PROPOSAL FOR A EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL DIRECTIVE IN DUTCH

Translation of Proposal For A European Parliament And Council Directive in Dutch

Results: 194, Time: 0.0837

Examples of using Proposal For A European Parliament And Council Directive in a sentence and their translations

Proposal for a european parliament and council directive on waste consolidated version.
Voorstel voor een richtlijn van het europees parlement en de raad betreffende afvalstoffen gecodificeerde versie.
Proposal for a european parliament and council directive.
Voorstel voor een richtlijn van het europees parlement en de raad.
Proposal for a european parliament and council directive amending directive 2002/96/ EC on waste electrical and electronic equipment WEEE.
Voorstel voor een richtlijn van het euro pees parlement en de raad tot wijziging van richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur DEEE.
Proposal for a european parliament and council directive on the management of waste from the extractive industries.
Voorstel voor een richtlijn van het euro pees parlement en de raad betreffende het beheer van afval van de winningsindustrieën.

Voorstel voor een richtlijn van het euro­pees parlement en de raad

Proposal for a european parliament and council directive on market access to port serv­ices.
Voorstel voor een richtlijn van het euro­pees parlement en de raad inzake toegang tot de markt voor havendiensten.
Proposal for a european parliament and council directive concerning the quality of bathing water.
Voorstel voor een richtlijn van het euro­pees parlement en de raad betreffende de kwali­teit van het zwemwater.

Voorstel voor een richtlijn van het europees parlement en van de raad

Proposal for a european parliament and council directive.
Proposal for a european parliament and council directive on a.
Voorstel voor een richtlijn van het europees parlement en van de raad betreffende.
Other sentence examples
Proposal for a european parliament and council directive amending.
Voorstel voor een richtlijn van het europees parlement en de raad tot wijziging van.
Proposal for a european parliament and council directive on textile names.
Voorstel voor een richtlijn van het europees parlement en de raad inzake textielbenamingen.
Amended proposal for a european parliament and council directive concerning the placing of biocidal products on the market.
Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het europees parlement en de raad betreffende het op de markt brengen van biociden.
Amended proposal for a european parliament and council directive on EU credit transfers.
Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het europees parlement en de raad betreffende credit-overschrijvingen in de EU.
Services in the internal market proposal for a european parliament and council directive, 6174/04.
Diensten op de interne markt voorstel voor een richtlijn van het europees parlement en de raad, doc.
Proposal for a european parliament and council directive amending directive 2002/96/ EC on waste electrical and electronic equipment WEEE.
Voorstel voor een richtlijn van het euro pees parlement en de raad tot wijziging van richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuurAEEA.
Proposal for a european parliament and council directive on services in the internal market.
Voorstel voor een richtlijn van het europees parlement en de raad betreffende diensten op de interne markt.
Proposal for a european parliament and council directive on the management of waste from the extractive industries.
Voorstel voor een richtlijn van het europees parlement en de raad betreffende het beheer van afval van de winningsindustriee¨n.
Proposal for a european parliament and council directive on the quality of petrol and die sel fuels and amending directive 98/70/EC.
Voorstel voor een richtlijn van het euro­pees parlement en de raad betreffende de kwali­teit van benzine en dieselbrandstof en tot wijzi­ging van richtlijn98/70/EG.
Proposal for a european parliament and council directive on the promotion of co-generation based on useful heat demand in the internal energy market.
Voorstel voor een richtlijn van het euro pees parlement en de raad inzake de bevordering van warmtekrachtkoppeling op basis van de vraag naar nuttige warmte binnen de interne energiemarkt.
Proposal for a european parliament and council directive amending directive 95/2/EC on food additives other than colours and sweeteners.
Voorstel voor een richtlijn van het euro pees parlement en de raad tot wijziging van richt lijn95/2/EG betreffende levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen.
Proposal for a european parliament and council directive on the energy performance of buildings.
Voorstel voor een richtlijn van het euro­pees parlement en de raad betreffende de energieprestaties van gebouwen.
Proposal for a european parliament and council directive concerning the quality of bathingwater.
Voorstel voor een richtlijn van het europees parlement en de raad betreffende de kwaliteit van het zwemwater.
Proposal for a european parliament and council directive on the use of vehicles hired without drivers for the carriage of goods by road consolidated version.
Voorstel voor een richtlijn van het euro pees parlement en de raad betreffende het ge bruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg gecodificeerde versie.
Proposal for a european parliament and council directive establishing a community monitoring, control and information system for maritime traffic.
Voorstel voor een richtlijn van het euro­pees parlement en de raad betreffende de invoe­ring van een communautair monitoring-, controle- en informatiesysteem voor het zeeverkeer.
Proposal for a european parliament and council directive on a common framework for electronic signatures.
Voorstel voor een richtlijn van het europees parlement en de raad betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen.
Proposal for a european parliament and council directive on the management of waste from the extractive industries.
Voorstel voor een richtlijn van het euro pees parlement en de raad betreffende het beheer van aftal van de winningsindustrieën.
Proposal for a european parliament and council directive on textile names OJ c 96, 6.4.1994.
Voorstel voor een richtlijn van het europees parlement en de raad inzake textielbenamingen PB c96 van6.4.1994.
Proposal for a european parliament and council directive relating to ozone in ambient air.
Voorstel voor een richtlijn van het euro­pees parlement en de raad betreffende ozon in de lucht.
Common position of the council on the amended proposal for a european parliament and council directive on general product safety.
Gemeenschappelijk standpunt van de raad betreffende het gewijzigde voorstel voor een richtlijn van het europees parlement en de raad inzake algemene productveiligheid.
Proposal for a european parliament and council directive concerning measures to safe guard security of natural gas supply.
Voorstel voor een richtlijn van het euro pees parlement en de raad betreffende maatregelen tot veiligstelling van de aardgasvoorziening.
Proposal for a european parliament and council directive on the incineration of waste.
Voorstel voor een richtlijn van het euro­pees parlement en de raad betreffende de ver branding van afval.

Results: 194, Time: 0.0837

See also


proposal for a european parliament and council directive relating
voorstel voor een richtlijn van het europees parlement en de raad betreffende
proposal for a parliament and council directive
voorstel voor een richtlijn van het parlement en de raad
proposal for a directive of the european parliament
voorstel voor een richtlijn van het europees parlement
a proposal for a directive of the european parliament
een voorstel voor een richtlijn van het europees parlement
a proposal for a european parliament recommendation to the council
een voorstel voor een aanbeveling het europees parlement aan de raad

Word by word translation


proposal
- het voorstel het voorstellen 't voorstel
european
- europese europa european pese medicines/european
parliament
- het parlement het parlementen 't parlement
and
- en and alsmede zowel met
council
- de raad council de raden de raad-
directive
- richtlijn richtlijnen

"Proposal for a european parliament and council directive" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More