THE REQUIREMENTS OF THIS DIRECTIVE IN DUTCH

Translation of The requirements of this directive in Dutch

Results: 500, Time: 0.0845

Examples of using The requirements of this directive in a sentence and their translations

Further improvements in the requirements of this Directive.
Verdere verbeteringen van de voorschriften van deze richtlijn.
The varieties concerned shall be deemed to fulfil the requirements of this Directive.
Worden de betrokken rassen geacht aan de voorschriften van deze richtlijn te voldoen.
The requirements of this Directive do not apply to.
De voorschriften van deze richtlijn zijn niet van toepassing op.
The varieties concerned shall be deemed to fulfil the requirements of this Directive.
Dan worden de betreffende rassen geacht te voldoen aan de voorschriften van deze richtlijn.
The record of compliance with the requirements of this Directive;
Gegevens betreffende de naleving van de voorschriften van deze richtlijn;
Unless the vehicle satisfies the requirements of this Directive.
Indien niet aan de voorschriften van deze richtlijn is voldaan.
Where such tests reveal failure to comply with the requirements of this Directive, the modification shall not be approved.
Indien uit deze proefnemingen blijkt dat niet aan de voorschriften van deze richtlijn is voldaan, wordt de wijziging niet toegestaan.
A procedure should be introduced to allow the Commission to adapt the requirements of this Directive to technical progress.
Er dient een procedure te worden geïntroduceerd waarmee de Commissie de eisen van deze richtlijn aan de technologische vooruitgang kan aanpassen.
Member States need not apply the requirements of this Directive to the entity concerned where.
De Lid-Staten behoeven de voorschriften van deze richtlijn niet toe te passen op de betrokken vennootschap indien.
Member States shall apply the requirements of this Directive to investment firms and credit institutions as defined in Article 2.
De Lid-Staten passen de vereisten van deze richtlijn toe op beleggingsondernemingen en op kredietinstellingen als omschreven in artikel 2.
Where such tests reveal failure to comply with the requirements of this Directive, the modification shall not be approved.
Indien uit de keuringen blijkt dat niet aan de voorschriften van deze richtlijn is voldaan, wordt de wijziging niet goedgekeurd.
On ILUs which conform to the requirements of this Directive, immediately below the CE marking, the UCI symbol is affixed.
Op intermodale laadeenheden die aan de eisen van deze richtlijn voldoen, wordt vlak onder de «CE»-markering het symbool «UCI» aangebracht.
The requirements of this Directive shall not prevent the application in any Member State of
De bepalingen van deze richtlijn vormen geen belemmering voor de toepassing van de volgende speciale
the placing on the market of products which comply with the requirements of this Directive.
om het in de handel brengen van producten die aan de vereisten van deze richtlijn voldoen, te verbieden, te beperken of te verhinderen.
The requirements of this Directive under declared rated operating conditions and under specified environmental disturbances.
De eisen van deze richtlijn bij opgegeven nominale bedrijfsomstandigheden en bij gespecificeerde storende omgevingsfactoren;
Where such tests reveal failure to comply with the requirements of this Directive, the modification shall not be approved.
Als uit dergelijke proeven blijkt dat niet aan de voorschriften van deze richtlijn wordt voldaan, wordt de wijziging niet goedgekeurd.
Where such tests reveal failure to comply with the requirements of this Directive, the modification shall not be approved.
Indien uit deze proeven blijkt dat niet aan de voorschriften van deze richtlijn is voldaan, wordt de wijziging niet toegestaan.
The regulatory body shall intervene if negotiations are likely to contravene the requirements of this Directive.
het waarschijnlijk is dat de onderhandelingen in strijd zijn met de bepalingen van deze richtlijn.
the entry into service of any vehicle that conforms with the requirements of this Directive. 3.
weigeren of de inklaring verbieden van een voertuig dat aan de vereisten van deze richtlijn voldoet.
entry into force of this Directive shall be subject to the requirements of this Directive.
inwerkingtreding van deze richtlijn door het bestuursorgaan is goedgekeurd gelden de eisen van deze richtlijn.
Member States may specify stricter requirements, provided they do not contravene the requirements of this Directive.
Lidstaten mogen strengere eisen specificeren, mits deze niet strijdig zijn met de eisen van deze richtlijn.
prohibit the entry into service of vehicles whose engines satisfy the requirements of this Directive.
de inklaring verbieden van voertuigen waarvan de motor voldoet aan de vereisten van deze richtlijn.
The quality system shall ensure compliance of the instruments with the requirements of this Directive that apply to them.
Het kwaliteitssysteem waarborgt dat de werktuigen conform zijn met de toepasselijke eisen van deze richtlijn.
Where such tests reveal failure to comply with the requirements of this Directive, the modification shall not be approved.
Indien uit de proeven blijkt dat niet is voldaan aan de voorschriften van deze richtlijn, wordt de wijziging niet toegestaan.
If the pollutants emitted by the engine fitted to those tractors meet the requirements of this Directive.
van de motor die in deze trekkers is gemonteerd, aan de vereisten van deze richtlijn voldoen.
produced in their territory and intended for marketing comply with the requirements of this Directive.
geproduceerd om in de handel te worden gebracht, voldoen aan de eisen van deze richtlijn.
The responsibilities of the manufacturer for compliance with the requirements of this Directive should be specifically stated.
De verantwoordelijkheden van" de fabrikant" voor de conformiteit met de voorschriften van deze richtlijn, moeten uitdrukkelijk worden vermeld.
If the pollutants emitted by those engines meet the requirements of this Directive, or.
Indien de verontreinigende uitstoot van deze motoren aan de vereisten van deze richtlijn voldoen;
prohibit the entry into service of vehicles whose engines satisfy the requirements of this Directive.
de inklaring verbieden van voertuigen waarvan de motor voldoet aan de vereisten van deze richtlijn.

