THE NUCLEAR INDUSTRY IN DUTCH

Translation of The Nuclear Industry in Dutch

Results: 189, Time: 0.0576

Examples of using The Nuclear Industry in a sentence and their translations

Future investment in the nuclear industry and its place in the EU energy policy.
Toekomstige investeringen in de kernindustrie en de plaats hiervan in het energiebeleid van de EU.
Difficulties encountered by the nuclear industry.
De moeilijkheden waarop de kernindustrie stuit.
Developments in the nuclear industry.
Ontwikkelingen in de nucleaire industrie.
This is something that should be funded by the nuclear industry itself.
Dat moet de nucleaire industrie zelf maar financieren.

De nucleaire sector

My group resents the special treatment of the nuclear industry.
Mijn fractie betreurt de speciale behandeling van de nucleaire sector.
Of course this is only possible in an industry like the nuclear industry which is protected and shrouded by secrecy.
Zoiets is alleen mogelijk in een sector als de nucleaire sector, die beschermd wordt en gehuld is in een waas van geheimzinnigheid.
Of those who work in the nuclear industry are subcontractors.
Tachtig procent van de mensen die in de kernenergiesector werkt is onderaannemer.
It is time that the nuclear industry was shut down completely.
Het is hoog tijd dat de kernenergiesector wordt opgedoekt.
Other sentence examples
The nuclear industry has made considerable investments since 1997.
Sinds 1997 heeft de nucleaire industrie zeer grote investeringen gedaan.
The nuclear industry must bear the cost of research into improved safety itself.
De nucleaire industrie moet zelf opkomen voor de kosten van het onderzoek naar grotere veiligheid.
And we are now basically being presented with a fifth aid programme for the nuclear industry.
Nu wordt voor de vijfde keer een steunprogramma voor de kernindustrie voorgelegd.
That is what we must do with the nuclear industry.
Dat is wat we moeten doen met de nucleaire industrie.
The commission should assist member states and the nuclear industry to achieve this end.
De commissie dient de lidstaten en de nucleaire industrie hierbij te helpen.
Chapter 4 of the euratom treaty concerns investment in the nuclear industry.
Hoofdstuk 4 van het euratom-verdrag heeft betrekking op investeringen in de nucleaire industrie.
They are used in scientific research and in the nuclear industry.
Deze produkten worden bij wetenschappelijk onderzoek en in de kernfysica gebruikt.
Commissioner, my first point relates to the nuclear industry.
Mevrouw de commissaris, ik wil het eerst hebben over de nucleaire industrie.
The Commission's communication reviews the state of the nuclear industry within the european union in the mid 1990s.
In de mededeling wordt onderzocht hoe de nucleaire industrie in de europese unie er nu, medio jaren '90, voorstaat.
Depleted uranium is a by-product of the nuclear industry, resulting from the enrichment of uranium or the production of nuclear weapons.
Verarmd uranium is een bijproduct van de kernindustrie voortkomend uit de verrijking van uranium of de productie van kernwapens.
The nuclear industry must always be monitored comprehensively from production to the final storage and destruction of nuclear waste.
De nucleaire industrie moet altijd worden bekeken met inachtneming van de gehele productiecyclus, tot aan de definitieve opslag of vernietiging van het nucleaire afval toe.
Future investments in the nuclear industry and the role of such investments in EU energy policy.
Toekomstige investeringen in de kernindustrie en de plaats hiervan in het energiebeleid van de EU.
The nuclear industry itself must meet its responsibilities to be open and proactive in education and information activities.
De nucleaire industrie moet zelf haar verantwoordelijkheid nemen. zij moet openheid betrachten en een pro-actieve rol spelen op het punt van educatie en voorlichting.
Future investments in the nuclear industry and the role of such investments in EU energy policy.
Toekomstige investeringen in de kernindustrie en de rol hiervan in het energiebeleid van de EU.
We now have the ludicrous situation of the nuclear industry shopping dangerous radioactive material around the planet.
Wat we nu zien is een lachwekkende situatie waarin de nucleaire sector voor gevaarlijk radioactief materiaal de hele aarde afreist op zoek naar de voordeligste aanbiedingen.
I would also argue that we must beware false prophets, like the nuclear industry, which claim to be the answer to this problem.
Ook wil ik waarschuwen voor valse profeten, zoals de kernenergiesector, die beweren dat ze het antwoord op dit probleem zijn.
The nuclear industry is highly regulated both with regard to the security of supply and to nuclear safety measures.
De nucleaire industrie is- zowel wat de voorzieningszekerheid als wat de nucleaire veiligheidsmaatregelen betreft- sterk gereguleerd.
That is why the nuclear industry has to be more careful than other industries.
Daarom is er in de nucleaire sector nog meer voorzichtigheid geboden dan in andere sectoren.
Even though the nuclear industry has spent five decades looking for solutions to radioactive waste, we are, in this respect, still at square one.
Hoewel de atoomindustrie al vijf decennia lang naar oplossingen voor het radioactieve afval zoekt, zijn we nog geen stap verder gekomen.
It is the nuclear industry, ladies and gentlemen, which has enabled our industries greatly to improve technology.
Dames en heren, het is met name dankzij de kernindustrie dat onze sectoren de technologie enorm verbeterd hebben.
Now, let us look at the way the nuclear industry has flouted the law.
Laten wij eens bekijken op welke manier de nucleaire industrie de wet naast zich neer heeft gelegd.
Today when we speak about chernobyl and the nuclear industry, the two go hand in hand.
Vandaag spreken wij over tsjernobyl en de nucleaire industrie: die gaan hand in hand.

Results: 189, Time: 0.0576

See also


the nuclear industry must
de nucleaire industrie moet
the nuclear industry has
heeft de nucleaire industrie heeft de atoomindustrie
about the nuclear industry
over de kernindustrie over de nucleaire industrie de nucleaire industrie waarover
the french nuclear industry
de franse kernindustrie de franse nucleaire sector
the british nuclear industry
de britse kernenergiesector de britse nucleaire industrie
workers in the nuclear industry
werkenden in de nucleaire industrie de werkers in de nucleaire industrie de werknemers in de kernindustrie
produced by the nuclear industry
geproduceerd door de kernindustrie door de nucleaire dustrie geproduceerde
developments in the nuclear industry
de ontwikkelingen in de nucleaire industrie
the nuclear industry in europe
voor de nucleaire industrie in europa in de europese kernindustrie de kernenergiesector in europa
development of the nuclear industry
ontwikkeling van de kernindustrie na de ontwikkeling van de kern industrie de ontwikkeling van de kernenergie-industrie
working in the nuclear industry
de werknemers in de nucleaire sector
nuclear industry in the community
de nucleaire industrie in de gemeenschap de kernindustrie van de gemeenschap
the nuclear industry and the role
de kernenergie-industrie en rol de kernindustrie en de rol

Word by word translation


nuclear
- nucleaire kernenergie kerntechnisch nuclear kernwapens
industry
- de industrie de bedrijfstak het bedrijfsleven de sector industry

"The nuclear industry" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More