THE FREE CIRCULATION IN DUTCH

Translation of The Free Circulation in Dutch

S Synonyms

Results: 409, Time: 0.0524

Examples of using The Free Circulation in a sentence and their translations

The free circulation of works is culture's natural habitat.
Het vrije verkeer van werken is de natuurlijke omgeving van de cultuur.
This could cause barriers to the free circulation of goods.
Dit zou het vrije verkeer van goederen kunnen belemmeren.
Removal of remaining barriers to the free circulation of judgments.
Wegwerken van de resterende belemmeringen van het vrij verkeer van beslissingen.
Member states shall not prohibit or restrict the free circulation of products or services which comply with this directive.
De lidstaten mogen het vrije verkeer van producten of diensten die aan deze richtlijn voldoen, niet verbieden of beperken.

This new degree of cooperation will help to ensure that the free circulation of people is not abused and does not lead to an increase in illegal immigration.
Deze nieuwe graad van samenwerking zal helpen bewerkstelligen dat het vrij verkeer van personen niet wordt misbruikt en niet leidt tot een toeneming van illegale immigratie.
¡ii the provisions concerning the free circulation of goods, in particular articles 30 to 37;
De bepalingen betreffende het vrije verkeer van goederen, in het bijzonder de artikelen 30 tot en met 37;
Would facilitate the removal of the restrictions on the free circulation of the units of these funds in the.
Het wegnemen van de beperkingen op het vrije verkeer van de rechten van deelneming van deze fondsen in de.
Green paper on the free circulation of the documents: civil status documents, authentic acts and the simplification of legalisation.
Groenboek over het vrij verkeer van documenten: stukken van de burgerlijke stand, authentieke akten en de vereenvoudiging van legalisatie.
The CPD is aimed at ensuring the free circulation and use of construction products in the internal market.
Het doel van de BPR is het vrije verkeer en het gebruik van bouwproducten binnen de interne markt te waarborgen.
This impedes the free circulation of buses of more than 12 m in the EU.
Dit alles bemoeilijkt en belemmert het vrij verkeer van deze voertuigen binnen de europese unie.
The fifth freedom envisages the free circulation throughout europe of researchers, scientific knowledge and technology.
Deze vijfde vrijheid beoogt het vrije verkeer in geheel europa van onderzoekers, wetenschappelijke kennis en technologie.
It is time to open up the borders to the free circulation of people, just as you have done for capital.
Het wordt tijd dat de grenzen worden opengesteld voor het vrij verkeer van personen, net zoals u dat reeds voor het vrij verkeer van kapitaal gedaan hebt.
Furthermore, the free circulation of measures ordered ex parte should be allowed if accompanied by appropriate safeguards.
Voorts moet het vrije verkeer van ex parte gelaste maatregelen worden toegestaan wanneer deze gepaard gaan met passende waarborgen.
The main purpose of possible common rules is to facilitate the free circulation of the single currency within the euro area.
Het belangrijkste doel van eventuele gemeenschappelijke regels is het vrij verkeer van de gemeenschappelijke munt binnen de eurozone te faciliteren.
The purpose of this regulation is to ensure the free circulation of such substances on the internal market.
Het doel van deze verordening is het vrije verkeer van deze stoffen op de interne markt te waarborgen.
The purpose of this proposal is to facilitate the free circulation of periodicals and newspapers which would otherwise be blocked by disparate national laws.
Dit voorstel is bedoeld om het vrij verkeer van tijdschriften en dagbladen te vergemakkelijken, dat anders door de uiteenlopende nationale wetgevingen zou kunnen worden belemmerd.
action against member states which do not adopt all necessary measures to avoid attacks on the free circulation of goods.
te treden tegen lidstaten die niet alle noodzakelijke maatregelen nemen om aanvallen op het vrij verkeer van goederen te vermijden.
In addition, the regulation aims to achieve the free circulation of judgments in all matrimonial and parental responsibility matters44.
Daarnaast wordt met de verordening beoogd het vrije verkeer te verwezenlijken van beslissingen in alle huwelijkszaken en zaken die de ouderlijke verantwoordelijkheidbetreffen44.
To regulate the free circulation of foodstuffs for particular nutritional uses which will not be covered by existing directives.
Het vrije verkeer regelen van voedingsmiddelen bestemd voor bijzondere voedingsdoeleinden die niet door bestaande richtlijnen worden geregeld.
This covers also the free circulation of employed dentists between these two countries and the other member states.
Toepassing op het vrije verkeer van tewerkgestelde tandartsen tussen deze twee landen en de andere lid-staten.
Green paper on the abolition/reduction of legislation and administrative measures for the free circulation of documents 2007.
Groenboek over de afschaffing/vermindering van wetgeving en administratieve maatregelen voor het vrije verkeer van documenten 2007.
The commission is also convinced that a real internal market presupposes the free circulation of safe products.
De commissie is er ook van overtuigd, dat een echte interne markt het vrije verkeer van veilige goederen veronderstelt.
The new requirements on radioactivity in building materials should allow for the free circulation of building materials.
De nieuwe voorschriften voor radioactiviteit in bouwmaterialen moeten het vrije verkeer van bouwmaterialen mogelijk maken.
The use of food additives should be regulated uniformly in the european community to guarantee the free circulation of foodstuffs.
Het gebruik van levensmiddelenadditieven moet in de europese gemeenschap op uniforme wijze worden gereguleerd om het vrije verkeer van levensmiddelen te waarborgen.
More specifically, the proposal aims at facilitating cross-border litigation and the free circulation of judgments in the european union.
Het voorstel heeft meer bepaald ten doel de grensoverschrijdende geschillenbeslechting en het vrije verkeer van beslissingen in de europese unie te vergemakkelijken.
The removal of intermediate measures requires an adaptation of the free circulation of provisional, including protective measures.
De afschaffing van intermediaire maatregelen vereist een aanpassing van het vrije verkeer van voorlopige en bewarende maatregelen.
The report describes several difficulties with respect to the free circulation of provisional measures.
In het verslag worden verschillende problemen beschreven met betrekking tot het vrije verkeer van voorlopige maatregelen.
It is our contribution to the single european market and the free circulation of bacteria.
Dat is onze bijdrage aan de europese interne markt en het vrije verkeer van bacteriën.
Sometimes it is necessary to repeat the obvious: the free circulation of news and independent opinion is the most important safeguard of any democratic society.
Soms is dat nu eenmaal nodig. en dan zeg ik: het vrijelijk circuleren van nieuws en meningen is de belangrijkste garantie voor eender welke democratische maatschappij.

Results: 409, Time: 0.0524

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "the free circulation"


"The free circulation" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More