TAKE INTO CONSIDERATION IN DUTCH

Translation of Take Into Consideration in Dutch

S Synonyms

Results: 391, Time: 0.0881

Examples of using Take Into Consideration in a sentence and their translations

We also have to take into consideration research in the field of alternative fuels.
We moeten ook rekening houden met onderzoek op het gebied van alternatieve brandstoffen.
In the decision-making process the competent authorities or the commission shall take into consideration the following.
Bij de besluitvorming houdt de bevoegde autoriteit of de commissie rekening met.
Accordingly, the institutions cannot take into consideration accounting data which are unreliable.
De instellingen kunnen dus geen boek­houdkundige gegevens in aanmerking nemen die onvoldoende betrouwbaar zijn.
Their frontal lobe doesn't take into consideration.
Zijn frontaalkwab houdt geen rekening met.

We will take into consideration and then take a decision.
We zullen het in overweging nemen en nemen dan een beslissing.
Article 2 the commission may take into consideration licence applications from any other member state.
Artikel 2 vergunningaanvragen van andere lidstaten in aanmerking nemen.
Of course, at the same time he must take into consideration operational limitations.
Natuurlijk moet hij tegelijkertijd de operationele beperkingen in overweging nemen.
Take into consideration environmental and social aspects.
Rekening houdt met maatschappelijke en milieuaspecten.
Presentation of data will take into consideration the following recommendations.
Bij de presentatie van de gegevens worden de volgende aanbevelingen in overweging genomen.
These plans take into consideration.
In deze plannen wordt aandacht besteed aan.
The contracting authority may, in particular, take into consideration observations relating to.
De aanbestedende dienst kan met name rekening houden met opmerkingen in verband met.
Circumstances we should take into consideration?
Omstandigheden waar we rekening mee moeten houden?
In fact, we have to take into consideration a basic fact about information technology.
Wij moeten inderdaad rekening houden met een fundamenteel gegeven van de informatica.
This is something my group will take into consideration in its final vote.
Mijn fractie zal hier rekening mee houden bij de eindstemming.
We believe that the member states will duly take into consideration these intentions.
We menen dat de lidstaten deze intenties naar behoren in hun overwegingen zullen betrekken.
These are stark, statistical facts that we have to take into consideration.
Dit zijn de barre statistische gegevens en daarmee moeten wij rekening houden.
That is information i will take into consideration.
Dat is informatie waarmee ik rekening zal houden.
We must also take into consideration the experience in the US in this area.
We moeten ook de ervaringen van de VS op dit gebied in aanmerking nemen.
According to the committee, the commission should nevertheless take into consideration a range of equally important and relevant factors.
De commissie moet volgens het comité rekening houden met tal van gelijkwaardige en even belangrijke factoren.
The commission does not take into consideration its specific nature but only a number of areas of the north sea and the baltic sea.
De commissie houdt geen rekening met het specificieke karakter daarvan, maar neemt slechts een paar gebieden van de noordzee en de oostzee in aanmerking.
The agreement will also take into consideration the need to ensure the sustainable use of resources and aid the development of the moroccan fisheries sector.
De overeenkomst zal tevens rekening houden met de noodzaak om een duurzame exploitatie van de hulpbronnen te waarborgen en bij te dragen aan de ontwikkeling van de marokkaanse visserijsector.
The assessors will take into consideration the teaching, linguistic and sociological aspects with reference also to teacher training.
Daarbij zal rekening worden gehouden met pedagogische aspecten, taalaspecten en sociologische factoren en verband worden gelegd met de opleiding van de leerkrachten.
To that end the manufacturer shall take into consideration the general toxicological profile of the ingredients, their chemical structure and their level of exposure.
Daartoe houdt de producent rekening met het algemene toxicologische profiel, de chemische structuur en het blootstellingsniveau van het ingrediënt.
The preparation of the new set of proposals to enhance the single market should take into consideration the views of all stakeholders including civil society organisations and social partners.
De voorbereiding van de nieuwe voorstellen ter versterking van de interne markt moet ook rekening houden met de standpunten van alle betrokkenen, inclusief maatschappelijke organisaties en sociale partners.
The reference period used must take into consideration the pain the industry has already suffered through any decommissioning process.
Bij de gebruikte referentieperiode moet rekening worden gehouden met de pijn die de industrie al heeft geleden ten gevolge van ontmantelingsprocessen.
We must focus on cooperation, take into consideration the current competences of all participating parties and capitalise on the expertise of international organisations.
We moeten inzetten op samenwerking, rekening houden met de huidige bevoegdheden van alle deelnemende partijen en gebruik maken van de deskundigheid van internationale organisaties.
When preparing the summary report, the european food safety authority may take into consideration other data provided for in the framework of community legislation, such as.
Bij de opstelling van het samenvattend verslag kan de europese autoriteit voor voedselveiligheid andere gegevens in aanmerking nemen die worden verstrekt in het kader van de communautaire regelgeving, zoals.
In general, institutions of higher edu­cation take into consideration the spe­cial situation disabled students find themselves in.
In het algemeen houden de instellingen van hoger onderwijs rekening met de bijzondere situatie waarin gehandicapte studenten zich bevinden.
The distribution of CAP funds must take into consideration the cost of production in member states.
Bij de verdeling van de glb-middelen moet rekening worden gehouden met de productiekosten in de lidstaten.
In doing so, the commission shall take into consideration the different conditions which may occur in the territories of different countries.
Hierbij houdt de commissie rekening met de eventueel onderscheiden situatie op het grondgebied van de verschillende landen.

Results: 391, Time: 0.0881

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Take into consideration" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More