THE PROLIFERATION IN DUTCH

Translation of The Proliferation in Dutch

S Synonyms

Results: 401, Time: 0.0894

Examples of using The Proliferation in a sentence and their translations

The fight against terrorism and against the proliferation of weapons of mass destruction is vital.
De strijd tegen het terrorisme en de verspreiding van massavernietigingswapens is een must.
We will work to counter the proliferation of chemical and biological weapons.
Wij zullen ons inspannen om de proliferatie van chemische en biologische wapens tegen te gaan.
EU action against the proliferation of weapons of mass destruction.
Eu-maatregelen tegen de verspreiding van massavernietigingswapens.
The proliferation of observatories often fails to result in effective bodies for analysis and monitoring.
De wildgroei van waarnemingsposten leidt vaak niet tot efficiënte analyse- en toezichtstructuren.

Point the situation 2.4.1; of chemical weapons the proliferation(-* point 2.4.1);
De proliferatie van chemische wapens(-* punt2.4.1);
EU strategy against the proliferation of weapons of mass destruction.
Eu-strategie tegen de verspreiding van massavernietigingswapens.
Address the issue of the proliferation of weapons of mass destruction and their means of delivery.
De kwestie van de proliferatie van massavernietigingswapens en hun overbrengingsmiddelen aanpakken.
Eu-russia cooperation against the proliferation of chemical weapons.
Samenwerking eu-rusland tegen de verspreiding van chemische wapens.
To stop the proliferation of nuclear weapons, ma'am.
Om de toename van kernwapens te stoppen.
The proliferation of industrial and household waste.
De toename van het industrieel en huishoudelijk afval.
The proliferation hardening on this one, U-232, we have got protactinium.
De proliferatie verharding op dit ene,U-232, we hebben protactinium.
The struggle against terrorism and the proliferation of weapons of mass destruction.
De bestrijding van terrorisme en van de verspreiding van massavernietigingswapens;
Cooperation in countering the proliferation of weapons of mass destruction.
Samenwerking inzake de bestrijding van de verspreiding van massavernietigingswapens.
These controls are designed in particular to prevent the proliferation of weapons of mass destruction.
Die controles moeten met name de verspreiding van massavernietigingswapens voorkomen.
Article 11b: cooperation on combating the proliferation of weapons of mass destruction.
Artikel 11 ter: samenwerking inzake de bestrijding van de verspreiding van massavernietigingswapens.
What concerns me is the proliferation of the medical marijuana dispensaries.
Wat mij zorgen maakt, is de verspreiding van medische marihuana.
The proliferation of these abnormal b-lymphocytes is the cause of symptoms you may have.
Het toenemende aantal van deze afwijkende b-lymfocyten veroorzaakt de symptomen die u mogelijk heeft.
Then we have the proliferation of committees.
Dan het probleem van de verspreiding van commissies.
Especially the proliferation of solicited sex and drug use in the downtown district.
Vooral de grote uitbreiding van seks en drugs in het centrum.
Addressing the proliferation of funds of a small size.
Aanpak van de overvloed aan fondsen van suboptimale omvang.
These problems may result in the proliferation of other, less sustainable sectors.
Deze problemen kunnen leiden tot een wildgroei van andere, minder duurzame sectoren.
Second, the proliferation of nuclear weapons.
Ten tweede: toename van nucleaire wapens.
My last point is that this is also about preventing the proliferation of derogations.
Tot slot gaat het er eveneens om een uitbreiding van de uitzonderingen te voorkomen.
He's attempting to save humanity by stopping the proliferation of robotic technology.
Hij wil de mensheid redden... door de groei van de robottechnologie te stoppen.
And for the neglect of congress in not checking the proliferation of nuclear devices.
En vanwege het falen van je congres om proliferatie van nucleaire wapens te voorkomen.
I am, in principle, opposed to the proliferation of rules.
Ik ben principieel tegen een overmaat van regels.
Community policy on combating the proliferation of light arms.
Beleid van de unie ter bestrijding van de verspreiding van lichte wapens.
The proliferation and globalization of broadcast and information services does inevitably raise public interest issues in relation to content.
De verspreiding en globalisering van omroep en informatiediensten werpen onvermijdelijk vragen op over de relatie tussen algemeen belang en inhoud.
Kepivance is a growth factor that stimulates the proliferation of KGF receptor expressing epithelial cells.
Kepivance is een groeifactor die de proliferatie stimuleert van epitheelcellen die de kgf-receptor tot expressie brengen.
The strategy to prevent the proliferation of weapons of mass destruction was adopted by the european council in december 2003.
De strategie tegen de verspreiding van massavernietigingswapens is in december 2003 door de europese raad aangenomen.

Results: 401, Time: 0.0894

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"The proliferation" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More