POINT OUT THAT IN DUTCH

Translation of Point Out That in Dutch

Results: 2184, Time: 0.1395

wijzen dat (761) erop wijzen dat (581) opmerken dat (66) eraan herinneren dat (19) te merken dat (13) vermelden dat (8) aangeven dat (5) gewezen dat (36) wijs erop dat (27) wijst erop dat (15) opgemerkt dat (6) erop gewezen dat (5)

Examples of using Point Out That in a sentence and their translations

Wijzen dat

I should like to point out that this is not actually the case.
Ik zou erop willen wijzen dat dit feitelijk niet het geval is.
And now, they're gonna point out that you didn't.
En nu, zijn ze gaan wijzen dat je dat niet deed.
They will point out that we were together, too.
Zij zullen erop wijzen dat wij ook samen waren.
Lord sinderby, i would point out that we never changed our name.
Lord sinderby, wil ik erop wijzen dat wij nooit onze naam veranderden.
May i point out that you have completely demolished my top.
Mag ik opmerken dat u mijn dak volledig vernield heeft.
I would like to point out that the english version is the correct one.
Ik zou graag willen opmerken dat de engelse versie de correcte versie is.

Wijzen erop dat

The experts point out that several explanations of the symptoms can be found.
De deskundigen wijzen erop dat voor de symptomen verscheidene verklaringen kunnen worden gevonden.
Others point out that liberalisation had negative social and economic consequences.
Anderen wijzen erop dat de liberalisering negatieve sociale en economische consequenties heeft.

Op wijzen dat

I would again point out that there is no new question here.
Ik moet er opnieuw op wijzen dat er eigenlijk geen nieuwe vraag wordt gesteld.
One must indeed point out that this report belongs in a greater context.
Men moet er immers op wijzen dat dit verslag in een grotere context staat.

Erop te wijzen dat

It is also important to point out that greece is not alone.
Het is ook belangrijk om erop te wijzen dat griekenland niet alleen is.
But it must point out that another category of ports exists.
Toch wenst zij erop te wijzen dat er een ander soort havens bestaat.
Other sentence examples
And i ought to point out that neither should you.
En ik moet erop wijzen dat u dat ook niet zou moeten.
Secondly, we would point out that relocation is not a straightforward phenomenon.
Ten tweede willen wij erop wijzen dat relocatie geen eenduidig verschijnsel is.
Finally, i would point out that starch potatoes cannot be compared with table potatoes.
Tenslotte wil ik erop wijzen dat zetmeelaardappelen niet kunnen worden vergeleken met consumptieaardappelen.
Unfortunately, i must point out that national interests have again played a role.
Helaas moet ik erop wijzen dat opnieuw nationale belangen een rol hebben gespeeld.
I would point out that the next item on the agenda is the european arrest warrant.
Ik wil erop wijzen dat het volgende agendapunt het europese aanhoudingsbevel is.
May i point out that it is eight o'clock and 30 seconds precisely?
Mag ik erop wijzen dat het precies acht uur en 30 seconden is?
Others point out that liberalisation has had negative social and economic consequences.
Anderen wijzen erop dat de liberalisering negatieve sociale en economische consequenties heeft.
The experts point out that other en vironmental factors may be involved.
De deskundigen wijzen erop dat mogelijk andere milieufactoren een rol spelen.
It is relevant also to point out that we are not just a passive spectator of the scene.
Er dient tevens op gewezen dat wij niet louter toekijken.
Can i just point out that technically i didn't disobey you?
Kan ik enkel duidelijk maken dat tech- nisch gezien ik niet ongehoorzaam was?
I would like to point out that we all need strong european institutions.
Ik hecht eraan te beklemtonen dat wij allen behoefte hebben aan sterke europese instellingen.
Might i point out that it's a bit chilly?
Mag ik er op wijzen dat dit een beetje koud aanvoelt?
I must point out that it will leave london defenseless for several days.
Ik moet er wel op wijzen dat londen dan dagenlang zonder luchtafweer zit.
I would like to point out that this affected all of us.
Ik wil er graag op wijzen dat dit ons allemaal raakt.
I allow myself to point out that it's 21:45.
Ik sta mezelf te wijzen dat het20:45.
I must point out that economic differences have also increased over the years.
Ik moet er tevens op wijzen dat de economische problemen de laatste jaren zijn toegenomen.
I just want to point out that an integrated approach is crucial.
Ik wil alleen maar zeggen dat er sprake moet zijn van een geïntegreerde benadering.
But, first, i would point out that we're very much alive.
Maar ten eerste wil ik er op wijzen dat we allemaal nog leven.

Results: 2184, Time: 0.1395

See also


must point out that
moet erop wijzen dat
point out that all
wijzen dat alle
point out that many
erop wijzen dat vele
point out that mr
erop wijzen dat de heer
point out that parliament
wijzen dat het parlement
point out that you
wijzen dat u opmerken dat u wijzen , dat je
point out that mrs
wijzen dat mevrouw
point out that only
wijs op het feit dat slechts wijzen erop dat alleen wijs erop dat slechts
point out that both
wijzen dat zowel naar voren brengen dat beide
point out that commissioner
op wijzen dat commissaris
point out that no
erop wijzen dat geen enkele op wijzen dat geen
point out that neither
wijzen dat noch ook wijzen dat
point out that the commission
wijzen dat de commissie

Word by word translation


point
- punt moment point wijzen paragraaf
that
- daar zo
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More