of Part-Time Work in Dutch

S Synonyms

Results: 392, Time: 0.0803

deeltijdwerk (158) deeltijdarbeid (96) parttime werk (19) deeltijdse arbeid (13) deeltijd werken (6) deeltijds werken (4) part-time werk (7) deeltijdbanen (5) arbeid deeltijd (4) parttimewerk (3)

Examples of using Part-Time Work in a sentence and their translations

Inter-professional labour agreements on parental leave, part-time work, temporary work and teleworking;
Interprofessionele akkoorden over ouderschapsverlof, deeltijdwerk, tijdelijke arbeid en telewerk;
Part-time work- employment continuation.
Deeltijdarbeid- werkgelegenheid voortzetting.
Indicator relating to part-time work and temporary career breaks;
Indicator omtrent deeltijdwerk en loopbaanonderbreking.
The lowest rates of part-time work are observed in greece, portugal and spain.
De laagste percentages deeltijdarbeid worden waargenomen in griekenland, portugal en spanje.

Part-time work in the european community.
Parttime werk in de europese gemeenschap.
New report on part-time work across europe.
Nieuw rapport over deeltijdwerk in europa.
Part-time work.
Deeltijds werken.
Agreement on part-time work 6 june 1997.
Overeenkomst over deeltijdarbeid 6 juin 1997.
Köhler gave a lecture on part-time work.
Köhler gaf een lezing over deeltijdwerk.
I got part-time work lined up already.
Ik heb al voor parttime werk gezorgd.
Another example, also full of contradiction, is part-time work.
Een ander voorbeeld, dat ook bol staat van tegenstrijdigheden, is deeltijdwerk.
Cost advantages are the main reason for introducing part-time work.
Kostenbesparing vormt de belangrijkste reden voor de invoering van deeltijdarbeid.
Perfectly happy with part-time work?
Tevreden met part-time werk?
Ratio for part-time work.
Ratio voor deeltijdwerk.
The framework agreement sets out general principles and minimum requirements regarding part-time work.
De raamovereenkomst bevat de algemene beginselen en minimumvoorschriften inzake deeltijdarbeid.
The social partners have made an agreement which only affects part-time work.
De sociale partners hebben een overeenkomst gesloten die uitsluitend op deeltijdarbeid betrekking heeft.
A number of member states have taken measures to facilitate part-time work.
Enkele lidstaten hebben maatregelen genomen om deeltijdwerk te vergemakkelijken.
For what needs to be sorted out at european level is"voluntary' part-time work.
We moeten immers" vrijwillige" deeltijdarbeid regelen op europees vlak.
Access to training should be actively promoted in combination with part-time work.
De toegang tot scholing in combinatie met deeltijdarbeid dient actief te worden bevorderd.
Older people are already over-represented in voluntary part-time work.
Ouderen zijn reeds oververtegenwoordigd in vrijwillige deeltijdarbeid.
Part-time work, full-time salary.
Deeltijds werk, maar een voltijds loon.
If we need extra money, i will get some part-time work.
Als we geld nodig hebben, zoek ik wel deeltijds werk.
The part-time work Directive?
De richtlijn betreffende deeltijdarbeid?
Part-time work.
Part-time work is in most countries predominantly done by women.
In de meeste landen wordt deeltijdwerken overwegend als" iets voor vrouwen" beschouwd.
Part-time work means a part-time salary, partial independence, and a partial pension.
Een deeltijdbaan betekent minder loon, minder autonomie en minder pensioen.
I'm going to need some part-time work, gerry.
Ik ga part-time werken, gerry.
We will get you some part-time work.
We vinden wel 'n bijbaantje voor je.
Desirable approaches regarding part-time work.
Juiste benadering van werken in deeltijd;
Part-time work.
DEELTIJDSE ARBEID mannen.

Results: 392, Time: 0.0803

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More