PHENOBARBITAL IN DUTCH

Translation of Phenobarbital in Dutch

S Synonyms

Results: 395, Time: 0.06

Examples of using Phenobarbital in a sentence and their translations

Carbamazepine and phenobarbital potent CYP450 inducers.
Carbamazepine en fenobarbital krachtige cyp450-inductoren.
Carbamazepine and phenobarbital used to control seizures.
Carbamazepine en fenobarbital gebruikt om epileptische aanvallen onder controle te houden.
He had phenobarbital in his system.
Er zat phenobarbital in zijn systeem.
Carbamazepine, phenobarbital and phenytoin antiepileptics used to prevent seizures.
Carbamazepine, fenobarbital en fenytoïne anti-epileptica die worden gebruikt om epileptische aanvallen te voorkomen.

We will start robbie with phenobarbital.
We beginnen bij robbie met het medicijn phenobarbital.
Carbamazepine, phenobarbital and phenytoin strong CYP3A4/5 inducers.
Carbamazepine, fenobarbital en fenytoïne sterke cyp3a4/5-inductoren.
Give me 400mg phenobarbital.
Geef me 400mg phenobarbital.
Carbamazepine, phenobarbital, phenytoin used to prevent seizures.
Carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne worden gebruikt om epileptische aanvallen te voorkomen.
Carbamazepine, phenobarbital, phenytoin used to treat epilepsy.
Carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne gebruikt om epilepsie te behandelen.
Carbamazepine, phenobarbital, phenytoin, used to prevent seizures.
Carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne, die worden gebruikt om epileptische aanvallen te voorkomen.
Phenytoin, phenobarbital, and other anticonvulsants that are substrates of CYP450 isoenzymes.
Fenytoïne, fenobarbital en andere anticonvulsiva die substraten zijn van cyp450-iso-enzymen.
Phenytoin, phenobarbital, and other anticonvulsants that are substrates of CYP450 isoenzymes.
Fenytoïne, fenobarbital en andere anticonvulsiva die substraten van cyp450-iso-enzymen zijn.
Carbazamepine, phenobarbital and phenytoin are expected to decrease plasma concentrations of etravirine.
Naar verwachting zullen carbazamepine, fenobarbital en fenytoïne de plasmaconcentraties van etravirine verlagen.
Medicines used to treat epilepsy such as carbamazepine, phenytoin, phenobarbital.
Geneesmiddelen die worden gebruikt om epilepsie te behandelen, zoals carbamazepine, fenytoïne, fenobarbital.
Clinically significant interactions have also been observed with phenobarbital.
Klinisch significante interacties zijn ook waargenomen met fenobarbital.
Co-administration with phenobarbital is contraindicated.
Gelijktijdige toediening met fenobarbital is gecontra-indiceerd.
The phenobarbital was prescribed to andy at a clinic over 50 miles away.
De fenobarbital is op recept van een kliniek 80 km verderop.
Kill the phenobarbital and paralytics.
Dood de fenobarbital en verlamden.
We have got eight words, followed by 100mg of phenobarbital.
We hebben acht woorden, gevolgd door 100mg fenobarbitol.
Animals in the imepitoin group and 110 animals in the phenobarbital group.
Dieren in de imepitoïne groep en 110 dieren in de fenobarbital groep.
Takes a while for the phenobarbital to wear off.
Het duurt even voor het waarheidsserum is uitgewerkt.
Other potent inducers of CYP3A(e. g., phenobarbital, carbamazepine) may also reduce nelfinavir plasma concentrations.
Andere potente inductoren van CYP3A( bijv. fenobarbital, carbamazepine) kunnen ook de nelfinavir plasmaconcentraties verminderen.
Potent inducers of CYP3A(e.g., phenobarbital and carbamazepine) may reduce nelfinavir plasma concentrations.
Krachtige inductoren van CYP3A( b.v. fenobarbital en carbamazepine) kunnen de plasma- concentraties van nelfinavir verlagen.
Although it can cause behavioral problems and is associated with withdrawal symptoms and lowered I. q most kids on phenobarbital do just fine.
Hoewel een van de bijwerkingen gedragsproblemen zijn en het middel wordt geassocieerd met eenzaamheidsproblemen en een verlaagd IQ doen de meeste kinderen het prima op phenobarbital.
Co-administration of stribild with carbamazepine, phenobarbital, or phenytoin is contraindicated see section 4.3.
Gelijktijdige toediening van stribild met carbamazepine, fenobarbital of fenytoïne is gecontra-indiceerd zie rubriek 4.3.
Okay, nurse, get me 25 diazepam, 70 phenobarbital, and let's get an inhibation tray set up.
Oké, verpleegster, geef me 25 diazepam, 70 phenobarbital, en laten we een inhibation lade opzetten.
Medicines typically used to treat epilepsy(seizures) e.g. phenytoin, carbamazepine or phenobarbital.
Geneesmiddelen die vaak worden gebruikt om epilepsie( toevallen) te behandelen bijvoorbeeld fenytoïne, carbamazepine of fenobarbital.
Then, I'm sure you're well aware that he had 15 times the prescribed amount of phenobarbital in his system.
Dat bent u zeker ervan op de hoogte dat hij 15 keer meer dan voorgeschreven hoeveelheid phenobarbital in zijn lichaam had?
These would include medicines prescribed by your doctor including benzodiazepines, strong painkillers, antipsychotics, phenobarbital, antihistamines.
Dit zijn onder meer geneesmiddelen voorgeschreven door uw arts, zoals benzodiazepinen, krachtige pijnstillers, antipsychotica, fenobarbital, antihistaminica.
Interactions with doxorubicin have also been reported for streptozocin, phenobarbital, phenytoin and warfarin.
Er zijn ook interacties met doxorubicine vermeld voor streptozocine, fenobarbital, fenytoïne en warfarine.

Results: 395, Time: 0.06

SYNONYMS

S Synonyms of "phenobarbital"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More