TO BE EFFECTIVE IN DUTCH

Translation of To Be Effective in Dutch

S Synonyms

Results: 404, Time: 0.076

Examples of using To Be Effective in a sentence and their translations

Chemicals legislation has to be effective, and not just a paper tiger.
Chemicaliënwetgeving moet effectief zijn, en niet slechts een papieren tijger.
No, because the law has to be effective.
Nee, want de wetgeving moet effectief zijn.
The systematic use of eco labels is simpler and could turn out to be effective.
Het stelselmatig gebruik van ecokeurmerken daarentegen is eenvoudiger en kan eveneens doeltreffend zijn.
Those penalties are to be effective, proportionate and dissuasive.
Die boetes moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

I wanted to be effective.
Nee. ik wilde effectief zijn.
This regulation proved to be effective in the initial phase of market opening.
Deze verordening bleek in de eerste fase van marktopening doeltreffend.
If we want to achieve this europe, it necessarily has to be effective.
Als we dit europa willen opbouwen, moet het wel effectief zijn.
Look, we still need to be effective.
We moeten effectiever zijn.
In these respects the control systems are considered by the commission to be effective.
De commissie acht de controlesys­temen in deze opzichten doeltreffend.
It is very important for education and training to be effective.
Het is van groot belang dat scholing en opleidingen effectief zijn.
In 1944, penicillin was first reported to be effective in meningitis.
In 1944 werd voor het eerst gemeld dat penicilline werkzaam was bij meningitis.
Tonight, for example i need to be effective.
Vanavond, bijvoorbeeld... moet ik effectief zijn.
The studies with chronic locomotor disorders showed metacam to be effective.
Uit de studies naar chronische aandoeningen van het bewegingsapparaat bleek dat metacam werkzaam was.
Both studies showed the vaccine to be effective in reducing death.
Uit beide studies bleek dat het vaccin werkzaam was bij het verminderen van sterfte.
They have to be effective, that is what counts.
Die moeten doeltreffend zijn, daar gaat het om.
Scedosporium and fusarium infections voriconazole was shown to be effective against the following rare fungal pathogens.
Scedosporium- en fusarium-infecties voriconazol bleek werkzaam te zijn tegen de volgende zeldzame pathogene fungi.
To be effective, the EU must be able to achieve cooperation at many levels.
Om doeltreffend te zijn moet de europese unie op verschillende niveaus samenwerken.
To be effective, people like you must operate from the shadows.
Om doeltreffend te zijn, moeten mensen zoals u in de schaduw werken.
Voriconazole was shown to be effective against the following rare fungal pathogens.
Voriconazol bleek werkzaam te zijn tegen de volgende zeldzame pathogene fungi.
To be effective, fiscal rules, need to be accompanied with.
Om werkelijk doeltreffend te zijn, moeten begrotingsregels vergezeld gaan van.
To be effective, the european union needs to be clear about its political priorities.
Om doeltreffend te zijn moet de europese unie haar politieke prioriteiten duidelijk vaststellen.
It believes that, to be effective, the SBA must fulfil the following conditions.
Om doeltreffend te zijn, dient de SBA aan diverse voorwaarden te voldoen.
It believes that, to be effective, the SBAE must fulfil the following conditions.
Om doeltreffend te zijn, dient de SBA aan diverse voorwaarden te voldoen.
I can learn how to be effective in front of juries.
Ik kan leren effectief te zijn voor jury's.
In order to be effective, legislation should be simple, clear and enforceable.
Om doeltreffend te zijn, moet de wetgeving eenvoudig, duidelijk en afdwingbaar zijn.
Designed to be effective even against your own kind.
Ontworpen om zelfs effectief te zijn tegen je eigen soort.
Question at extent has legislation been shown to be effective at the workplace level?
In hoeverre heeft de wetgeving zijn effectiviteit getoond op de werkplek?
To what extent has inspection/enforcement been shown to be effective at the workplace level?
In hoeverre heeft inspectie/handhaving zijn effectiviteit getoond op de werkplek?
Emend was also shown to be effective in the first 24 hours after chemotherapy.
Emend bleek ook werkzaam te zijn tijdens de eerste 24 uur na chemotherapie.
It needs water to flow around them to be effective.
Er moet water omheen stromen om ze te laten werken.

Results: 404, Time: 0.076

See also


to be more effective
doeltreffender worden
to be most effective
het meest effectief zijn
to be fully effective
volledig doelmatig zijn volledig effectief zijn volle effect te sorteren om volledig doeltreffend te zijn helemaal doeltreffend te zijn
to be truly effective
echt doeltreffend zijn
to be less effective
minder doeltreffend zijn minder effectief is minder efficiënt zijn minder effectief te zijn
need to be effective
moeten doelmatig zijn moeten effectief zijn , willen moeten effectiever zijn moeten doeltreffend zijn
to be extremely effective
zeer doeltreffend te zijn zijn uiterst doeltreffend is zeer effectief zeer effectief te zijn
to be particularly effective
bijzonder doeltreffend zijn met name nuttig is
to be highly effective
zeer effectief is uiterst werkzaam is
to be effective but
doeltreffend te zijn maar zijn doeltreffend geweest , maar
want to be effective
doeltreffend willen zijn effectief willen zijn
cease to be effective
niet langer doeltreffend is ophouden effectief te zijn
have proven to be effective
doeltreffend zijn gebleken
to be effective in reducing
effectief te verminderen werkzaam te zijn bij het verlagen van effect te hebben bij het verminderen werkzaam was bij het verminderen van effectief te zijn bij het terugbrengen
to be accompanied by effective
gepaard gaan met effectieve worden vergezeld van doeltreffende gepaard te gaan met doeltreffend

Word by word translation


to
- naar aan tot voor om
effective
- effectieve doeltreffende daadwerkelijke efficiënte werkzaam
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More