THE TOTAL VALUE IN DUTCH

Translation of The Total Value in Dutch

S Synonyms

Results: 400, Time: 0.0834

Examples of using The Total Value in a sentence and their translations

The total value of audited projects exceeded € 3 billion.
De totale waarde van de gecontroleerde projecten bedroeg meer dan 3 miljard euro.
The total value of assumed obligations amounts to SIT 2,5 billion.
De totaalwaarde van de aangegane verplichtingen bedraagt 2,5 miljardSIT.
What is the total value of all of the assets now?
Wat is de totale waarde van alle activa nu?
The total value of contracts awarded pursuant to derogations to the agreement.
De totale waarde van de geplaatste opdrachten op grond van de afwijkingen van de overeenkomst.

Um... what is the total value of the land?
Wat is de totaalwaarde van die grond?
The total value is um.
De totale waarde is um.
What is the total value of his estate?
Wat is de totale waarde van zijn bezittingen?
What is the total value of your household assets?
Wat is de totale waarde van uw huishoudelijk vermogen?
The total value of the estate is somewhat in excess of a million pounds.
De totale waarde van het landgoed... bedraagt iets meer dan een miljoen pond.
The total value of contracts awarded pursuant to derogations to the agreement.
Totale waarde van de geplaatste opdrachten op grond van de afwijkingen van de overeenkomst;
It is estimated that the total value of services dependent on radio spectrum in the EU is around € 250 billion13.
De totale waarde van de van radiospectrum afhankelijke diensten in de EU wordt geschat op ongeveer 250 miljardeuro13.
Gross domestic product is the total value of all goods and services produced within a country in a year.
Met het bruto binnenlands product wordt de totaalwaarde van alle goederen en diensten aangegeven die in één jaar tijd in een land geproduceerd worden.
The total value of banknotes in circulation amounted to 4.5% of GDP for the euro area as a whole.
De totale waarde van de bankbiljetten in omloop beliep 4,5% van het BBP voor de eurozone in haar geheel.
The total value of the tobacco market at retail level, including taxes and excise duties, is 136.5 bneur.
De totale waarde van de tabaksmarkt op het niveau van de detailhandel, inclusief belastingen en accijnzen, bedraagt 136,5 miljard EUR.
The total value of this programme is EUR 58 million, and works for the rehabilitation of the constanta port were
De totaalwaarde van dit programma is 58 miljoen euro, en werkzaamheden voor het herstel van de haven van constanta
The total value of which per person per journey does not exceed ECU 90.
Waarvan de totale waarde, per persoon en per reis, niet meer bedraagt dan 90 ecu.
The total value of all projects is estimated at 180 million EURO, of which LIFE provides 59 million EURO.
De totale waarde van alle projecten wordt geraamd op 180 miljoen euro, waarvan 59 miljoen euro door LIFE wordt verstrekt.
The total value of land and buildings in horticulture is shown in table 2.12.
De totale waarde van de grond en gebouwen in de tuinbouw blijkt uit tabel 2.12.
The total value of these goods may not now exceed ECU 175 formerly ECU 45.
De totale waarde van deze goederen mag niet meer bedragen dan 175 ecu voorheen 45 ecu.
The total value of the poppy crop at the farm gate in afghanistan is estimated at EUR 700 million.
De totale waarde van de papaveroogst op de productieplaatsen in afghanistan wordt geschat op 700 miljoen euro.
Of the total value of imports from the community in 1973 of products in list c.
Van de totale waarde van de in 1973 uit de gemeenschap ingevoerde goederen van lijst c.
The total value of the commitments amounted at 31 december 1988 to +926,5 mio ECU.
De totale waarde van de verplichtingen beliep per 31 december 1988± 926,5 mio ECU.
The proportion of the value of an eligible item i in the total value of collateral;
De waarde van een toelaatbare post i in verhouding tot de totale waarde van de zekerheid;
My job is to raise that to 6250 euros which is more than the total value of the car.
Mijn taak bestaat erin dat op te trekken tot 6250 euro wat meer is dan de totale waarde van de auto.
The least widespread coin is the 2-euro coin, which represents 40% of the total value in circulation.
De minst verspreide munt is de 2-euromunt, die 40% van de totale waarde in omloop vertegenwoordigt.
The total value of supplies from each seller to each purchaser concerned for each quarter.
Voor elk kwartaal de totale waarden van de tussen elke verkoper en de betrokken kopers verrichte leveringen.
In accordance with article 47 of regulation(EEC) no 918/83, the total value of beer admissible free of import duties may not exceed EUR 175 per traveller.
Overeenkomstig artikel47 van verordening( EEG) nr.918/83 mag bier voor een totale waarde van ten hoogste 175 EUR per reiziger vrij van invoerrechten worden ingevoerd.
Limitations on the total value of service transactions or assets in the form of numerical quotas or the requirement of an economic needs test;
Beperkingen van de totale waarde van transacties of activa in verband met diensten in de vorm van numerieke quota dan wel de eis van een onderzoek naar de economische behoefte;
Limitations on the total value of transactions or assets in the form of numerical quotas or the requirement of an economic needs test;
Beperkingen van de totale waarde van transacties of activa, in de vorm van een numerieke quota dan wel de eis van een onderzoek naar de economische behoefte;
Even saving 1% of the total value of merchandise by reducing paperwork would correspond to a saving of 4 000
Een besparing van 1% van de totale omzet door vermindering van het papierwerk zou de europese economie een besparing opleveren

Results: 400, Time: 0.0834

Word by word translation


total
- totaal volledige complete een totaalbedrag bedragen
value
- de waarde waardevol value het nut de waarden

"The total value" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More