THE PRIMARY RESPONSIBILITY IN DUTCH

Translation of The Primary Responsibility in Dutch

Results: 160, Time: 0.0721

Examples of using The Primary Responsibility in a sentence and their translations

The primary responsibility for handling the crisis rests on the industry itself.
De hoofdverantwoordelijkheid voor het aanpakken van de crisis rust op de schouders van de industrie zelf.
Member states have the primary responsibility to act.
De lidstaten hebben de hoofdverantwoordelijkheid om op te treden.
The primary responsibility of the flag State;
De primaire verantwoordelijkheid van de vlaggenstaat;
The primary responsibility for developing and promoting reconciliation measures belongs to the member states.
De primaire verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen en bevorderen van combineerbaarheid ligt bij de lidstaten.
RECOGNISING the primary responsibility incumbent upon the defence industry in the task of restructuring.
ERKENNENDE dat de eerste verantwoordelijkheid voor de herstructurering bij de defensie-industrie zelf ligt.
The primary responsibility to ensure these basic conditions lies with the state.
De eerste verantwoordelijkheid voor deze grondvoorwaarden berust bij de overheid.

Primair verantwoordelijk

The primary responsibility for managing the crisis obviously lies with the automotive industry itself.
De auto-industrie zelf is natuurlijk primair verantwoordelijk voor de aanpak van deze crisis.
Under the EC treaty, member states have the primary responsibility for the application of community law.
Krachtens het eg‑verdrag zijn de lidstaten primair verantwoordelijk voor de toepassing van het gemeenschapsrecht.
Other sentence examples
For example, the member states should bear the primary responsibility for the social dialogue.
Zo moeten de lidstaten de primaire verantwoordelijkheid dragen voor de sociale dialoog.
Recognise where the primary responsibility lies.
Erkennen waar de hoofdverantwoordelijkheid ligt.
The primary responsibility must lie with the member states.
De primaire verantwoordelijkheid moet bij de lidstaten liggen.
I think this is the primary responsibility of the european commission.
Ik denk dat dit de hoofdverantwoordelijkheid van de europese commissie is.
The primary responsibility for enforcing single market rules rests with the member states.
De eerste verantwoordelijkheid voor de tenuitvoerlegging van de interne-marktregels berust bij de lidstaten.
The primary responsibility for meeting these challenges lies with the member states.
De hoofdverantwoordelijkheid om aan deze uitdaging het hoofd te bieden ligt bij de lidstaten.
Let us not forget that the primary responsibility lies with hanoi.
Laten wij dus niet vergeten dat de verantwoordelijkheid primair overigens bij hanoi ligt.
Obviously, the primary responsibility for this lies with turkey.
Dit is natuurlijk in de eerste plaats de taak van turkije zelf.
National governments have the primary responsibility for implementing sustainable economic policies.
De nationale regeringen dragen de hoofdverantwoordelijkheid voor de uitvoering van een duurzaam economisch beleid.
The commission president has a great deal of the primary responsibility.
De voorzitter van de commissie is voor een groot deel hoofdverantwoordelijke.
The union recognises the primary responsibility of the united nations security council for the maintenance of international peace and security.
De unie erkent de primaire verantwoordelijkheid van de veiligheidsraad van de verenigde naties voor de handhaving van de internationale vrede en veiligheid.
The primary responsibility for the enforcement of the regulations bearing on community fisheries rests, in the first instance, with the member states.
De hoofdverantwoordelijkheid voor de naleving van de regels inzake de communautaire visserij berust in eerste instantie bij de lidstaten.
The union recognises the primary responsibility of the united nations security council with regard to international peace-keeping and security.
De unie erkent de primaire verantwoordelijkheid van de veiligheidsraad van de verenigde naties voor de handhaving van de internationale vrede en veiligheid.
We all know that the primary responsibility for the integration of roma lies with the member states.
We weten allemaal dat de primaire verantwoordelijkheid voor de integratie van de roma bij de lidstaten berust.
We must remember that the primary responsibility for that at present rests with the member states.
We moeten bedenken dat de hoofdverantwoordelijkheid op dit vlak momenteel bij de lidstaten berust.
Whereas the primary responsibility for prevention and resolution of conflicts on the african continent lies with the africans themselves;
Overwegende dat de eerste verantwoordelijkheid voor de preventie en oplossing van conflicten op het afrikaanse continent bij de afrikanen zelf ligt;
But the primary responsibility for this recovery rests with the albanians themselves, the government, the opposition and, indeed, the people of albania.
Maar de eerste verantwoordelijkheid voor dit herstel blijft berusten bij de albanezen zelf, bij de regering, bij de oppositie en vooral bij de bevolking van albanië.
The proposal reinforces the principle that the primary responsibility for feed safety rests with the feed business operator.
Benadrukt wordt dat de hoofdverantwoordelijkheid voor de voederveiligheid berust bij de exploitanten van diervoederbedrijven.
The primary responsibility for ensuring safeguard measures will rest with the member state where a plant health problem arises. 5.
De voornaamste verantwoordelijkheid voor het instellen van veiligheidsmaatregelen blijft bij de lid-staat waar een probleem inzake de gezondheid van gewassen ontstaat. 5.
The council recognises the primary responsibility of the UN security council and the role of international law as the framework
De raad erkent de primaire verantwoordelijkheid van de vn-veiligheidsraad en de rol van het internationale recht als het kader voor
The primary responsibility for restoring law and order in albania, including the return of weapons, rests with the albanian government.
De eerste verantwoordelijkheid voor het herstel van recht en orde in albanië, dus ook voor het in zamelen van de wapens, ligt evenwel bij de albanese regering.
To ensure continuity, the primary responsibility for conducting the dialogue on behalf of the EU will be assigned to the
Teneinde de continuïteit te waarborgen, zal de hoofdverantwoordelijkheid voor het voeren van de dialoog namens de EU aan de