Results: 500, Time: 0.0845

See also


meet the requirements of this directive
aan de voorschriften van deze richtlijn
with the accessibility requirements of this directive
met de toegankelijkheidseisen van deze richtlijn
which satisfy the requirements of this directive
die voldoen aan de voorschriften deze richtlijn die aan de bepalingen van deze richtlijn voldoen
to meet the requirements of this directive
aan de voorschriften van deze richtlijn
conformity with the requirements of this directive
overeenstemming met de eisen van deze richtlijn conform de eisen van deze richtlijn
conforms to the requirements of this directive
aan de voorschriften van deze richtlijn
to comply with the requirements of this directive
is voldaan aan de voorschriften van deze richtlijn van deze richtlijn te voldoen
specific requirements of this directive
specifieke voorschriften van deze richtlijn specifieke eisen van deze richtlijn
to the requirements laid down in this directive
beantwoorden aan de voorschriften deze richtlijn
this directive establishes requirements
deze richtlijn stelt voorschriften vast
this directive lays down requirements
bij deze richtlijn worden voorschriften vastgesteld deze richtlijn minimumvereisten vastgesteld deze richtlijn bevat voorschriften deze richtlijn worden normen vastgesteld deze richtlijn voorziet in eisen
requirements of the framework directive
de voorschriften van de kaderrichtlijn de eisen van de kaderrichtlijn
requirements of the new directive
de voorwaarden van de nieuwe richtlijn de eisen van de nieuwe richtlijn uit de nieuwe richtlijn voortvloeiende verplichtingen de vereisten van de nieuwe richtlijn

Word by word translation


requirements
- de eisen de vereisten de voorschriften de behoeften voorwaarden
this
- deze hier zo in dit dezen
directive
- richtlijn richtlijnen

S Synonyms of "the requirements of this directive"


provisions of this directive

"The requirements of this directive" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More