THE APPLICATION OF THE DIRECTIVE IN DUTCH

Translation of The Application Of The Directive in Dutch

Results: 389, Time: 0.0526

Examples of using The Application Of The Directive in a sentence and their translations

Evaluation of the application of the directive.
Several other ministries are involved in the application of the directive.
Verscheidene andere ministeries zijn bij de toepassing van de richtlijn betrokken.
This is contrary to the application of the directive on social security.
Dit is in strijd met de toepassing van de richtlijn betreffende de sociale zekerheid.
Other issues concerning the application of the directive.
Andere vraagstukken betreffende de toepassing van de richtlijn.

Report on the application of the directive concerning tobacco products 9423/05 + 9487/05.
Verslag over de toepassing van de richtlijn tabaksproducten9423/05+9487/05.
The target date for the application of the directive is 1 january 2009.
De streefdatum voor de toepassing van de richtlijn is 1 januari 2009.
Information from the member states on the application of the directive.
Informatie van de lidstaten over de toepassing van de richtlijn.
This is the fourth report on the application of the directive.
Het onderhavige document is het vierde verslag over de toepassing van de richtlijn.
Chapter v- the application of the directive.
Hoofdstuk v- tenuitvoerlegging van de richtlijn.
The application of the directive 90/684/EEC is to be terminated by the end of 1995.
De toepassing van richtlijn 90/684/EEG loopt eind 1995 af.
The application of the directive.
Toepassing van de richtlijn.
The application of the directive strengthened monopoly companies.
Met de toepassing van de richtlijn zijn de monopolistische ondernemingen sterker geworden.
Improving the application of the directive and increasing the number of european works councils.
De toepasbaarheid van de eor-richtlijn verbeteren en het aantal eor's vergroten.
This consideration precludes the application of the directive to high-value transfers.
Dit sluit dus uit dat onderhavige richtlijn van toepassing is op overmaking van hoge bedragen.
Mr funk, you asked for details on the application of the directive.
Mijnheer funk, u vroeg om opheldering over de naleving van de richtlijn.
The member states must keep records on the application of the directive.
De lid-staten moeten dossiers bijhouden over de toepassing van deze richtlijn.
This evaluation of the application of the directive is carried out in accordance with article 11 of the directive.
Deze evaluatie van de toepassing van de richtlijn wordt uitgevoerd overeenkomstig artikel 11 van de richtlijn.
The first point was the application of the directive to anchorages, which is a key issue for maritime safety.
Het eerste punt was de toepassing van de richtlijn op ankerplaatsen, hetgeen een essentiële kwestie is voor de veiligheid op zee.
The criteria figure in the report published by the commission in 1993 on the application of the directive COM(93)572.
Deze criteria zijn opgenomen in het verslag over de tenuitvoerlegging van de richtlijn dat de commissie in 1993 heeft gepubliceerdCOM(93)572.
The EESC expresses its understanding for the decision to restrict the application of the directive in the immediate future to tunnels over 500m in length which form part of the trans-european road network.
Het toepassingsgebied van de richtlijn beperkt zich vooralsnog tot tunnels van meer dan 500m die tot het trans-europese wegennet behoren.
The european parliament wishes the commission to inform it, and the council, of the application of the directive in the member states.
Het europees parlement verlangt zowel door de commissie als door de raad op de hoogte te worden gehouden van de tenuitvoerlegging van de richtlijn in de lidstaten.
The first report on the application of the directive was adopted on 27 july 2005.
Het eerste verslag over de toepassing van de richtlijn is op 27 juli 2005 goedgekeurd.
To facilitate the application of the directive some specific technologies; to enable harmonisation of interfaces between equipment and accessories.
De toepassing van de richtlijn voor enkele specifieke technologieën vergemakkelijken; de harmonisatie van interfaces tussen apparatuur en accessoires mogelijk maken;
If this ambiguity is not clarified, then we risk seeing dramatic variability in the application of the directive.
Indien deze onduidelijkheden niet worden opgehelderd, bestaat het risico dat er enorme verschillen zullen zijn in de tenuitvoerlegging van de richtlijn.
It should be noted that not only did the council not take over these amendments, it also restricted the application of the directive to drivers.
Opgemerkt zij dat de raad niet alleen deze amendementen heeft overgenomen maar ook het toepassingsgebied van de richtlijn beperkt heeft tot de treinbestuurders.
It covers the period 2004-2007 and examines the application of the directive in the member states3.
Het bestrijkt de periode2004-2007 en analyseert de toepassing van de richtlijn in delidstaten3.
While focusing essentially on an assessment of the transposition measures adopted by the member states, the report also examined the application of the directive itself.
In dit verslag werden vooral de omzettingsmaatregelen van de lidstaten toegelicht, maar werd ook de tenuitvoerlegging van de richtlijn geëvalueerd.
It covers the period 2006-2010 and analyses the application of the directive in the 27 member states.
Het verslag beslaat de periode2006-2010 en analyseert de toepassing van de richtlijn in de 27 lidstaten.
Article 12 establishes the role of the committee in relation to the application of the directive.
In artikel 12 wordt de rol van het comité met betrekking tot de toepassing van de richtlijn omschreven.

Results: 389, Time: 0.0526

See also


with the application of the directive
met de toepassing van de richtlijn
on the application of the postal directive
over de toepassing van de postrichtlijn

Word by word translation


application
- de toepassing de aanvraag het verzoek toegepast aanvragen
directive
- richtlijn richtlijnen

"The application of the directive" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More