THE STRATEGIES IN DUTCH

Translation of The Strategies in Dutch

S Synonyms

Results: 398, Time: 0.0555

Examples of using The Strategies in a sentence and their translations

Consistency with the strategies for completion of the single market;
Samenhangt met de strategieën voor de voltooiing van de interne markt;
Obviously the strategies need to be given time to ripen and be implemented.
Uiteraard moet de strategieën de tijd worden gegeven om te rijpen en te worden uitgevoerd.
Most gave examples of indicators to evaluate the strategies.
De meeste gaven voorbeelden van indicatoren voor de evaluatie van de strategieën.
There will be more transparency and more information for investors on the strategies followed by managers.
Beleggers krijgen meer en transparantere informatie over de strategieën van beheerders.

Promote and monitor concrete implementation of the strategies.
De concrete tenuitvoerlegging van de strategieën te bevorderen en te monitoren.
The strategies in the lisbon agenda are the guarantee of Europe's future.
De strategieën op de lissabon-agenda vormen de garantie voor de toekomst van europa.
This is actually one of the strategies. we use a printer.
Dit is zo'n strategie. we gebruiken een printer.
Implementation of the strategies is generally not systematic, but random;
De strategieën worden doorgaans niet systematisch, maar willekeurig uitgevoerd;
The only area not covered by the strategies is the north sea.
Het enige gebied waarop de strategieën niet zijn gericht, is de noordzee.
The strategies should also be consistent with national development plans.
Voorts moeten deze strategieën in overeenstemming zijn met de nationale ontwikkelingsplannen.
The strategies do not change every year.
De strategieën veranderen niet elk jaar.
I'm trying to get familiar with the strategies of the firm.
Ik probeer de tactiek van de firma te leren kennen, meer niet.
The strategies also address national policies.
De strategieën doen ook een beroep op het nationale beleid.
Obviously, many of the strategies are complex.
Veel strategieën zijn erg complex.
And when it's three people, the strategies become drastically more complex.
Bij drie mensen... worden de strategieën veel ingewikkelder.
These are a few of the strategies mr. d'enzo is considering.
Dit zijn strategieën waar mr d'enzo aan denkt.
This is actually one of the strategies.
Dit is zo'n strategie.
In a second stage, the strategies as such will be developed.
In het tweede stadium worden de strategieën zelf ontwikkeld.
For education and housing, the strategies and measures of the different competent authorities put different emphases.
Op het gebied van onderwijs en huisvesting leggen de strategieën en maatregelen van de verschillende bevoegde overheden de nadruk op verschillende aspecten.
It is intended to complement the strategies developed by the enterprises of the construction sector themselves to improve their
De strategie is bedoeld als aanvulling op de door de ondernemingen van de bouwsector zelf ontwikkelde strategieën om hun
It appears that we shall have to skip the strategies and concentrate on tactics instead.
Het ziet ernaar uit dat we de strategieën moeten overslaan en ons op de tactiek moeten concentreren.
The european union should be ambitious in the strategies it pursues to promote the use of biofuels.
De europese unie moet ambitieus zijn bij het nastreven van de strategieën die ze hanteert ter bevordering van het gebruik van biobrandstoffen.
The strategies presented in the roadmap are to a large degree in line with what the committee has said in its earlier opinions.
De strategie die in dit stappenplan wordt voorgelegd, is voor een groot deel in overeenstemming met de aanbevelingen die het EESC in eerdere adviezen heeft gedaan.
Such large scale coordination initiatives will also correspond to the strategies of the themes under the cooperation programme.
Dergelijke grootschalige coördinatie-initiatieven stemmen ook overeen met de strategieën van de thema's onder het programma samenwerking.
Is the council satisfied with the strategies'Peace through regional integration' and'Regional integration through peace' on the EU's geopolitical perimeter?
Is de raad tevreden over de strategie" vrede door middel van regionale integratie” en" regionale integratie door middel van vrede” binnen het geopolitieke kader van de EU?
EU member states apply the strategies of the european alcohol charter and the guidelines of the european alcohol action plan.
De lidstaten van de EU passen de strategieën van het europees alcoholhandvest en de richtsnoeren van het europees alcoholactieplan toe.
In all the 90 cases in which i have been involved, the strategies have not been the same.
Bij geen van negentig rechtzaken waarbij ik betrokken was, was de strategie hetzelfde.

Results: 398, Time: 0.0555

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "the strategies"


"The strategies" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More