THE NORDIC COUNTRIES IN DUTCH

Translation of The Nordic Countries in Dutch

S Synonyms

Results: 408, Time: 0.0583

Examples of using The Nordic Countries in a sentence and their translations

Provisions of this sort have proved to be very effective in the nordic countries.
Dit soort bepalingen is in de noordse landen zeer doeltreffend gebleken.
The nordic countries plus one other country are against that.
De scandinavische landen plus nog een ander land zijn daartegen.
For the nordic countries alcohol policy is a public health and social issue.
Voor de noordse landen is het alcoholbeleid een kwestie van volksgezondheid en een sociale kwestie.
These are the nordic countries, the united kingdom, the netherlands and spain.
Dat zijn de scandinavische landen, het verenigd koninkrijk, nederland en spanje.

The largest gaps are found in the nordic countries, in france and in belgium.
De grootste verschillen worden aangetroffen in de noordse landen, frankrijk en belgië.
The nordic countries have shown this is possible.
De noord-europese landen hebben aangetoond dat een dergelijk evenwicht mogelijk is.”.
The nordic countries have set up an integrated market for buying and selling electricity.
De noordelijke landen hebben een geïntegreerde markt voor vraag en aanbod van elektriciteit opgezet.
In the nordic countries a network has been established to exchange samples.
In de scandinavische landen is een netwerk voor de uitwisseling van monsters opgezet.
The largest tracts of woodland are to be found in the nordic countries, france and germany.
De meeste bossen liggen in de noordse landen, frankrijk en duitsland.
Sweden and the nordic countries are vast areas and already have serious regional problems.
Zweden en scandinavië zijn groot qua oppervlakte en hebben nu reeds ernstige regionale problemen.
The nordic countries and the netherlands have set aside significant resources for the problem.
De scandinavische landen en nederland hebben hiervoor aanzienlijke middelen uitgetrokken.
We in the nordic countries have opened up our electricity markets.
Wij in de noordse landen hebben onze elektriciteitsmarkt geliberaliseerd.
Largescale EIB support for transport infrastructure in the nordic countries.
Grote steun van de EIB voor vervoersinfrastructuren in de noordelijke landen.
No written language existed in the nordic countries during the bronze age.
Tijdens de bronstijd bestond er geen geschreven taal in scandinavië.
In the nordic countries we have chosen the latter model.
In de scandinavische landen hebben we gekozen voor het laatste model.
They buy the bulk of their consumer and investment goods from the nordic countries and germany.
Zij kopen consumptie- en kapitaalgoederen van de noordse landen en duitsland.
Schengen- application of the acquis in the nordic countries.
Schengen- toepassing van het acquis in de noordse landen.
DSV logistics and DFDS finland provides general contract logistics services mainly in the nordic countries.
DSV logistics en DFDS finland verrichten algemene logistieke diensten, voornamelijk in de scandinavische landen.
Wm-data operates primarily in the nordic countries.
Wm-data is vooral werkzaam in de scandinavische landen.
Schengen- application of the acquis in the nordic countries XII.
Schengen- toepassing van het acquis in de noordse landenXII.
Reforms in the vocational education and training systems of the nordic countries.
Hervormingen in de beroepsopleidingsstelsels van de scandinavische landen.
In terms of ICT penetration, the nordic countries are in the lead.
Op het punt van ict-penetratie staan de noordse landen aan de leiding.
Specific arrangements for travellers' allowances granted to the nordic countries.
Bijzondere regelingen voor aan noordse landen verleende vrijstellingen voor reizigers.
It's free time for the nordic countries.
Het is vakantie voor de noorse landen.
In the same connection, the nordic countries are demanding 50 million euros to resolve problems on their eastern borders.
In hetzelfde verband eisen de noordse landen 50 miljoen euro voor het oplossen van de problemen in de oostelijke grensregio's.
This concerns the links between norway and the nordic countries and russia- and mainly affects sweden and finland.
Het gaat hier over de verbindingen tussen noorwegen en de noordse landen en rusland en treft vooral zweden en finland.
In the nordic countries, where participation is not expected to change much, the ageing effect is relatively small.
In de scandinavische landen, waar de participatie niet zo veel zal veranderen, is het effect van de veroudering tamelijk klein.
The experience of the nordic countries may not be easily transferred to other member states.
De ervaring van de scandinavische landen kan mogelijk niet direct worden overgedragen op andere lidstaten.
In the nordic countries(Denmark, sweden, norway, finland and Iceland) the proportion of internet users who bought products and services online was 91% in 2008.
In de noord-europese landen( denemarken, zweden, noorwegen, finland en ijsland) kocht in 2008 91% van de internetgebruikers online producten en diensten.
In the nordic countries this approach seems to have been quite successful in repressing piracy.
In de noordse landen blijkt deze aanpak bij de bestrijding van piraterij vrij succesvol.

Results: 408, Time: 0.0583

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "the nordic countries"


"The nordic countries" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More