STARVATION IN DUTCH

Translation of Starvation in Dutch

S Synonyms

Results: 404, Time: 0.0652

Examples of using Starvation in a sentence and their translations

Starvation everywhere, death is everywhere.
Overal honger, overal dood.
Despair, starvation, death.
Wanhoop, honger, dood.
Even starvation can't shut you up.
Zelfs verhongering krijgt jou niet stil.
I found brutalising poverty, starvation, death, pestilence.
Mensonterende armoede, hongersnood, dood, pest.

Starvation is a light punishment for your lack of faith.
Verhongering is een lichte straf voor uw gebrek aan geloof.
Typhus, starvation, infections.
Tyfus, honger, infecties.
Causing dehydratation and starvation to millions in the region.
Met tot gevolg uitdroging en verhongering voor miljoenen in de regio.
People were dying from starvation, from diseases and from beatings.
De mensen stierven door honger, door ziekte en door mishandeling.
Starvation was being used as a weapon of mass destruction-- primitive but extremely effective.
Uithongering werd gebruikt als massavernietigingswapen-- primitief maar effectief.
So we will have starvation along with a typhus epidemic.
Dan krijgen we dus hongersnood gelijk met de tyfusepidemie.
Starvation, disease.
Verhongering, ziektes.
Starvation makes it blue.
Honger maakt het blauw.
His mother dying of starvation in his arms.
Zijn moeder die de hongerdood stierf in zijn armen.
Starvation and exhaustion are taking their toll.
Uithongering en uitputting eisen hun tol.
Subject: starvation in ghana.
Betreft: hongersnood in ghana.
How do i make starvation scream?
Hoe kan ik de hongerdood laten schreeuwen?
As the plant-eaters succumb to starvation, there is a glut of food.
Toen de planteneters bezweken door verhongering, was er een overvloed aan voedsel.
That's not sexy. It's starvation.
Niet sexy, maar verhongerd.
Poverty, starvation, police state.
Armoede, uithongering, politie staat.
There will be starvation... hi, neighbours!
Er komt hongersnood... dag, buurtjes.
Poverty, despair and starvation are the judges of history.
Armoede, wanhoop en honger zijn de rechters van de geschiedenis.
By january of'42, two million people will die of starvation.
Januari'42 zullen 2 miljoen mensen zijn verhongerd.
But that was the starvation of the german people do.
Maar dat zou de hongerdood voor het duitse volk betekenen.
Starvation, disease.
Hongersnood, ziekte.
Uh... starvation and purging weaken the immune system.
Verhongering en laxeren verzwakken het immuunsysteem.
Starvation and killing is all that's left.
Honger en moorden is alles wat resteert.
Starvation and sleep deprivation are very common forms of torture. oh, okay.
Uithongering en slaaptekort zijn vaak voorkomende vormen van marteling.
To avoid starvation, they must now find food- and quickly.
Om uithongeren te vermijden, moeten ze nu eten vinden, en snel.
Forced starvation, slavery, rape being used as a political weapon.
Gedwongen uithongering, slavernij, verkrachting als een politiek wapen.
Well, in the time period of the biermann painting, there were grain shortages and starvation.
Ten tijde van het biermann-schilderij waren er graantekorten en hongersnood.

Results: 404, Time: 0.0652

See also


widespread starvation
grootschalige honger grootschalige hongersnood verhongering grote schaal
starvation diet
uithongeringsdieet hongerdieet
is starvation
honger is
starvation and death
hongeren en sterven honger en dood hongersnood en de dood uithongering en doden
starvation and poverty
honger en armoede
death by starvation
vernietiging door honger hongerdood
months of starvation
maanden van verhongering maanden uithongering
closer to starvation
dichter bij de hongerdood dichter bij de hongersdood
are facing starvation
met de hongerdood worden kampt met honger onder de hongersnood
death from starvation
hongersnood , hongerdood de hongerdood
to die of starvation
te sterven van uithongering de hongerdood sterven om van honger te sterven sterft van de honger
are threatened with starvation
worden met hongersnood bedreigd met de hongerdood worden bedreigd
on the brink of starvation
op de rand van de hongerdood op de rand van uithongering aan de rand van de hongerdood op het randje van de hongerdood op de grens van de hongersnood
on the verge of starvation
aan de rand van uithongering op het punt te verhongeren op het randje van de hongerdood op het randje van de hongersnood
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More