UNDERPINNED IN DUTCH

Translation of Underpinned in Dutch

S Synonyms

Results: 398, Time: 0.1088

ondersteund (99) geschraagd (78) gebaseerd (49) onderbouwd (43) basis (22) ten grondslag lagen (5) ten grondslag (5)

Examples of using Underpinned in a sentence and their translations

Credit systems must be underpinned by explicit and transparent quality assurance.
Creditsystemen moeten worden ondersteund door een expliciete en transparante kwaliteitsborging.
These dialogues are underpinned by concrete action plans and financial resources.
Deze dialogen worden geschraagd door concrete actieplannen en financiële middelen.
The partnership should be underpinned by enhanced political dialogue.
Het partnerschap moet worden ondersteund door een intensere politieke dialoog.
The review will be underpinned by a number of commission studies and analyses.
De toetsing zal gebaseerd zijn op een aantal studies en analyses van de commissie.

All these actions are underpinned by the Commission's new better regulation agenda.
Al deze maatregelen worden ondersteund door de nieuwe agenda voor betere regelgeving van de commissie.
They therefore need to be underpinned by a coherent transport policy.
Zij moeten derhalve worden geschraagd door een samenhangend vervoersbeleid.
An information society needs to be underpinned by cast-iron permanent rules, however.
Een informatiesamenleving moet echter geschraagd worden door keiharde, permanente regels.
All these developments need to be underpinned by a robust framework on data protection.
Al deze ontwikkelingen moeten worden ondersteund door een degelijk kader inzake gegevensbescherming.
They are each also underpinned by separate staff working documents.
Zij worden elk ook onderbouwd door afzonderlijke werkdocumenten van de diensten van de commissie.
It is underpinned by relevant experience and can be considered as best practice33.
Het is gebaseerd op relevante ervaring en kan beschouwd worden als een goedepraktijk33.
They need to be underpinned by solid statistics and harmonised data.
Zij moeten worden gebaseerd op degelijke statistieken en geharmoniseerde gegevens.
It must be underpinned by effective investment in education, life-long learning and research.
Dit moet onderbouwd worden met effectieve investeringen in onderwijs, levenslang leren en onderzoek.
A comprehensive copenhagen agreement must be underpinned by adequate financial resources.
Een uitgebreide overeenkomst van kopenhagen moet worden geschraagd door voldoende financiële middelen.
The enhanced economic governance framework will be underpinned by different interconnected policies.
Het versterkte kader voor economisch bestuur zal worden ondersteund door verschillende onderling verbonden beleidsvormen.
This key driver is underpinned by the following structural problem drivers.
Aan deze belangrijkste factor liggen de volgende structurele probleemfactoren ten grondslag.
The approach advocated is underpinned by two types of activity.
Haar aanpak is gebaseerd op twee soorten acties.
Growth must be underpinned by solidarity.
Groei moet worden onderbouwd door solidariteit.
The extensive economic interdependence that exists would also be underpinned by a formal agreement.
De huidige vèrstrekkende economische interdependentie zou ook worden ondersteund door een formele overeenkomst.
Furthermore, this hypothesis has not been scientifically underpinned.
Bovendien is deze hypothese niet wetenschappelijk onderbouwd.
Increasingly, policy priorities are underpinned with quantified targets.
Beleidsprioriteiten zijn in toenemende mate gebaseerd op gekwantificeerde streefdoelen.
A shared commitment for employment must be underpinned by all available community instruments.
Een gezamenlijk engagement voor werkgelegenheid moet worden onderbouwd door alle beschikbare communautaire instrumenten.
The EES should be underpinned by improved governance.
De EWS moet door betere governance worden onderbouwd.
It underpinned the development of western civilisation.
Het onderbouwde de ontwikkeling van de westerse beschaving.
Consequently the upturn needed to be underpinned by further investment.
Daarom moet de opbloei op meer investeringen zijn gebaseerd.
Achieving superior performance underpinned by shared values.
Streven naar betere prestaties op basis van gedeelde waarden.
Such new approaches should be underpinned by the following 10 basic premises.
Hiervoor zou moeten worden uitgegaan van de volgende tien uitgangspunten.
European union needed a strong, healthy currency underpinned by solidarity.
De europese unie heeft een gezonde, sterke munt nodig, die op solidariteit gebaseerd is.
This positive growth outlook is underpinned by a number of factors.
Aan de positieve groeivooruitzichten ligt een aantal factoren ten grondslag.
The human-rights-based approach to disability has subsequently been underpinned in the amsterdam treaty.
De mensenrechtenbenadering van de gehandicaptenproblematiek is vervolgens versterkt in het verdrag van amsterdam.

Results: 398, Time: 0.1088

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More