THE PURCHASER IN DUTCH

Translation of The Purchaser in Dutch

S Synonyms

Results: 406, Time: 0.0677

Examples of using The Purchaser in a sentence and their translations

This shall be taken into account by the purchaser in his assessment of the product.
Hiermede moet de koper bij zijn beoorde­ling van het produkt rekening houden.
In that case the purchaser owes the unpaid tax.
In dat geval is de afnemer de onbetaalde belasting verschuldigd.”.
The name and address of the purchaser and the destination of the animal.
Naam en adres van de koper en bestemming van de dieren;
The purchaser will thus be liable to pay the tax in the member state of arrival.
De afnemer zal dus belasting verschuldigd zijn in de lid-staat van aankomst.

The purchaser may also unilaterally delegate this right to a third party.
De koper kan dit medezeggenschapsrecht aan een derde delegeren.
Other funds at or near market terms, or cash payments from the purchaser.
Andere fondsen tegen of nagenoeg tegen marktvoorwaarden, of contante betalingen door de aankoper.
The purchaser must have 75 percent of the selling price.
De koper moet 75 procent van de aankoopprijs hebben.
Cash payments from the purchaser.
Contante betalingen door de afnemer.
Qualifications of the suppliers and the purchaser.
Kwalificaties van de leveranciers en de inkoper.
The purchaser used a credit card.
De koper gebruikte een creditcard.
Then the lack of information to the purchaser.
Dan het gebrek aan voorlichting aan de koper.
Ex farm, packing of the purchaser.
Af-boerderij, verpakking van de koper.
The cour d'appel examined whether the purchaser had agreed to the jurisdiction clause.
De cour d'appel onderzoekt, of de koper de forumclausule heeft aanvaard.
The amounts obtained or to be obtained from the purchaser of the goods.
De van de koper van het goed ontvangen of te ontvangen bedragen.
In such cases the purchaser should probably consider a different course of action.
In die gevallen moet de opdrachtgever waarschijnlijk anders te werk gaan.
They appointed an officer who would mediate between the vendor and the purchaser.
Ze stelden een tussenpersoon aan die bemiddelde tussen verkoper en koper.
Different inspection units may be used by special agreement between supplier and the purchaser.
Afwijkende keuringseenheden kunnen worden overeengekomen tussen leverancier en afnemer.
Adoption of an innovatory product which requires the purchaser to adapt its method.
Invoering van een innovatief product waarvoor de opdrachtgever zijn werkwijze moet aanpassen.
Adoption of an innovatory product which requires the purchaser to adapt its method of operating.
Invoering van een innovatief product waarvoor de opdrachtgever zijn werkwijze moet aanpassen.
Vi the rules governing takeover by the purchaser and payment of the purchase price;
Vi de regels betreffende de overname door de koper en de betaling van de aankoopprijs.
Until delivered to the purchaser, the manufacturer shall give adequate protection against damage to threaded ends.
Tot aan de levering aan de afnemer moet de fabrikant zorg dragen voor doeltreffende bescherming tegen beschadiging van de van schroefdraad voorziene uiteinden.
The purchaser of the tug boat is the jamaican government and the tug boat will operate under jamaican flag.
De koper van de sleepboot is de jamaicaanse regering en de sleepboot zal onder jamaicaanse vlag opereren.
It is also the responsibility of the purchaser to inspect the material see clause 8.
Het is ook de verantwoordelijkheid van de afnemer om het materiaal te controleren zie punt 8.
The aid shall be paid to the purchaser who markets the products under the annual contracts.
De steun wordt uitgekeerd aan de koper die de producten in het kader van seizoenscontracten in de handel brengt.
In addition to the possibilities available to the purchaser under national laws on the nullity of contracts, the purchaser shall have the right.
Naast de mogelijkheden waarover de verkrijger beschikt uit hoofde van de nationale wetgevingen inzake de ongeldigheid van overeenkomsten, heeft hij het recht om.
The merged entity and the purchaser will enter into a joint venture agreement for producing chlorine at runcorn.
De nieuwe onderneming en de overnemer zullen een joint venture-akkoord sluiten voor de productie van chlorine in runcorn.
Any advance payment by the purchaser before the end of that coolingoff period would be prohibited.
De betaling van voorschotten door de verkrijger vóór het einde van deze bedenktijd is verboden.
A coating mass of type ζ 275 may be supplied by agreement between the manufacturer and the purchaser.
Een bekle­dingslaag van het type ζ 275 kan worden geleverd in overleg tussen de fabrikant en de koper.
The purchaser shall be prepared to justify his opinion regarding tinplate he judges not to be of standard grade.
De afnemer moet bereid zijn zijn mening betreffende vertind blik, dat volgens hem niet beantwoordt aan de standaardkwaliteit, te rechtvaardigen.
Provide a transitional toll manufacturing agreement to supply ionquest 290 until the purchaser has set up its own manufacturing line.
Een overgangsovereenkomst voor de toelevering van ionquest 290 te sluiten totdat de overnemer zijn eigen fabricagelijn heeft opgezet.

Results: 406, Time: 0.0677

Word by word translation


purchaser
- de koper de afnemer de verkrijger de inkoper de aankoper

"The purchaser" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More