SHALL MAKE IN DUTCH

Translation of Shall Make in Dutch

S Synonyms

Results: 394, Time: 0.1585

stelt (145) stellen (105) verricht (17) maken (8) treffen (6) doet (6) zal maken (5) maak (7) zorgen ervoor (5) treft (5) maakt (4) in te voeren waardoor (3) verrichten (3) doen (3)

Examples of using Shall Make in a sentence and their translations

The commission shall make the lists publicly available by electronic means.
De commissie stelt de lijsten langs elektronische weg ter beschikking van het publiek.
The commission shall make this information available to the member states upon request.
De commissie stelt deze informatie op verzoek beschikbaar voor de lidstaten.
Daughters shall make from twelve, an army!
De dochters maken van twaalf een leger.
Member states shall make the necessary arrangements for the recognition of.
De lidstaten treffen de nodige maatregelen voor de erkenning van.

The commission shall make this information available to the relevant european consumer organisations.”.
De commissie stelt deze informatie ter beschikking van de betrokken europese consumentenorganisaties.”.
I shall make just one remark on the elements of some proposals.
Ik wil alleen maar een opmerking maken over de inhoud van enkele voorstellen.
The member states shall make the necessary arrangements to ensure.
De lidstaten treffen de nodige voorzieningen om.
The commission shall make this risk analysis available to the member states.
De commissie stelt deze risicoanalyse beschikbaar aan de lidstaten.
The pure of heart shall make the leap.
Iemand met een puur hart kan de sprong maken.
It shall make any necessary proposals to adapt the directive accordingly.
Zij doet zo nodig voorstellen om deze richtlijn dienovereenkomstig aan te passen.
Go now... or i shall make you.
Ga nu... of ik zal maken dat je gaat.
It shall make the necessary proposals to adapt the directive accordingly.
Zij doet de nodige voorstellen om deze richtlijn dienovereenkomstig aan te passen.
A credit rating agency shall make available annually the following information.
Een ratingbureau stelt jaarlijks de volgende informatie beschikbaar.
Tell her the truth. only the truth shall make you clot.
Alleen de waarheid doet je bloed stollen.
The commission shall make these data available on a public website.
De commissie stelt deze gegevens beschikbaar op een openbare internetsite.
Member states shall make these resources available to the commission.
De lid-staten stellen deze middelen ter beschikking van de commissie.
The commission shall make this information available to the member states.
De commissie stelt deze informatie beschikbaar voor de lidstaten.
Member states shall make all information regarding penalties available upon request.
De lidstaten stellen op verzoek alle informatie omtrent sancties beschikbaar.
Then i shall make turnip surprise.
Dan maak ik m'n raapverrassing.
I shall make a feint to the northeast.
Ik maak een schijnbeweging noordoost.
The commission shall make this information available to the member states.
De commissie stelt deze informatie beschikbaar aan de lidstaten.
Member states shall make available to the commission information on.
De lidstaten stellen de commissie informatie ter beschikking over.
The national regulatory authority shall make public how it has taken these comments into account.
De nationale regelgevingsinstantie maakt openbaar hoe zij rekening met deze opmerkingen heeft gehouden.
I shall make you into a real magician now, bryan.
Ik maak 'n echte goochelaar van je, bryan.
A trade repository shall make the necessary information available to the following entities.
Een transactieregister stelt de nodige informatie ter beschikking van de volgende entiteiten.
They shall make available to customers the product information sheet.
Zij stellen het productinformatieblad ter beschikking aan klanten.
Those authorities shall make the information available in accessible formats upon request.
Deze autoriteiten stellen de informatie op verzoek in toegankelijke formaten beschikbaar.
Then first i shall make him jealous.
Dan maak ik hem jaloers.
The parties shall make every effort to reach agreement by consensus.
De partijen stellen alles in het werk om overeenstemming te bereiken bij consensus.
If ging wa is fit to travel, then i shall make plans immediately.
Zodra ging wa kan reizen, maak ik reisplannen.

Results: 394, Time: 0.1585

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More