THAT THIS DIRECTIVE IN DUTCH

Translation of That This Directive in Dutch

Results: 411, Time: 0.0455

dat deze richtlijn (333) dat onderhavig richtlijnvoorstel (3)

Examples of using That This Directive in a sentence and their translations

The first is that this directive is necessary.
Het eerste is dat deze richtlijn noodzakelijk is.
It is certainly clear that this directive needed a rewrite.
Zeker is wel dat deze richtlijn herschreven moest worden.
I think that this directive has achieved something important.
Ik vind dat deze richtlijn iets belangrijks bereikt heeft.
This is why i believe that this directive is absolutely necessary.
Daarom ben ik van mening dat deze richtlijn absoluut nodig is.

It is recalled that this directive amends the interconnection directive 97/33/EC.
Er zij gememoreerd dat deze richtlijn de interconnectierichtlijn( 97/33/EG) wijzigt.
The member states may provide that this directive shall not apply to undertakings.
De lid-staten kunnen bepalen dat deze richtlijn niet van toepassing is op ondernemingen.
That is what we hope that this directive will give the shipbuilding industry in europe.
Wij hopen dat deze richtlijn dat voor de scheepsbouw in europa zal doen.
The enterprises concerned take the view that this directive poses no problem for them.
De betrokken ondernemingen verwachten dat de richtlijn geen problemen zal opleveren.
This means that this directive complements the services directive.
Dat betekent dat de onderhavige richtlijn een aanvulling vormt op de dienstenrichtlijn.
I think that this directive is an important step in that direction.
Ik denk dat de nu voorliggende richtlijn een hele belangrijke stap in die richting is.
It was also recalled that this directive lays down minimum rules.
Er is eveneens op gewezen dat de richtlijn minimumregels vaststelt.
It has already been said that this directive is part of the health and safety and physical agents package.
Er is al gezegd dat deze richtlijn onderdeel zal uitmaken van het pakket inzake gezondheid en veiligheid en fysische agentia.
What i want to say is that this directive stands or falls by the minimum social provision for victims.
Wat ik kom zeggen is dat deze richtlijn staat of valt met de minimale sociale voorziening voor slachtoffers.
Let us remember that this directive dates from 1977 and the european union has been changing ever since.
Ik herinner eraan dat deze richtlijn stamt uit 1977 en de europese unie sindsdien voortdurend is veranderd.
However, we must admit that this directive might represent a step in the right direction.
Maar we moeten toegeven dat deze richtlijn een beetje een stap in de goede richting kan zijn.
Member states may provide that this directive shall not apply to merchant navy crews.
De lid-staten kunnen bepalen dat deze richtlijn niet van toepassing is op het varend personeel in de koopvaardij.
Member states may provide that this directive shall not apply to employees having a contract or employment relationship.
De lid-staten kunnen bepalen dat deze richtlijn niet van toepassing is op werknemers met een arbeidsovereenkomst of -verhouding.
I hope that this directive will merely be the first of two steps to achieving this.
Ik hoop dat deze richtlijn slechts een eerste van twee stappen is om dit te bereiken.
Many will say that this directive is long overdue, and they are most probably right.
Velen van u zullen zeggen dat deze richtlijn er al lang had moeten zijn, en zeer waarschijnlijk hebben ze gelijk.
We believe very strongly that this directive does not provide adequate protection for these animals.
Wij ge loven heel sterk dat deze richtlijn geen adequate bescherming aan deze dieren biedt.
No one will be able to say that this directive has not been sufficiently discussed in the european parliament.
Niemand zal kunnen beweren dat deze richtlijn onvoldoende besproken is in het europees parlement.
It is clarified that this directive does not include any nuclear production as proposed in amendment 64 and 66.
Er wordt verduidelijkt dat deze richtlijn geen nucleaire productie omvat zoals voorgesteld in amendement 64 en 66.
Can the commissioner promise that this is not the case and that this directive also relates to minority languages?
Kan de commissaris beloven dat dit niet het geval is en dat deze richtlijn ook betrekking heeft op minderheidstalen?
IT mr president, ladies and gentlemen, there is no doubt that this directive on procedures is particularly important.
IT mijnheer de voorzitter, geachte collega's, het lijdt geen twijfel dat deze richtlijn over procedures van groot belang is.
As regards the legal basis, i would point out that this directive builds on three existing directives.
Ten aanzien van de juridische rechtsgrondslag wijs ik erop dat deze richtlijn voortbouwt op drie bestaande richtlijnen.
It has also already been said here that this directive differs from the earlier daughter directives in that this one does not propose binding limit values.
Hier is ook al gezegd dat de onderhavige richtlijn afwijkt van de eerdere dochterrichtlijnen vanwege het feit dat er geen bindende grenswaarden in staan.
It is expected that this directive should be adopted by council and parliament at the latest in 2002.
Verwacht wordt dat deze richtlijn uiterlijk in 2002 door de raad en het parlement wordt aangenomen.
This article establishes a transitional arrangement aimed at ensuring that this directive does not apply to existing agreements, specifically long-term credit agreements and open-end credit agreements.
In dit artikel wordt een overgangsregeling vastgesteld om te voorkomen dat deze richtlijn van toepassing zou zijn op lopende overeenkomsten, met name kredietovereenkomsten op lange termijn en voor onbepaalde tijd.
In conclusion, i hope that this directive will, at last, see the light of day and be adopted.
Ter afsluiting spreek ik de hoop uit dat deze richtlijn eindelijk het licht kan zien en goedgekeurd wordt.

Results: 411, Time: 0.0455

See also


important that this directive
belang dat deze richtlijn
is that this directive
is dat deze richtlijn ligt het feit dat deze richtlijn is , dat de richtlijn wordt deze richtlijn
that this directive will
dat deze richtlijn ervoor zal die deze richtlijn zal die deze richtlijn gaat hebben dat die richtlijn er komt
noted that this directive
opgemerkt dat die richtlijn ik merk op dat deze richtlijn opgemerkt zij dat deze richtlijn
to ensure that this directive
ervoor te zorgen dat deze richtlijn voor zorgen dat deze richtlijn erop toezien dat deze richtlijn te waarborgen dat deze richtlijn om te verzekeren dat deze richtlijn
this means that the directive
dit betekent dat de richtlijn
to emphasise that this directive
te onderstrepen dat deze richtlijn benadrukken dat deze richtlijn beklemtonen dat deze richtlijn
that the adoption of this directive
dat de vaststelling van deze richtlijn dat aannemen van deze richtlijn dat de goedkeuring van deze richtlijn
that the implementation of this directive
dat de tenuitvoerlegging van deze richtlijn

Word by word translation


this
- deze hier zo in dit dezen
directive
- richtlijn richtlijnen

"That this directive" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More