SO I'M GONNA IN DUTCH

Translation of So I'm Gonna in Dutch

S Synonyms

Results: 411, Time: 0.1166

Examples of using So I'm Gonna in a sentence and their translations

So I'm gonna head back home and pack.
Dus ik ga naar huis om te pakken.
So I'm gonna change all the sheets and all these wet blankets, all right?
Daarom ga ik je beddengoed vervangen en die natte dekens ook.
So I'm gonna do these trials.
Dus ik ga deze proeven doen.
So I'm gonna ask you one time.
Dus ik ga je nog een keer vragen.

So I'm gonna take him with me.
Dan ga ik hem meenemen.
So I'm gonna make this quick and clean.
Daarom ga ik dit snel en netjes doen.
So I'm gonna go back to work.
Dan ga ik maar terug aan het werk.
So I'm gonna set things straight.
Dus ik ga wat dingen recht zetten.
So I'm gonna do something a little unorthodox here.
Dus ik ga iets een beetje onorthodox te doen hier.
So I'm gonna take off then.
Dan ga ik maar.
So I'm gonna run now.
Dus ik ga nu vluchten.
So I'm gonna do this one last thing for you.
Dus ik ga dit laatste ding voor je doen.
So I'm gonna do what i should have done a long time ago.
Dus ik ga doen wat ik lang geleden had moeten doen.
He fired me, so I'm gonna sue him.
Hij vuurde mij, dus ik ga hem aanklagen.
So I'm gonna help you out.
Dus ik ga je helpen.
So I'm gonna work to give it to you.
Dus ik ga werken om het je te geven.
So I'm gonna get killed because i floss?
Dus ik ga eraan omdat ik flos?
So I'm gonna negotiate for you.
Dus ik ga voor jou onderhandelen.
Jules is with travis, so I'm gonna help you out.
Jules is bij travis, dus ik ga je helpen.
They will never stop, so I'm gonna stop them.
Zij houden niet op, dus ik ga ze tegenhouden.
Turns out his mother's still alive, so I'm gonna see her.
Blijkt dat zijn moeder nog leeft, dus ik ga haar opzoeken.
So I'm gonna give you a break, you mutt.
Dus ga ik jouw matsen, jij mormel.
So I'm gonna change for him.
Dus ga ik veranderen voor hem.
So I'm gonna kill you, chip.
Dus ga ik je vermoorden, chip.
So I'm gonna tell you the truth.
Dus ga ik de waarheid vertellen.
So I'm gonna undo what you did.
Ik ga dus ongedaan maken wat jij deed.
So I'm gonna tell you what you ought to do.
Dus ga ik je zeggen wat je moet doen.
So I'm gonna warn you.
Dus ga ik je waarschuwen.
So I'm gonna work with her on that.
Dus ga ik met haar eraan werken.
So I'm gonna write that letter.
Dus ga ik die brief schrijven.

Results: 411, Time: 0.1166

Word by word translation


so
- dus zo zodat dan en
i'm
-
gonna
- gaat zal komt wil gonna

"So i'm gonna" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More