THESE REACTIONS IN DUTCH

Translation of These Reactions in Dutch

S Synonyms

Results: 398, Time: 0.0745

Examples of using These Reactions in a sentence and their translations

The majority of these reactions usually disappear within 1-2 days without treatment.
De meerderheid van deze reacties verdwijnt doorgaans binnen1-2 dagen zonder behandeling.
The majority of these reactions were mild or moderate and of short duration.
De meeste van deze bijwerkingen zijn mild tot matig en van korte duur.
The majority of these reactions were maculopapular or urticarial rashes.
De meerderheid van deze reacties waren maculopapuleuze of urticariële huiduitslag.
Most of these reactions were non-serious, mild to moderate in intensity.
De meeste van deze bijwerkingen waren niet-ernstig van aard, met een lichte tot matige intensiteit.

The majority of these reactions were mild or moderate.
De meerderheid van deze reacties waren licht tot matig.
These reactions are mainly fever and chills.
Deze bijwerkingen bestonden voornamelijk uit koorts en koude rillingen.
The majority of these reactions were mild or moderate.
Het merendeel van deze reacties was licht of matig.
These reactions were primarily mild to moderate in severity and were reversible.
Deze reacties waren hoofdzakelijk licht tot matig van ernst en waren omkeerbaar.
These reactions abated after dose reduction and are suggestive of overdose.
Deze bijwerkingen namen af na verlaging van de dosering en duiden op overdosering.
These reactions usually disappeared within 1-2 days without treatment.
Deze reacties verdwenen doorgaans binnen1-2 dagen, zonder behandeling.
These reactions are presented by system organ class and by frequency.
Deze bijwerkingen worden weergegeven per systeem/orgaanklasse en per frequentie.
These reactions are reported as uncommon ≥ 1/1,000, < 1/100.
Deze bijwerkingen zijn gemeld als soms≥1/1.000,<1/100.
Most of these reactions were mild to moderate.
De meeste van deze reacties waren mild tot matig-ernstig.
In isolated cases, these reactions may progress to severe anaphylaxis.
In geïsoleerde gevallen kunnen deze reacties ontwikkelen tot ernstige anafylaxie.
These reactions are usually of transitory nature.
Deze bijwerkingen zijn meestal van voorbijgaande aard.
These reactions occur mainly in the first 18 weeks of treatment with VIRAMUNE.
Deze bijwerkingen treden vooral op in de eerste 18 weken van behandeling met viramune.
These reactions were reversible in the majority of patients.
Deze reacties waren bij de meerderheid van de patiënten reversibel.
These reactions were seen at doses of 657 mg/kg and higher.
Deze bijwerkingen werden waargenomen bij doseringen van 657 mg/kg en hoger.
In isolated cases, these reactions may progress to severe anaphylaxis.
In geïsoleerde gevallen kunnen deze reacties evolueren tot ernstige anafylaxie.
These reactions have caused death in some cases.
Deze bijwerkingen hadden in sommige gevallen de dood tot gevolg.
In rare cases, these reactions may lead to death.
In zeldzame gevallen kunnen deze reacties resulteren in overlijden.
On rare occasions these reactions may be severe and potentially include convulsions.
In zeldzame gevallen kunnen deze reacties ernstig zijn en mogelijk convulsies omvatten.
Some of these reactions may be severe.
Sommige van deze bijwerkingen kunnen ernstig zijn.
Some of these reactions have been severe.
Sommige van deze reacties waren ernstig.
The incidence of these reactions decreased markedly with subsequent annual doses of aclasta.
De incidentie van deze bijwerkingen nam aanmerkelijk af bij volgende jaarlijkse aclasta doses.
Some of these reactions have been severe.
Sommige van deze reacties warenernstig.
The incidence of these reactions decreased markedly with subsequent annual doses of zoledronic acid.
De incidentie van deze bijwerkingen nam aanmerkelijk af bij volgende jaarlijkse zoledroninezuur doses.
The incidence of these reactions decreased markedly with subsequent annual doses of zoledronic acid.
De incidentie van deze bijwerkingen nam aanmerkelijk af bij volgende jaarlijkse zoledroninezuurdoses.
Following repeated administration at short intervals, the intensity of these reactions may be increased.
Na herhaaldelijke toediening met korte intervallen, kan de intensiteit van deze reacties toenemen.
The incidence of these reactions decreased markedly with subsequent annual doses of zoledronic acid.
De incidentie van deze bijwerkingen nam opvallend af bij volgende jaarlijkse doses zoledroninezuur.

Results: 398, Time: 0.0745

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "these reactions"


"These reactions" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More