THE PARTIES SHALL IN DUTCH

Translation of The Parties Shall in Dutch

S Synonyms

Results: 389, Time: 0.0512

de partijen (272) partijen zullen (2)

Examples of using The Parties Shall in a sentence and their translations

Each of the parties shall bear its own costs.
Elk van de partijen draagt zijn eigen onkosten.
The parties shall cooperate.
De partijen werken samen.
The parties shall promote the participation of korean representatives in european standardisation organisations.
De partijen bevorderen de deelname van koreaanse vertegenwoordigers aan europese normalisatieorganisaties.
At the local level, the parties shall facilitate the development of local galileo elements.
Op lokaal niveau vergemakkelijken de partijen de ontwikkeling van lokale elementen van galileo.

Hence the parties shall establish an appropriate consultation channel to address GNSS security issues.
Derhalve creëren de partijen een passend overlegkanaal voor gnss-veiligheidskwesties.
The parties shall continue negotiations in accordance with the provisions of this agreement.
De partijen zetten de onderhandelingen voort overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst.
The parties shall notify each other of.
De partijen melden aan elkaar.
The parties shall promote cooperation in the audio-visual sector to their mutual benefit.
De partijen bevorderen samenwerking in de audiovisuele sector in hun wederzijds voordeel.
The parties shall promote cultural cooperation.
De partijen bevorderen culturele samenwerking.
At its first session, the meeting of the parties shall.
In haar eerste zitting zal de vergadering van de partijen.
At each of its ordinary sessions, the meeting of the parties shall.
In elke van haar gewone zittingen zal de vergadering van de partijen.
The conference of the parties shall.
De conferentie van de partijen.
The parties shall, in particular, cooperate in the following fields.
Partijen werken met name op de volgende terreinen samen.
The parties shall endeavour both among themselves and within the european communities.
De partijen zullen zowel in onderling verband als in de europese gemeenschappen ernaar streven.
The parties shall cooperate in order to prevent disputes.
Partijen werken samen om geschillen te voorkomen.
The parties shall provide the group with a secretariat.
De partijen stellen de groep een secretariaat ter beschikking.
The parties shall thereafter consult to define an appropriate course of action.
De betrokken partijen plegen vervolgens overleg om een passende gedragslijn vast te leggen.
The parties shall notify each other of any amendments to the respective rules of origin.
Partijen stellen elkander in kennis van wijzigingen in deze oorsprongsregels.
The parties shall bear their own costs.
Elk der partijen zal de eigen kosten dragen.
The record of the settlement so signed by the parties shall be binding upon them.
De aldus ondertekende akte van de regeling is voor partijen bindend.
To this end, the parties shall.
Te dien einde zullen de partijen.
The parties shall notify each other of the accomplishment of the corresponding procedures referred to in paragraph 1.
De partijen geven elkaar kennis van de voltooiing van de in lid 1 bedoelde overeenkomstige procedures.
The parties shall consult and assist each other in the application of such a safeguards system.
Partijen zullen elkander raadplegen en bijstaan bij de toepassing van een dergelijk waarborgenstelsel.
The parties shall encourage further exchanges of information concerning satellite navigation among the institutions and enterprises of the two sides.
De partijen stimuleren verdere uitwisselingen van informatie betreffende satellietnavigatie tussen de instellingen en ondernemingen van de twee partijen.
The parties shall within a period of six months from the date of this judgment inform the court in writing of the amount of the compensation agreed between them. 4.
Partijen zullen het hof binnen zes maanden na de uitspraak van dit arrest het bedrag van de in gezamenlijk overleg bepaalde schadevergoeding meedelen. 4.
The parties shall encourage economic, scientific and technical cooperation in the fisheries sector and related sectors.
De partijen bevorderen economische, wetenschappelijke en technische samenwerking in de visserijsector en aanverwante sectoren.
The parties shall encourage research, development, monitoring and cooperation related, but not limited, to.
De partijen stimuleren onderzoek, ontwikkeling, monitoring en samenwerking met betrekking, maar niet beperkt tot.
The parties shall review the effects of the accession of new EU member states on this agreement.
De partijen onderzoeken de gevolgen van de toetreding van nieuwe eu‑lidstaten voor deze overeenkomst.
The parties shall promote multilateral consultations with a view to achieving mutually satisfactory solutions at international level.
De partijen bevorderen multilateraal overleg, teneinde te komen tot wederzijds bevredigende oplossingen op internationaal niveau.
The parties shall promote activities of mutual interest in the field of information and communication.
De partijen bevorderen activiteiten van wederzijds belang op het gebied van informatie en communicatie.

Results: 389, Time: 0.0512

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "the parties shall"


parties are required

"The parties shall" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More