REITERATE IN DUTCH

Translation of Reiterate in Dutch

S Synonyms

Results: 390, Time: 0.0625

herhalen (131) nogmaals (17) bevestigen (13) opnieuw (7) nogmaals benadrukken (7) wijzen (4) er nogmaals (5) nog eens wijzen (3) hameren (2) wijzen er nogmaals (1) herhaal nog eens (6) herinnert (3)

Examples of using Reiterate in a sentence and their translations

We reiterate this year after year.
We herhalen dit jaar na jaar.
I would merely reiterate what i said in my initial answer.
Ik kan dus alleen maar herhalen wat ik in mijn eerste antwoord heb gezegd.
Shall i reiterate my walking id theory?
Zal ik nogmaals mijn lopende id-theorie uitleggen?
Let me reiterate you have the right to remain silent.
Laat me herhalen dat je het recht hebt om te zwijgen.

May i reiterate my sincere thanks to mrs paulsen for this report?
Ik zou mevrouw paulsen nogmaals van harte voor haar verslag willen bedanken.
I can only reiterate what i have asked in the original question.
Ik kan slechts herhalen wat ik in de oorspronkelijke vraag heb gevraagd.
I can only reiterate what commissioner verheugen said.
Ik kan alleen maar herhalen wat commissaris verheugen heeft gezegd.
I can only reiterate what i have said.
Ik kan alleen herhalen wat ik al heb gezegd.
Thus the amendment would simply reiterate the'acquis communitaire.
Het amendement zou het communautair acquis dus simpelweg herhalen.
Mr dessart, i reiterate, the court is serving its purpose.
Meneer dessart, ik herhaal, het provoosthof doet zijn werk.
I reiterate, he confessed.
Ik herhaal, hiij heeft bekend.
I reiterate, for my group, that we totally support this.
Ik herhaal namens mijn fractie dat wij er volledig achter staan.
I reiterate that the basis for my speech is scientific reports.
Ik herhaal dat mijn toespraak is gebaseerd op wetenschappelijke rapporten.
I reiterate. what the hell is wrong with him?
Ik herhaal: wat mankeert hem?
I reiterate what the tánaiste said earlier in the house.
Ik herhaal wat de tanaiste eerder vandaag in de vergadering gezegd heeft.
The 2001 bepgs reiterate and update the existing policy strategy.
In de GREB 2001 wordt de gevolgde beleidsstrategie bevestigd en geactualiseerd.
In conclusion, i reiterate my support for the rapporteur' s magnificent report.
Rest mij nogmaals mijn steun te betuigen aan het uitstekende verslag van de rapporteur.
Let me reiterate my strong opposition to this idea.
Laat me nogmaals mijn sterke oppositie tegen dit idee.
Let me reiterate the position of the united kingdom government.
Ik herhaal nogmaals het standpunt van de regering van het VK.
May i reiterate my sincere thanks to all my fellow committee members for this report.
Nogmaals mijn hartelijke dank aan al mijn collega's voor dit verslag!
I reiterate my full support to the cause of the palestinian people.
Ik spreek nogmaals mijn volledige steun uit aan de zaak van het palestijnse volk.
Europe must reiterate that all fundamental rights, including social rights, are indivisible.
Europa moet benadrukken dat alle grondrechten, ook de sociale rechten, ondeelbaar zijn.
They reiterate their determination and their commitment to the struggle against international terrorism.
Zij herhalen nogmaals hun vastberadenheid en hun inzet om het internationaal terrorisme te bestrijden.
We reiterate our commitment to promoting interna­tional monetary stability.
Wij bekrachtigen onze verbintenis ten gunste van de internationale monetaire stabiliteit.
We reiterate our full support for the ongoing work of the UN inspectors.
Wij blijven de lopende werkzaamheden van de vn-inspecteurs volledig steunen.
I must reiterate, time is of the essence.
Ik moet benadrukken, tijd is van belang.
On behalf of my group, i most emphatically reiterate this request.
Voor mijn fractie bevestig ik deze eis nog eens met grote nadruk.
I can't reiterate this enough.
Ik kan dit niet genoeg benadrukken.
Meanwhile we reiterate our call to ban DU on the basis of the precautionary principle.
Intussen herhalen wij onze oproep om verarmd uranium te verbieden op basis van het voorzorgsprincipe.

Results: 390, Time: 0.0625

SEE ALSO

See also


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More