Results: 160, Time: 0.0721

See also


have the primary responsibility
hebben de primaire verantwoordelijkheid hebben de hoofdverantwoordelijkheid zijn eerstverantwoordelijk is de eerste plaats de verantwoordelijkheid zijn primair verantwoordelijk
but the primary responsibility
maar de eerste verantwoordelijkheid maar de hoofdverantwoordelijkheid maar de belangrijkste verantwoordelijkheid
recognises the primary responsibility
erkent de primaire verantwoordelijkheid
retain the primary responsibility
de hoofdverantwoordelijken blijven de primaire verantwoordelijkheid houden de eerste verantwoordelijkheid behouden
where the primary responsibility
waar de primaire verantwoordelijkheid waar de hoofdverantwoordelijkheid
although the primary responsibility
hoewel de grootste verantwoordelijkheid alhoewel de primaire verantwoordelijkheid
whilst the primary responsibility
weliswaar eerste instantie een verantwoordelijkheid hoewel de primaire verantwoordelijkheid
it is the primary responsibility
het behoort de eerste verantwoordelijkheid het is de primaire verantwoordelijkheid het behoort de primaire verantwoordelijkheden het is eerste instantie de verantwoordelijkheid
the primary responsibility for enforcing
de eerste verantwoordelijkheid voor de tenuitvoerlegging de eerste plaats verantwoordelijk voor het handhaven de eerste verantwoordelijkheid voor de naleving
without prejudice to the primary responsibility
onverminderd de primaire verantwoordelijkheid
the primary responsibility of the united nations security council
de primaire verantwoordelijkheid van de veiligheidsraad de verenigde naties de vn-veiligheidsraad de hoofdverantwoordelijkheid

Word by word translation


primary
- primaire lagere eerste belangrijkste voornaamste
responsibility
- verantwoordelijkheid verantwoordelijk de bevoegdheid verantwoording de taak

"The primary responsibility" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More