SOCIOECONOMIC IN DUTCH

Translation of Socioeconomic in Dutch

S Synonyms

Results: 392, Time: 0.0698

sociaaleconomisch (34) sociaal-economisch (29) sociaal­economisch (3) sociaaleconomische (144) sociaal-economische (105) socio-economische (23) sociaal­economische (11) socioeconomische (4) sociaal economische (4)

Examples of using Socioeconomic in a sentence and their translations

Table 2.2.3-E.6 major socioeconomic indicators for selected community islands- 1985.
Tabel 2.2.3-E.6 voornaamste sociaaleconomische indicatoren voor enkele eilanden van de gemeenschap, 1985.
Support to local socioeconomic development in the north-east of algeria B7-410 MEDA.
Steun bij lokale sociaal-economische ontwikkeling in het noordoosten van algerije B7-410 meda.
Structural and socioeconomic characteristics of the agricultural regions.
Structurele en sociaaleconomische kenmerken van de landbouwregio's.
Now, given your socioeconomic statuses, i foresee a b rejects a dyad.
Gezien je socio-economische status, voorspel ik een b projecteert a tweewaardig.

Their socioeconomic situation is also less favourable.
Ook hun sociaaleconomische situatie is ongunstig.
And due to your low socioeconomic status, you applied for the job?
Dankzij je lage sociaal-economische status heb je die baan aangenomen?
Socioeconomic development of the stone sector.
Sociaaleconomische ontwikkeling van de steensector in plattelandsgebieden.
Socioeconomic impact of forest damage.
Sociaal-economische gevolgen van schade aan bossen.
The challenges at socioeconomic level are central themes.
De uitdagingen op sociaaleconomisch vlak zijn hoofdthema's.
But not you personally, but someone with similarly low socioeconomic prospects?
Nou, niet jij zelf... maar iemand met net zulke lage socio-economische vooruitzichten.
Contacts with socioeconomic organizations in third countries.
Contacten met sociaaleconomische organisaties in derde landen.
Socioeconomic research in the information society is a precondition for our achieving this objective.
Sociaal-economisch onderzoek in de informatiemaatschappij is een voorwaarde voor het bereiken van dit doel.
Chumhum is not to blame for socioeconomic disparity.
Chumhum is niet de schuld van sociaal-economische ongelijkheid.
All from different parts of the city, all different socioeconomic statuses.
Allemaal uit verschillende delen van de stad, en verschillende socio-economische status.
Socioeconomic profile in the region?
Sociaal-economisch profiel in ile regio'?
So he crosses age, race, and socioeconomic backgrounds.
Dus hij negeert ras, ouderdom en socio-economische achtergrond.
To measure and assess their potential socioeconomic implications.
Meting en evaluatie van hun potentiële sociaal-economische implicaties.
Socioeconomic impact of tourism.
Sociaaleconomische gevolgen van het toerisme.
It's not like your novels have been paradigms. of diverse socioeconomic representation.
Het is niet zo dat uw romans zulke paradigma's waren van diverse sociaal-economische vertegenwoordiging.
Scooby and a few other students of different socioeconomic backgrounds.
Met anderen, uit diverse socio-economische milieus.
Socioeconomic determinants.
Sociaaleconomische factoren.
Geographic, socioeconomic, age, schools, social media.
Geografisch, sociaal-economisch, leeftijd, school, sociale media.
Escape valves for my socioeconomic rage.
Uitingen van m'n socio-economische woede.
Race, socioeconomic class.
Ras, sociaaleconomische klasse.
Two new areas were included, viz. transport and socioeconomic research.
Er zijn twee nieuwe gebieden opgenomen, namelijk vervoer en sociaal-economisch onderzoek.
Evalsed is a new online and interactive resource for the evaluation of socioeconomic development.
Evalsed is een nieuw online- en interactief hulpmiddel voor de evaluatie van sociaaleconomische ontwikkeling.
Polygamy is a viable response to many socioeconomic conditions.
Polygamie is een gegrond antwoord op veel socio-economische situaties.
Medium-sized cities and socioeconomic and environmental development 0133.
Middelgrote steden en ontwikkelingen op sociaal-economisch en milieugebied 0133.
Types of regions and major socioeconomic characteristics, 1985.
Categorieën van regio's en voornaamste sociaaleconomische kenmerken, 1985.
About world economic forces, historic socioeconomic models.
Over de wereldeconomie, historische socio-economische modellen.

Results: 392, Time: 0.0698

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More