THE TIME LIMITS IN DUTCH

Translation of The Time Limits in Dutch

S Synonyms

Results: 408, Time: 0.0628

Examples of using The Time Limits in a sentence and their translations

Article 7 regulates the time limits for the provision of information.
Artikel 7 regelt de termijnen voor de verstrekking van inlichtingen.
The time limits shall be prolonged by five days in any of the following cases.
De termijnen worden verlengd met vijf dagen in elk van de volgende gevallen.
In this case, the time limits can be extended for another 30 days.
In dit geval kunnen de termijnen met 30 dagen worden verlengd.
The time limits start from the date given in the deeds of establish.
De termijn gaat in op de datum die in de oprichtingsakte is aangegeven.

In such case, the time limits may be extended by a further 30 days.
In dat geval kunnen de termijnen met 30 dagen worden verlengd.
The time limits for entry in the accounts laid down in article 218 may be extended.
De in artikel 218 bedoelde termijnen voor de boeking kunnen worden verlengd.
Reducing the time limits for project appraisal and execution.
Bekorting van de termijn voor de bestudering en de uitvoering van de projecten.
The time limits set in the provisions to be adapted must remain in force.
De in de aan te passen bepalingen vastgestelde termijnen moeten van kracht blijven.
Determining the time limits.
Wijze van vaststelling van de termijnen.
Deals with the consequence of non-compliance with the time limits.
Lid 3 betreft de gevolgen van de niet-naleving van de termijnen.
The parties may agree to amend the time limits referred to in paragraph 2.
De partijen kunnen overeenkomen de in lid 2 genoemde termijnen te wijzigen.
The parties may agree to modify the time limits referred to in paragraph 2.
De partijen kunnen overeenkomen de in lid 2 genoemde termijnen te wijzigen.
The time limits set in the provisions to be adapted should remain in force.
De in de aan te passen bepalingen vastgestelde termijnen moeten van kracht blijven.
A general indication of the time limits for erasure of the different categories of data;
Een algemene aanwijzing betreffende de termijnen waarbinnen de verschillende categorieën gegevens moeten worden gewist;
There are practices that exploit the time limits of the directive itself, the growth of holiday clubs, points clubs and so on.
De tijdslimieten in de richtlijn zelf worden ten eigen bate aangewend, we zien het aantal' point clubs? toenemen, enzovoorts.
The executing judicial authority shall decide, within the time limits and under the conditions defined in this agreement, whether the person is to be surrendered.
De uitvoerende rechterlijke autoriteit beslist, binnen de termijnen en onder de voorwaarden die in deze overeenkomst zijn gesteld, over de overlevering van de betrokkene.
The time limits and schedules for achieving good environmental status have been tightened up, from 2021 to 2017.
De tijdslimieten en -schema's in verband met het bereiken van een goede milieutoestand zijn verkort, van 2021 tot 2017.
A general indication of the time limits for blocking and erasure of the different categories of data;
Een algemene aanwijzing betreffende de termijnen waarbinnen de verschillende categorieën gegevens worden afgeschermd en gewist;
The commission is prepared to propose to reduce the time limits further provided it is assured of having the means of doing so.
De commissie is bereid voor te stellen om de tijdslimieten nog meer te verkorten op voorwaarde dat zij op de hiervoor vereiste middelen kan rekenen.
A general indication of the time limits for blocking and erasure of the various categories of data;
Een algemene aanwijzing betreffende de termijnen waarbinnen de verschillende categorieën gegevens worden afgeschermd en gewist;
As to time limits, there are no plans to change the time limits in the near future.
Er zijn geen plannen om de termijnen in de nabije toekomst te wijzigen.
The commission shall take account of any evidence supplied by the member state within the time limits.
De commissie houdt rekening met alle door de lidstaat binnen de termijnen verstrekte bewijsmateriaal.
Framework decision 2004/68/JHA is hereby repealed, without prejudice to the obligations of the member states relating to the time limits for transposition into national law.
Kaderbesluit 2004/68/JBZ wordt ingetrokken, onverminderd de verplichtingen voor de lidstaten met betrekking tot de termijnen voor omzetting in de nationale wetgeving.
Framework decision 2005/222/JHA is hereby repealed, without prejudice to the obligations of the member states relating to the time limits for transposition into national law.
Kaderbesluit 2005/222/JBZ wordt hierbij ingetrokken, onverminderd de verplichtingen voor de lidstaten met betrekking tot de termijnen voor omzetting in de nationale wetgeving.
Producer member states shall lay down rules regarding allocation of the aid and the time limits for payment to olive growers.
De producerende lid-staten stellen de bepalingen vast inzake de toekenning van de steun en de termijnen voor de uitbetaling aan de olijvenproducenten.
It is necessary and urgent to adopt this regulation without excessively extending the time limits.
Het is van groot belang dat we deze verordening snel aannemen en de termijnen niet te al te ruim vaststellen.
However, the treaty does not contain any specific provision regarding the time limits for each of the institutions to issue their opinion.
Maar het verdrag bevat geen enkele specifieke bepaling met betrekking tot de termijnen waarbinnen elk van die instellingen zich moet uitspreken.

Results: 408, Time: 0.0628

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"The time limits" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More