THE COMMON POSITION OF THE COUNCIL IN DUTCH

Translation of The Common Position Of The Council in Dutch

Results: 393, Time: 0.0451

Examples of using The Common Position Of The Council in a sentence and their translations

The common position of the council.
The common position of the council corresponds exactly with the Commission's proposal.
Het gemeenschappelijk standpunt van de raad stemt helemaal overeen met het voorstel van de commissie.
Consequently, the commission supports the common position of the council.
De commissie steunt derhalve het gemeenschappelijk standpunt van de raad.
The commission supports the common position of the council of 18 july 2006.
De commissie steunt het gemeenschappelijk standpunt van de raad van 18 juli 2006.

Commentary on the common position of the council.
Commentaar op het gemeenschappelijk standpunt van de raad.
Analysis of the common position of the council.
Analyse van het gemeenschappelijk standpunt van de raad.
Comments on the common position of the council.
Commentaar op het gemeenschappelijk standpunt van de raad.
Parliament examines the common position of the council.
Het parlement onderzoekt het gemeenschappelijk standpunt van de raad.
The common position of the council is based mainly on the idea of deregulation.
Het gemeenschappelijk standpunt van de raad berust hoofdzakelijk op het idee van de deregulering.
The commission can support the common position of the council.
De commissie kan het gemeenschappelijk standpunt van de raad onderschrijven.
Differences between the Commission's proposal and the common position of the council.
Verschillen tussen het voorstel van de commissie en het gemeenschappelijk standpunt van de raad.
The common position of the council on the adoption of a decision of.
Gemeenschappelijk standpunt van de raad met het oog op de aanneming van een.
The common position of the council proposed five years.
Research and technology, on the common position of the council doc.
ENERGIE, ONDERZOEK EN TECHNOLOGIE, OVER HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD DOC.
The common position of the council provides for the introduction and review of testing methods by committee procedure.
Het gemeenschappelijk standpunt van de raad voorziet in de invoering en herziening van testmethoden via de comitéprocedure.
I deeply regret that the common position of the council cannot be adopted without an amendment.
Ik betreur het zeer dat het gemeenschappelijk standpunt van de raad niet zonder amendementen kon worden aangenomen.
A3-48/ 90- SYN 117 from the committee on the environment, public health and consumer protection, on the common position of the council doc.
A3-48/90 -SYN 117, namens de commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbescherming, over het ge meenschappelijk standpunt van de raad doe.
This amendment of parliament to the common position of the council can therefore be accepted by the commission.
Dit amendement van het parlement op het gemeenschappelijk standpunt van de raad kan dan ook door de commissie worden aanvaard.
The common position of the council is a consolidated text intended to replace decision no 1254/96/EC as last amended by decision no 1741/1999/EC.
Het gemeenschappelijke standpunt van de raad bestaat uit een geconsolideerde tekst, die beschikking nr.1254/96/EG, zoals laatstelijk gewijzigd bij beschikking nr.1741/1999/EG, moet vervangen.
Differences between the original proposal of the commission and the common position of the council.
Verschillen tussen het oorspronkelijk voorstel van de commissie en het gemeenschappelijk standpunt van de raad.
Mr klepsch has asked me if parliament received the common position of the council on television without frontiers.
De heer klepsch heeft mij gevraagd of het parlement het gemeenschappelijke standpunt van de raad over de televisie zonder grenzen heeft ontvangen.
Amendment 52 is not consistent with amendment 53 which was incorporated in the common position of the council.
Amendement 52 is niet consistent met amendement 53, dat is opgenomen in het gemeenschappelijk standpunt van de raad.
But what we have here, both in the common position of the council and in the amendments to the barzanti report, are nothing more than placebos.
Wat hier echter wordt voorgelegd, zowel in het gemeenschappelijke standpunt van de raad als in de amendementen van het verslag-barzanti, is niets anders dan een zoethoudertje.
The european parliament adopted at second reading 1 amendment to the common position of the council.
Het europees parlement heeft in tweede lezing 1 amendement ingediend op het gemeenschappelijk standpunt van de raad.
Those expressions are identical to those used in the common position of the council to which the german government also referred.
Deze termen zijn dezelfde als die welke zijn gebruikt in het gemeenschappelijke standpunt van de raad waarnaar de duitse regering eveneens heeft verwezen.
The european parliament adopted at second reading 5 amendments to the common position of the council.
Het europees parlement nam in tweede lezing 5 amendementen aan op het gemeenschappelijk standpunt van de raad.
The differences between the commission amended proposal and the common position of the council concern the following three main issues.
Het gewijzigde voorstel van de commissie wijkt op drie punten af van het gemeenschappelijke standpunt van de raad.
However, the commission prefers the more general wording as incorporated in the common position of the council.
De commissie geeft echter de voorkeur aan de meer algemene formulering zoals opgenomen in het gemeenschappelijk standpunt van de raad.
This amendment could therefore be accepted in parallel with the text of the common position of the council.
Dit amendement kan dus worden aanvaard in parallel met de tekst van het gemeenschappelijk standpunt van de raad.

Results: 393, Time: 0.0451

See also


on the common position of the council
betreffende het gemeenschappelijk standpunt van de raad
concerning the common position of the council
betreffende het gemeenschappelijk standpunt van de raad
the common position of the council doc
GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD DOC
by the common position of the council
door het gemeenschappelijk standpunt van de raad
amendments to the common position of the council
amendementen op het gemeenschappelijk standpunt van de raad
research and technology on the common position of the council
onderzoek en technologie het gemeenschappelijk standpunt van de raad
on the common position of the council on the proposal
betreffende het gemeenschappelijk standpunt van de raad inzake het voorstel

Word by word translation


common
- gemeenschappelijke vaak gezamenlijke pelijke gebruikelijk
position
- het standpunt positie functie houding stand
council
- de raad council de raden de raad-

"The common position of the council" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More