POSITIVE ACTION IN DUTCH

Translation of Positive Action in Dutch

S Synonyms

Results: 402, Time: 0.0457

positieve actie (148) positieve acties (87) positieve maatregelen (34) sitieve acties (2)

Examples of using Positive Action in a sentence and their translations

We also expect positive action from the commission.
Positieve actie verwachten we ook van de commissie.
Positive action is permitted under the directive.
Positieve actie is onder deze richtlijn toegestaan.
This is why positive action for women is needed at community level.
Daarom moeten( op gemeenschapsniveau) positieve maatregelen ten behoeve van vrouwen worden genomen.
The commission has always adopted a very favourable attitude towards positive action.
De commissie heeft altijd een zeer welwillende houding ten opzichte van positieve actie aangenomen.

Positive action for women's citizenship rights and equal opportunities in the maghreb.
Positieve acties voor de burgerrechten voor vrouwen en gelijke kansen in de maghreb.
Positive action and quantitative objectives.
Positieve acties en kwantitatieve doelstellingen.
This provision concerns positive action.
Deze bepaling betreft positieve actie.
Particular attention will be paid to the role of positive action in this field.
Speciale aandacht zal worden besteed aan de rol van positieve actie op dit gebied.
Uch positive action can and must be carried.
Die positieve acties kunnen en moeten op alle niveaus worden gevoerd.
So positive action is not just for women.
Positieve acties zijn er dus niet alleen voor vrouwen.
She talks about active intervention and positive action.
Ze heeft het over interventie en positieve actie.
So you need to realise that positive action is for you as well.
U moet dus inzien dat positieve acties ook voor u bedoeld zijn.
This european strategy may, in certain cases, involve the use of positive action.
Deze europese strategie kan in bepaalde gevallen worden vertaald in positieve actie.
Non-discrimination mainstreaming, positive action and data collection.
Positieve acties en verzamelen van gegevens.
Article 5- positive action.
Artikel 5- positieve actie.
The origin of positive action in favour of women in europe.
De oorsprong van positieve acties ten voordele van europese vrouwen.
The commission has always taken a favourable attitude towards positive action.
De commissie heeft altijd een gunstige houding ten aanzien van positieve actie ingenomen.
Article 5: positive action.
Artikel 5: positieve acties.
We conclude also from recent eurobarometer surveys that our people want positive action.
Uit recente eurobarometer-enquêtes concluderen we bovendien dat onze burgers positieve actie willen.
On the promotion of positive action for women.
Betreffende de bevordering van positieve acties voor vrouwen.
The best practices in the field of positive action in the member States;
De beste praktijken op het gebied van positieve actie in de lidstaten;
In addition, it provides a strengthened legal basis for positive action in the future.
Bovendien verschaft het een hechtere juridische basis voor toekomstige positieve acties.
The committee welcomes article 5, which permits positive action.
Het comité is verheugd dat artikel 5 positieve actie toestaat.
Of 346 replies, 52 companies had introduced positive action programmes.
Van de 346 bedrijven die reageerden, hadden er 52 een programma voor positieve acties opgezet.
Romania- the positive action programme for roma in higher education continue.
Roemenië- het programma voor positieve actie voor roma in het hoger onderwijs wordt voortgezet.
Positive action for women must be maintained and broadened.
De positieve acties voor vrouwen dienen gehandhaafd en uitgebreid te worden.
Positive action for disadvantaged young people.
Positieve actie ten behoeve van kansarme jongeren.
Positive action programme.
Programma van positieve acties.
My colleague claude moraes has already mentioned the need for positive action today.
Mijn collega claude moraes heeft vandaag al gewezen op de noodzaak van positieve actie.
This misfortune may, however, offer opportunities for positive action.
Ellende kan echter ook een gelegenheid zijn tot goede initiatieven.

Results: 402, Time: 0.0457

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More