THE COMMITTEE RECOMMENDS IN DUTCH

Translation of The Committee Recommends in Dutch

Results: 394, Time: 0.0841

het comité beveelt aan (64) het comité adviseert (38) het EESC beveelt aan (27) pleit het comité (11) beveelt het comité (8) het EESC raadt (6) het comité stelt (5) het comité de aanbevelingen (2) het EESC adviseert om (4) pleit het EESC (3) bepleit het comité (2) het ESC adviseert (2)

Examples of using The Committee Recommends in a sentence and their translations

The committee recommends that violet BNP should not be used to colour food.
Het comité beveelt aan BNP violet niet te gebruiken om levensmiddelen te kleuren.
The committee recommends adoption of the proposed regulation.
Het comité beveelt aan, het voorstel goed te keuren.
The committee recommends a rethink of the definition of trailer classes B+E and C1+E.
Het comité adviseert de definitie van de aanhangerklassen B+E en C1+E nogmaals te overdenken.
In addition, the committee recommends using the european investment fund for this purpose.
Het EESC beveelt aan daarvoor ook gebruik te maken van middelen uit het europees investeringsfonds.

The committee recommends that in the field of information and communication technology.
Het comité beveelt aan dat op het vlak van informatie- en communicatietechnologie.
The committee recommends that the article be amended accordingly.
Het comité adviseert, het artikel dienovereenkomstig te amenderen.
The committee recommends adoption of the proposed regulation.
Het EESC beveelt aan de voorgestelde verordening goed te keuren.
The committee recommends exploiting all technological potentialities for the collection of statistics.
Het comité beveelt aan alle technologische mogelijkheden te benutten bij het verzamelen van statistische gegevens.
In such cases the committee recommends that continuity should be the primary consideration.
In deze gevallen bepleit het comité continuïteit.
The committee recommends that annex III confine itself to feed issues.
Het EESC beveelt aan bijlageIII te beperken tot voedering.
The committee recommends that proteins from ruminants should not be used as fertiliser.
Het comité beveelt aan dat van herkauwers afkomstige eiwitten niet als meststof worden gebruikt.
The committee recommends that.
Het comité beveelt aan dat.
In conclusion, the committee recommends that.
Bij wijze van slotopmerking beveelt het comité aan.
With regard to the timetable for training, the committee recommends.
Met betrekking tot de perioden voor de opleiding beveelt het comité het volgende aan.
Again, the committee recommends to parliament that we grant discharge.
De commissie beveelt het parlement ook hier aan kwijting te verlenen.
The committee recommends enhanced dialogue.
Het comité pleit voor een versterkte dialoog.
The committee recommends greater transparency, particularly in identifying risks.
Het EESC maant tot meer transparantie, met name bij het in kaart brengen van risico's.
The committee recommends restricting the Directive's scope to commercial distribution activities.
Het comité stelt voor, het toepassingsgebied van de richtlijn te beperken tot commerciële activiteiten.
Finally, the committee recommends that.
Het comité beveelt verder aan dat.
The committee recommends a joint review by the commission and WEAG.
Het comité pleit voor een gezamenlijke herziening door commissie enWEAG.
The committee recommends strict measures such as the use of sentinel birds.
Het comité pleit voor strikte maatregelen, zoals het gebruik van controlevogels.
The committee recommends that easily understandable information about legal rights should be disseminated.
Het comité beveelt verspreiding van gemakkelijk te begrijpen informatie over deze rechten aan.
The committee recommends that this priority should be explicit, whatever happens with regard to introducing a single procedure.
Het comité beveelt aan dat deze volgorde expliciet wordt nageleefd, welk lot de uniforme procedure in de toekomst uiteindelijk ook beschoren is.
The committee recommends that the specification should include a limit of 10 ppm for mesityloxide.
Het comité beveelt aan dat de specificatie een limiet van 10 ppm voor mesityoxide zou moeten omvatten.
The committee recommends that the commission produce a guide for companies on accessing the cross-border digital economy.
Het comité adviseert de commissie een handleiding op te stellen om ondernemingen toegang te verstrekken tot grensoverschrijdende digitale economie.
The committee recommends devising a model for calculating CO2 that factors in all emissions deriving from car manufacturing.
Het EESC beveelt aan een model voor de berekening van de co2-uitstoot uit te werken waarin ook alle met het productieproces van een auto verband houdende emissies worden meegenomen.
The committee recommends that the specification should limit the amount of hexane in MEK to 50 mg/kg.
Het comité beveelt aan dat de specificatie de hoeveelheid hexaan in MEK tot 50 mg/kg zou moeten beperken.
The committee recommends that benchmarking procedures and corresponding pilot projects be incorporated in the coordinated growth and employment strategy.
Het comité adviseert daarom, benchmarking-procedures en daarmee samenhangende proefprojecten op te nemen in de gecoördineerde strategie voor groei en werkgelegenheid.

Results: 394, Time: 0.0841

See also


the committee therefore recommends
het comité beveelt daarom aan
the committee strongly recommends
beveelt het comité ten zeerste aan
the committee further recommends
het comité beveelt bovendien aan verder beveelt het comité aan het comité beveelt voorts aan raadt het comité verder aan verder stelt het EESC voor
the committee also recommends that
verder beveelt het comité aan dat het comité adviseert voorts het beveelt bovendien aan het comité beveelt tevens aan dat
the committee recommends that this
het comité beveelt aan dat deze beveelt het comité om hierbij het comité beveelt aan dit
the committee recommends the commission
het comité adviseert de commissie het comité beveelt aan dat de commissie zich , raadt het comité de commissie aan
committee recommends that the council
het comité adviseert de raad het EESC beveelt de raad aan
the committee recommends that businesses
het EESC beveelt de ondernemingen aan
committee recommends that the procedure
het comité beveelt derhalve aan , de procedure

Word by word translation


committee
- het comité de commissie het EESC committee het ESC
recommends
- beveelt adviseert aanbeveelt pleit de aanbeveling

"The committee recommends" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More