THE LEAST DEVELOPED COUNTRIES IN DUTCH

Translation of The Least Developed Countries in Dutch

S Synonyms

Results: 403, Time: 0.0396

de minst ontwikkelde landen (261) de minstontwikkelde landen (7)

Examples of using The Least Developed Countries in a sentence and their translations

We must prevent the least developed countries from becoming the biggest losers.
Voorkomen moet worden dat de minst ontwikkelde landen de grootste verliezers worden.
The least developed countries in the ACP-EEC context.
De minst ontwikkelde landen in acs-eeg-verband.
More favourable treatment for the least developed countries lldcs.
Gunstiger behandeling voor de minst ontwikkelde landen mol's.
Europe must help the least developed countries to cope with globalisation.
Europa moet de minst ontwikkelde landen helpen de mondialisering aan te kunnen.

I am thinking of the least developed countries.
Ik denk hierbij aan de MOL, de minst ontwikkelde landen.
Promoting inclusive and sustainable economic growth for the least developed countries.
Het bevorderen van inclusieve en duurzame economische groei voor de minst ontwikkelde landen.
I would especially like to stress the position of the least developed countries.
Ik wil met name de positie van de minst ontwikkelende landen onder de aandacht brengen.
Specifically, the least developed countries will not find them very useful.
Met name de minst ontwikkelde landen hebben er weinig baat bij.
Fourth UN conference on the least developed countries.
Vierde vn-conferentie over de minst ontwikkelde landen.
Assisting the least developed countries;
Ondersteuning van de minst ontwikkelde landen mol's.
The ACP countries of sub-saharan africa are some of the least developed countries.
Een groot deel van de minst ontwikkelde landen behoort tot de acs-staten van zwart afrika.
UN conference on the least developed countries.
Vn-conferentie over minst ontwikkelde landen.
Fourth united nations conference on the least developed countries.
Vierde vn-conferentie over de minst ontwikkelde landen.
The european union is also the main contributor to the least developed countries fund.
De europese unie levert ook de grootste bijdrage aan het fonds voor minst ontwikkelde landen.
Secondly, concentration of all aid on the least developed countries.
Ten 'tweede: concentratie van alle hulp op de minst ontwikkelde landen;
The regulation is therefore of crucial economic significance for the least developed countries.
De verordening is daarom van essentieel economisch belang voor de minst ontwikkelde landen.
The third point is that we need strong partnerships with the least developed countries.
Ten derde hebben we sterke partnerschappen nodig met de minst ontwikkelde landen.
It supports cancelling the debt of the least developed countries.
Er wordt kwijtschelding van de schulden van de minst ontwikkelde landen voorgestaan.
The least developed countries under the arrangements referred to in article 9 of regulation(EC) no 2501/2001;
De minst ontwikkelde landen in het kader van de bij artikel 9 van verordening( EG) nr. 2501/2001 ingestelde regeling;
We seem unable to make a serious contribution to the development of the least developed countries.
We slagen er maar niet in een serieuze bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de minst ontwikkelde landen.
For this reason the european commission has just proposed a total liberalisation of imports from the least developed countries.
Daarom heeft de europese commissie onlangs een totale liberalisering van de invoer uit de minstontwikkelde landen voorgesteld.
Creating a favourable environment for the sustainable development of the least developed countries.
Het scheppen van een gunstig klimaat voor de duurzame ontwikkeling van de minst ontwikkelde landen;
The communication argues that the new round should provide benefits for developing countries, particularly the least developed countries.
De commissie stelt dat de nieuwe ronde voordelen zou moeten opleveren voor de ontwikkelingslanden en vooral de minstontwikkelde landen.
It must now be made very clear that public funding must be channelled to the least developed countries.
Het moet nu heel duidelijk worden dat er publiek geld moet gaan naar de minst ontwikkelde landen.
The council notes that the adverse effects of climate change on the least developed countries are particularly serious.
De raad merkt op dat de schadelijke gevolgen van klimaatverandering voor de minst ontwikkelde landen bijzonder ernstig zijn.
In may, the EU and UN held the third conference on the least developed countries here in strasbourg.
In mei hielden de EU en de VN hier in straatsburg de derde conferentie over de minst ontwikkelde landen.
Besides, the lack of differentiation between developing countries ultimately operates to the detriment of the least developed countries.
Overigens werkt het gebrek aan differentiatie onder de ontwikkelingslanden uiteindelijk in het nadeel van de minst ontwikkelde landen.
It believes that this conference provides a major opportunity to enhance support for the least developed countries ldcs.
Zij meent dat deze conferentie een geweldige kans biedt om de steun voor de minst ontwikkelde landen( mol's) te vergroten.
European parliament resolution on the third UN conference on the least developed countries in brussels 14 to 20 may 2001.
Resolutie van het europees parlement over de derde conferentie van de verenigde na ties in brussel over de minst ontwikkelde landen 14 tot en met 20 mei 2001.
Affordable technology transfers that meet basic needs of populations are key for the least developed countries ldcs.
Overdracht van betaalbare technologieën die voorzien in de basisbehoeften van de bevolking is essentieel voor de minst ontwikkelde landen MOL.

Results: 403, Time: 0.0396

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "the least developed countries"


"The least developed countries" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More